Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 13.6.2013  
Sajtkarta | Sökning

Metla och Finlands skogscentral:

Antalet granbarkborrar har ökat katastrofalt i södra och mellersta Finland

Vädret våren 2013 var synnerligen gynnsamt för granbarkborrens svärmning. Skogsforskningsinstitutets (Metla) och Finlands skogscentrals uppföljande fångster visade att stammen i vidsträckta områden är så stor att det finns fara för att granbarkborren börjar angripa levande granar. Skogsägarna uppmanas att granska sina granskogar på särskilt riskbenägna platser och vid behov hindra att barkborrarna sprider sig i omgivningen. En skogsägare kan åläggas ersättningsskyldighet om skadorna sprids. Utöver de uppföljande fångsterna granskar Skogscentralen över hundra riskobjekt i södra Finland och övervakar att de bestämmelser som gäller lagring av virke följs.

Metla och Finlands skogscentral har observerat en klart förhöjd risk för granbarkborreskador i södra Finlands skogar. Granbarkborren är en insekt som lever på stammen av gamla granar. I allmänhet angriper granbarkborren redan fallna träd, men när de förökar sig kraftigt kan de också börja döda levande träd.

Finlands skogscentral och Metla inledde våren 2012 en uppföljning av granbarkborrestammarna på 21 orter i södra och mellersta Finland. Uppföljningen baserar sig på antalet insekter, och i fällorna används som lockbete ett feromon, eller doftämne, som granbarkborren utsöndrar. År 2013 utvidgades uppföljningsnätet till 30 orter. De nya uppföljningsobjekten befann sig särskilt i det område som drabbades av annandagsstormen 2011 i sydvästra Finland och i Birkaland.

Riskgränsen överskreds redan i början av sommaren på alla uppföljningsplatser

År 2012 översteg fångsten under den första fångstperioden bara på fyra platser i södra och sydöstra Finland 5 000 granbarkborrar, vilket kan anses utgöra riskgränsen. I år översteg fångsterna under den första perioden riskgränsen på majoriteten av uppföljningsplatserna, med undantag av Norra Savolax och Norra Karelen. Medelfångsten i största delen av södra och mellersta Finland var 7 500 granbarkborrar. Vädret våren 2013 var synnerligen gynnsamt för granbarkborrens svärmning. Angrepp på levande granar har också observerats.

Skogsägarna uppmanas att under försommaren granska sina egna granskogar med avseende på skador. Mest utsatta för skador är gamla granbestånd, särskilt varma skogsbryn och skogsdungar på torra ståndorter. Riskområden är också områden i närheten av vilka det har funnits granar som torkat ut på grund av granbarkborre och vindfällen som lämnats i skogen. Man kan känna igen angrepp av granbarkborre på det fina bruna sågspånsliknande mjölet kring små hål vid roten eller på ytan av stammen. Grenverkets skick avslöjar inte skadorna – en gran som ser grön och livskraftig ut kan ha invaderats av granbarkborre.

De träd som har invaderats av granbarkborre måste fällas och barkas eller transporteras bort från skogen ifall de är flera än 20 stammar. I fråga om mindre antal träd uppmanas man inte att avlägsna träden, eftersom det då finns en risk att man skadar de levande träden. Då är skadan större än den nytta man får av att avlägsna barkborrarna.

Ifall antalet granar som drabbats av granbarkborre överstiger avverkningsskyldigheten lönar det sig att avverka hela den gamla granskogen på en gång för att man ska kunna hindra att skadorna sprids. Redan döda granar ska lämnas kvar, eftersom största delen av granbarkborrarna redan har lämnat träden och de döda granarna kan hysa naturliga fiender och konkurrenter till granbarkborrarna.

Utöver fångsten granskas riskobjekt och lagringen av virke övervakas

Utöver den uppföljning av granbarkborre som Metla och Skogscentralen har utfört har Finlands skogscentral också kartlagt omkring 100 riskobjekt i södra Finland där omgivningen granskas med avseende på eventuella angrepp av granbarkborre. Objekten är valda bland anmälningar om skogsanvändning där avverkning har anmälts på grund av insekts- eller stormskador. Dessutom valdes 14 objekt där det förekommer gamla grandungar i närheten av skyddsområden.

Syftet med granskningarna är att få en heltäckande uppfattning av barkborresituationen i olika områden. Skogsägarna informeras om granskningarna. Ifall angrepp observeras uppmanas skogsägarna att vidta åtgärder för att hindra att skadorna sprids.

Avsikten är att hindra omfattande skador och skydda skogsägarnas egendom. De träd som har invaderats av granbarkborre är i det här skedet av sommaren fortfarande användbara, men om de torkar eller blånar rasar deras ekonomiska värde.

Skadeinsekterna kan också föröka sig i redan avverkat och staplat virke. Lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog föreskriver att tallvirke som avverkats mellan början av september och slutet av maj och som fyller måtten för massaved ska transporteras bort från skogslagren senast den 1 juli och granvirke senast en månad senare. På grund av den varma våren är det motiverat att också tidigarelägga bortförseln av granvirke.

Bestämmelsen gäller också energivedshögar som fyller måtten för gagnvirke och grupper av minst tjugo stammar av vindfällen. I norra Finland, i de tidigare Uleåborgs och Lapplands län, är de utsatta tiderna två veckor senare. Skogscentralen övervakar att de utsatta tiderna iakttas i fråga om barrträdslager.

Läs mer om granbarkborren och om andra skadeorsakare i Metlas guide på finska om skogsskador metsätuho-opas.

Bilder som illustrerar pressmeddelandet finns på adressen www.metsakeskus.fi/media

Ytterligare information

  • Skogsforskningsinstitutet, docent Heli Viiri, äldre forskare, tfn 029 532 3126, heli.viiri(a)metla.fi
  • Finlands skogscentral, Offentliga tjänster Yrjö Niskanen, beredskapschef och föredragande, tfn 029 432 4625, yrjo.niskanen(a)metsakeskus.fi
  • Finlands skogscentral, Offentliga tjänster Hannu Heikkilä, specialist på skogs- och naturvård, tfn 029 432 4206, hannu.heikkila(a)metsakeskus.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute