Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 10.5.2013  
Sajtkarta | Sökning

Metla och MTT rekommenderar användning av inhemskt odlade växter som en del av ett integrerat växtskydd

Introducerade växtskadegörare har orsakat omfattande förluster runt världen. Nya forskningsresultat (figur 1) visar att uppkomsten av introducerade skadegörare ökar exponentiellt i Europa. Till exempel håller den östasiatiska askskottsjukan som sprids genom Europa på att föröda kontinentens askskogar och den kommersiella användningen av europeiska bokskogar har äventyrats på grund av att plantskolor smittats med introducerade algsvampar. Även inom jordbruket har den ökade användningen av importerade plantor lett till problem på grund av medföljande skadedjur och sjukdomar. Senast har finsk jordgubbsodling äventyrats på grund av rödröta som har spridits till tiotals gårdar med importerade plantor.

Introducerade skadegörare kan orsaka betydande kostnader. Enligt Evira skulle t ex upptäckten av tallvedsnematoden i den finländska naturen kräva saneringsoperationer som skulle kosta från 5 till 19 miljoner EUR per varje upptäckt fall av några få smittade träd. Misslyckad bekämpning kan leda till betydligt större ekonomiska förluster: till exempel almsjukans spridning på ön Gotland i Sverige uppskattas kosta från 10 till 240 miljoner euro per år, beroende på räknesätt. Kostnaderna om liknande skador skulle drabba de för den finska skogsindustrin betydelsefulla trädarterna gran, tall, björk skulle ligga avsevärt högre. Avveckling av jordgubbsodlingen i Finland skulle tvinga flera lantbrukare ur branschen och leda till stora ekonomiska förluster i många kommuner. Den i Estland nyligen upptäckta päronpesten skulle i sin tur ge upphov till omfattande saneringsaktiviteter i fruktträdgårdar och privata trädgårdar.

Risker orsakade av importerade plantor har varit dåligt kända bland jord-och skogsbruksproducenter, vilket har lett till att import av växter stadigt har ökat. Import av bärplantor har ökat under hela den tid som Finland har varit medlem i EU, och i dagsläget är över 75 % av planterade jordgubbsplantor importerade. Under de senaste åren har även import av plantmaterial för hallon- och äppelodlingar ökat. Till och med grönsaksplantor importeras. Handeln av prydnadsväxter har fortsatt att växa och ursprungsländerna är allt flera.

Nya forskningsresultat (figur 2) visar att under de senaste tre decennierna har handeln med levande växter fungerat som en spridningsväg för mer än 70 % av de skogsskadegörare som har spridits till Europa eller mellan olika europeiska länder. Användning av växtmaterial som odlats utomlands orsakar således en påtaglig risk för de finska skogarnas hälsa och för den skogsbaserade sektorn. Det är dock inte bara skogsplantor som sprider hot mot skogens hälsa utan även prydnadsväxter som planteras i den byggda miljön.

I alla EU-länder skall principen om integrerat växtskydd (IPM) följas från och med år 2014. En lämplig, förebyggande växtskyddmetod är användning av friskt odlingsmaterial. Det är möjligt att producera smittofritt inhemskt material till exempel för frukt-och bärarter samt skogsträd.

Grundad på den ovan beskrivna nya forskningsinformationen samt IPM principen rekommenderar Skogsforskningsinstitutet (Metla) och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) att man från och med början av år 2014, särskilt vid skogsföryngring men även vid planteringar i andra miljöer (trädgårdar, byggd miljö), enbart använder inhemskt odlade plantor.

 
Figur 1. Observationer av introducerade patogener i Europa 1800-2008.   Figur 2. Spridningssätt för introducerade patogener i Europa 1800-2008.

Figures: Santini, A., Ghelardini, L., De Pace, C., Desprez-Loustau M.L., Capretti, P., Chandelier, A., Cech, T., Chira, D., Diamandis, S., Gaitnieks, T., Hantula, J., Holdenrieder, O., Jankovsky, L, Jung, T., Jurc, D., Kirisits, T., Kunca, A., Lygis, V., Malecka, M., Marcais, B., Schmitz. S, Schumacher, J., Solheim, H., Solla, A., Szabò, I., Tsopelas, P., Vannini, A., Vettraino, A.M., Woodward, S., Webber, J., & Stenlid, J. 2013. Biogeographic patterns and determinants of invasion by alien forest pathogenic fungi in Europe. New Phyt. 197, 238-250.

Ytterligare information

  • Professor Jarkko Hantula, Skogsforskinstitutet, tel. 010 211 5419, e-post: jarkko.hantula(a)metla.fi
  • Senior forskare Michael Müller, Skogsforskinstitutet, tel. 029 532 5451, e-post: michael.mueller(a)metla.fi
  • Senior forskare Päivi Parikka, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, tel. 029 5317598, e-post: paivi.parikka(a)mtt.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute