Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 18.10.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012−2013

Eurokriisi vaivaa metsäteollisuutta

Euroalueen heikentynyt taloustilanne alentaa Suomen metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja vientiä, eikä tilanteeseen ole odotettavissa suurta muutosta vielä ensi vuonnakaan. Tuotannonrajoitukset Euroopassa ovat nostaneet paperin hintaa ja hillinneet sahatavaran hinnanlaskua. Ensi vuonna puutuotteiden hinnat nousevat hieman, mutta paperin hinnat jäävät lähelle kuluvan vuoden tasoa. Puumarkkinoille heikot kysyntänäkymät heijastuvat pienentäen markkinahakkuita ja alentaen kantohintoja. Metsätaloudessa kantohintojen lasku heikentää tänä vuonna kannattavuutta, eikä ensi vuonnakaan ole parannusta odotettavissa, kun puun hinnan nousu jää pieneksi ja markkinahakkuut alenevat raakapuun tuonnin kasvaessa. Metsäsektorin kehitys riippuu ensi vuonna euroalueen talousnäkymistä, jotka vaikuttavat koko maailmantalouteen.

Puutuoteteollisuudessa valopilkkuna Euroopan ulkopuoliset markkinat

Puutuoteteollisuuden suhdannenäkymät ovat viime vuodesta synkentyneet, kun rakentaminen on vähentynyt Euroopassa ja kotimaassa. Sahatavaran kysynnän arvioidaan vielä loppuvuotta kohti vähenevän. Euroopan tuotantorajoitusten vuoksi hinnanlaskun odotetaan kuitenkin jäävän pieneksi. Valopilkkuna on viennin kasvu Afrikkaan ja Aasiaan. Euroopan viennin ja kotimaan kulutuksen alentuessa Suomen sahatavaran tuotanto jää tänä vuonna noin 4 prosenttia viime vuotta pienem-mäksi. Vuonna 2013 vähitellen kasvava asuinrakentaminen lisää puutuotteiden kysyntää vienti-markkinoilla ja kotimaassa, jolloin myös hintojen odotetaan loppuvuotta kohden hieman nousevan. Kysynnän lisäyksen ennustetaan nostavan sahatavaran ja vanerin tuotantoa hieman. Varsinaista elpymistä rakentamiseen ja puutuotemarkkinoille odotetaan kuitenkin vasta vuonna 2014.

Paperin kysyntä Euroopassa laskee edelleen, hinnat hieman nousevat

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä on jatkanut laskuaan Euroopassa, ja Suomen vientimäärät ovat alentuneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tuotantoyksiköiden sulkemisten ja kysynnän vaimeuden vuoksi Suomen paperin tuotannon ennustetaan tänä vuonna alenevan 9 prosenttia. Sellun tuotantoa lisää viennin kasvu Kiinaan. Paperin viennin yksikköhinnat ovat nousseet tämän vuoden alkupuolella Euroopan tuotantorajoitusten myötä, ja Suomen paperin viennin yksikköhinnan ennustetaan nousevan vuositasolla 4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kartongin hinnan sen sijaan ei arvioida viime vuodesta muuttuvan Vuonna 2013 paperin ja kartongin markkinanäkymiin ei odoteta paranemista, jolloin tuotannon ja viennin keskihintojen ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla.

Metsäteollisuuden kannattavuus heikkenee tänä vuonna

Viime vuonna puutuote- sekä massa- ja paperiteollisuuden kannattavuudet heikkenivät edelliseen vuoteen verrattuna, ja tänä vuonna aleneva kehitys jatkuu. Sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät pienenevät viime vuodesta. Puutuoteteollisuudessa hinnat laskevat hieman, mutta paperin hinnat nousevat. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin laskevan maltillisesti, koska heikentyvä kysyntä alentaa kantohintoja ja hillitsee osaltaan tuotanto- ja kuljetuskustannusten nousua. Vuonna 2013 metsäteollisuuden kannattavuuden arvioidaan jäävän likimain vuoden 2012 tasolle, kun hintakehitys ja vientimäärät pysyvät vähintään kuluvan vuoden lukemissa, eikä tuotantokustannuksiin odoteta merkittäviä nousupaineita. Huonossa taloustilanteessa myönteistä on kuitenkin se, että yritykset ovat investoineet tai ilmoittaneet investoivansa sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden tuotannon kehittämiseen myös kotimaassa.

Markkinahakkuut ja puun hinnat laskussa

Metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä heijastuu kotimaan puumarkkinoille, ja vielä alkuvuonna vilkas puukauppa on tavanomaista hiljaisempaa loppuvuonna. Tuotannon lasku alentaa puun tarvetta, ja markkinahakkuut sekä puun tuonti vähenevät tänä vuonna hieman. Havutukkien hintojen ennustetaan vuositasolla alenevan 5–6 prosenttia viime vuodesta. Sellun sahatavaraa paremman kysyntätilanteen vuoksi mänty- ja koivukuitupuiden hinnoissa laskua on vähemmän. Vuonna 2013 puukaupan arvioidaan jälleen vilkastuvan loppuvuotta kohden, kun metsäteollisuustuotteiden kysyntänäkymät hieman paranevat. Markkinahakkuut pienentyvät kuitenkin noin 50 miljoonaan kuutiometriin, kun puun tuonnin arvioidaan kasvavan Venäjältä. Kotimaan kantohintojen ennustetaan ensi vuonna pysyvän lähellä kuluvan vuoden hintoja. Metsähakkeen energiakäyttö jatkaa kasvuaan tänä vuonna 7,8 miljoonaan ja ensi vuonna 8,3 miljoonaan kuutiometriin.

Metsätaloudessa liiketulos pienenee tänä vuonna

Metsätaloudessa kotimaan markkinahakkuiden väheneminen ja kantohintojen lasku pudottavat yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot 1,3 miljardiin euroon tänä vuonna, eikä nousua ole odotettavissa vielä vuonna 2013. Vuosina 2012 ja 2013 yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos jää noin 75 euroon hehtaarilta, mikä on neljänneksen vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin. Kantohintojen lasku pudottaa puuntuotannon reaalisen sijoitustuoton tänä vuonna negatiiviseksi, ja ensi vuonna tuotto jää pariin prosenttiin.

Lisätietoja:

Julkaisu:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute