Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 13.6.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla ja Metsäkeskus:

Kirjanpainajahyönteisten määrä on noussut hälyttäväksi Etelä- ja Keski-Suomessa

Kevään 2013 sää on ollut kirjanpainajahyönteisen parveilun kannalta erittäin otollinen. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Suomen metsäkeskuksen seurantapyynneissä saadut saaliit osoittavat kannan olevan laajoilla alueilla niin suuri, että vaarana on kirjanpainajien iskeytyminen eläviin kuusiin. Metsänomistajia kehotetaan tarkastamaan kuusimetsänsä erityisesti riskialttiilla paikoilla sekä estämään kirjanpainajatuhojen leviäminen ympäristöön. Tuhojen leviämisestä saattaa metsänomistajalle seurata korvausvelvollisuus. Seurantapyynnin lisäksi Metsäkeskus tekee tarkastuksia yli sadalla riskikohteella Etelä-Suomessa ja valvoo puutavaran varastointia koskevien määräysten noudattamista.

Metla ja Suomen metsäkeskus ovat havainneet selvästi kohonneen kirjanpainajatuhoriskin Etelä-Suomen metsissä. Kirjanpainaja on hyönteinen, joka elää vanhojen kuusien rungolla. Yleensä kirjapainajat iskevät jo kaatuneisiin puihin, mutta lisääntyessään voimakkaasti ne voivat alkaa tappaa myös eläviä puita.

Suomen metsäkeskus ja Metla aloittivat keväällä 2012 kirjanpainajakantojen seurannan 21 paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Suomessa. Seuranta perustuu hyönteisten määrään, ja pyydyksissä käytetään houkuttimena kirjanpainajan erittämää feromonia eli tuoksuainetta. Vuonna 2013 seurantaverkosto laajeni 30 paikkakunnalle. Uusia seurantakohteita oli erityisesti vuoden 2011 Tapani-myrskyn vaivaamalla alueella Lounais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Riskiraja on ylitetty jo alkukesällä lähes kaikilla seurantapaikoilla

Vuonna 2012 vain neljällä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa sijaitsevalla pyyntipaikalla ensimmäisen pyyntijakson saalis oli yli 5000 kirjanpainajaa, mitä voidaan pitää riskirajana. Tänä vuonna ensimmäisen pyyntijakson saaliit ylittivät tuon riskirajan valtaosalla seurantapaikkoja, lukuun ottamatta Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa. Keskimääräinen saalis suurimmassa osassa Etelä- ja Keski-Suomea oli 7500 kirjanpainajaa. Kevään 2013 säät ovat olleet kirjanpainajan parveilun kannalta erittäin suosiolliset. Myös iskeytymiä eläviin kuusiin on havaittu.

Metsänomistajia kehotetaan alkukesän aikana tarkistamaan omat kuusimetsänsä tuhojen varalta. Altteimpia tuhoille ovat vanhat kuusikot, erityisesti lämpimät metsänreunat ja kuivien kasvupaikkojen metsiköt. Myös alueet, joiden lähistöllä on ollut kirjanpainajan kuivattamia kuusia tai korjaamatta jääneitä tuulenkaatoja, ovat riskikohteita. Kirjanpainajan iskeytymän tunnistaa hienosta ruskeasta purusta rungon tyvellä tai pinnalla pienten reikien ympärillä. Latvuksen kunto ei tuhoa paljasta – aivan vihreä ja vireän näköinen kuusi voi olla kirjanpainajan valtaama.

Kirjanpainajan valtaamat puut on kaadettava ja kuorittava tai kuljetettava pois metsästä, mikäli niitä on vähintään 20 runkoa. Pienempien puumäärien osalta ei kehoteta puiden poistamiseen, koska tällöin on vaarana, että eläville puille aiheutuu vahinkoa, joka on suurempi kuin kirjanpainajien poistosta saatava hyöty.

Mikäli kaarnakuoriaisten vaivaamien kuusien määrä ylittää hakkuuvelvoitteen, tuhojen leviämisen estämiseksi kannattaa hakata koko vanha kuusimetsikkö kerralla. Jo kuolleet kuuset tulee jättää paikalleen, koska valtaosa kirjanpainajista on jo poistunut puista ja niissä voi elää kirjanpainajien luontaisia vihollisia ja kilpailijoita.

Pyynnin lisäksi tarkastetaan riskikohteita ja valvotaan puutavaran varastointia

Metlan ja Metsäkeskuksen kirjanpainajaseurannan lisäksi Suomen metsäkeskus on kartoittanut Etelä-Suomessa noin 100 riskikohdetta, joiden ympäristö tarkastetaan mahdollisten kirjanpainajaiskeytymien varalta. Kohteet on valittu sellaisista metsänkäyttöilmoituksista, joissa on ilmoitettu hakkuu hyönteis- tai myrskytuhon vuoksi. Lisäksi tarkastukseen on valittu 14 kohdetta, joissa on vanhoja kuusikoita luonnonsuojelualueiden läheisyydessä.

Tarkastusten tavoitteena on saada kattava käsitys eri alueiden kirjanpainajatilanteesta. Maanomistajille tiedotetaan tarkastuksista. Jos iskeytymiä havaitaan, kehotetaan maanomistajia ryhtymään toimiin tuhon leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on estää laajat tuhot ja suojata metsänomistajien omaisuutta. Kirjanpainajien valtaamat puut ovat vielä tässä vaiheessa kesää käyttökelpoisia, mutta jos ne kuivuvat ja sinistyvät, niiden taloudellinen arvo romahtaa.

Tuhohyönteiset voivat lisääntyä myös jo kaadetussa ja pinotussa puutavarassa. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta määrää, että edellisen syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu vähintään kuitupuun mitat täyttävä mäntypuutavara on kuljetettava pois metsävarastoista heinäkuun 1. päivään mennessä ja kuusipuutavara viimeistään kuukautta myöhemmin. Lämpimän kevään vuoksi myös kuusipuutavaran poistoa on perusteltua aikaistaa.

Määräys koskee myös ainespuun mitat täyttäviä energiapuukasoja ja vähintään kahdenkymmenen rungon ryhmää tuulen kaatamia puita. Pohjois-Suomessa eli entisten Oulun ja Lapin lääneissä edellä mainitut määräajat ovat kaksi viikkoa myöhäisemmät. Metsäkeskus valvoo määräaikojen noudattamista havupuuvarastojen osalta.

Lue lisää kirjanpainajasta ja muista tuhonaiheuttajista Metlan metsätuho-oppaasta.

Tiedotteeseen liittyviä kuvia osoitteessa www.metsakeskus.fi/media

Lisätietoja:

  • dosentti, varttunut tutkija Heli Viiri, Metsäntutkimuslaitos, p. 029 532 3126, heli.viiri(a)metla.fi
  • valmiuspäällikkö, esittelijä Yrjö Niskanen, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, p. 029 432 4625, yrjo.niskanen(a)metsakeskus.fi
  • metsän- ja luonnonhoidon erityisasiantuntija Hannu Heikkilä, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, p. 029 432 4206, hannu.heikkila(a)metsakeskus.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute