Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 29.8.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Yleiskaavat rajoittavat metsätaloutta merkittävästi

Vaikka metsien ja metsätalouden merkitys kuntalaisille ja kuntien elinkeinoelämälle on huomattava, yleiskaavoja laadittaessa ei yleensä ennakoida vaikutuksia metsien hoitoon tai puunhankintaan. Metlan tuoreen selvityksen mukaan yleiskaavamerkinnät voivat pienentää hakkuukertymiä ja kantorahatuloja parista prosentista jopa kymmeniin prosentteihin riippuen kuntien painotuksista sekä maanomistajien ja puun ostajien reaktioista kaavamerkintöihin ja maisematyölupavaatimuksiin. Yleiskaavat vaikuttavat metsätalouteen erityisesti kaupunkien, taajamien sekä virkistyskäyttöön merkittyjen ja ympäristöarvoja sisältävien kohteiden läheisyydessä.

Metla teki selvityksen Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen aloitteesta sen toimialueella. Selvityksen rahoitti Suomen Metsäsäätiö.

Metla on koonnut vuosina 2010–13 maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa yleiskaava-aineistoja paikkatietoaineistoksi ja tulkinnut yleiskaavamerkintöjen edellyttämät käyttörajoitukset metsätaloustoimenpiteille. Aineistojen kokoaminen on edennyt maakunnittain ja samalla on selvitetty aineistojen käyttöoikeudet yhdessä kaavoitusta tekevien ja kaava-aineistoja hallinnoivien organisaatioiden (maakuntaliitot, ympäristökeskukset, kunnat) kanssa.

Mukana tutkimuksessa 32 kuntaa Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen alueelta

Nyt tehdyssä lisäselvityksessä olivat mukana ne Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen alueen kunnat, joista kaava-aineistoa oli käytettävissä (32 kuntaa, noin 78 % liiton toiminta-alueen pinta-alasta). Näiden kaavakuntien alueella 2,0 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta oli jo ilman yleiskaavaa eri tavoin suojeltua ja siten puuntuotannon ulkopuolella, ja 0,7 % rajoitetussa puuntuotannossa. Maankäyttö- ja rakennuslain oikeudellisten edellytysten mukaisesti tulkitut (Mattila & Korhonen 2010, pdf) yleiskaavamerkinnät nostivat suojelupinta-alaa vain vähän, mutta lisäsivät rajoitetussa puuntuotannossa olevaa metsä- ja kitumaan pinta-alaa selvästi eli 5,5 %:iin. Rajoitukset koskivat lähinnä uudistushakkuita: avohakkuu oli kielletty tai tiettyjä kohteita määrättiin säilyttämään puustoisina.

Yleiskaavamerkintöjen käytönrajoitukset pienensivät suurimman kestävän hakkuukertymän ja vastaavien kantorahatulojen arviota noin 2 %. Kaavamerkintöjen tulkinta oli haasteellista, koska merkintöjen ja niihin liittyvien määräysten soveltamiseen vaikuttavat myös kuntien omat painotukset (esim. maisematyölupien käsittelyssä) sekä maanomistajien ja puun ostajien reagointi kaavamääräyksiin. Jos nykyisten yleiskaavamerkintöjen tulkintaa kiristetään mm. maisematyölupamenettelyn avulla, suurin kestävä hakkuukertymä voi vaikutusarvioiden perusteella pienentyä jopa 6 %.

Yleiskaava-alueiden pinta-aloissa ja vaikutuksissa on suurta vaihtelua kuntien välillä

Tarkastellun 32 kunnan alueella yleiskaavat peittivät 19 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Yleiskaava-alueiden pinta-aloissa on suurta vaihtelua kuntien välillä, ja yksittäisen kunnan alueella yleiskaavojen vaikutukset voivat siksi olla suuremmat kuin suuralueella. Esimerkiksi Hyvinkäällä yleiskaavat peittivät peräti 93 % kunnan metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Kaavarajoitusten vuoksi suojelupinta-ala lisääntyi 1 %-yksiköllä (yhteensä 6,4 %) ja rajoitettuun puuntuotantoon siirtyi 17 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta.

Hyvinkään kunnan alueella yleiskaavamerkintöjen käytönrajoitukset pienensivät suurimman kestävän hakkuukertymän ja vastaavien kantorahatulojen arviota noin 7 %. Kunnan painotukset sekä maanomistajien ja puun ostajien reaktiot maisematyölupavaatimuksiin voivat vähentää kestäviä hakkuumahdollisuuksia ja kantorahatuloja Hyvinkäällä jopa neljänneksellä.

Lisätietoja:

  • Yleiskaavojen vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin ja kantorahatuloihin, professori Tuula Packalen p. 029 532 5351, tuula.packalen(a)metla.fi ja Hannu Hirvelä p. 029 532 2168, hannu.hirvela(a)metla.fi
  • Yleiskaava-aineisto, erikoistutkija Kari T. Korhonen p. 029 532 3030, kari.t.korhonen(a)metla.fi ja tutkija Helena Mäkelä p. 029 532 2158, helena.makela(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute