Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 12.12.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Takaisin tiedotteeseen

Puuvirrat 2010


Suomen metsissä kasvaa runkopuuta yhteensä 2 284 miljoonaa kuutiometriä. Runkopuulla tarkoitetaan puun rungon kannon yläpuolisen osan kuorellista tilavuutta aina latvasilmuun saakka, joten oksat eivät sisälly lukuun. Teollisissa prosesseissa hyödynnetään valtaosa rungosta, ja jäljelle jäävä osuus käytetään energiapuuna. Rungon lisäksi energiaa tuotetaan myös oksista ja kannoista, mutta tässä esitettävä raakapuun virtakaavio koskee vain runkopuuta. Jätepuuvirroissa on muitakin puun osia mukana.

Suomen metsät kasvavat 103,7 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa, josta noin sata miljoonaa kuutiometriä on puun tuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Metsistä poistui 71,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2010. Kasvun ja poistuman erotus – 32,2 miljoonaa kuutiometriä – jäi kerryttämään puustopääomaa. Kasvuluvussa ei ole kuitenkaan kyse yksittäisen vuoden kasvusta, vaan inventoinnissa mitatusta viiden vuoden jakson keskimääräisestä kasvusta. Erotus siis kuvaa yksittäisen vuoden poistumaa suhteessa puuston kasvun tasoon.

Runkopuuta poistuu metsästä joko hakkuiden tai luonnonpoistuman (itsestään kuolleet puut) kautta. Hakkuissa osa runkopuusta (latvat, löytämättä jääneet pölkyt ym.) jää metsään hukkapuuksi. Vähäisiä määriä sekä luonnonpoistumasta että metsähukkapuusta hyödynnetään, ja nämä erät luokitellaan jätepuuksi. Hakkuukertymä (58,3 milj. m³) jaetaan kotimaassa käytettävään (57,3 milj. m³) ja vientiin menevään osaan (1,0 milj. m³).

Kun kotimaahan jäävään raakapuuhun lisätään tuontipuu (11,7 milj. m³), päästään 69,0 miljoonaan kuutiometriin. Tämä määrä kulkee raakapuuvarastojen kautta joko kotimaisen metsäteollisuuden tai energiantuotannon raaka-aineeksi. Raakapuun käyttö Suomessa yltää 70,8 miljoonaan kuutiometriin, eli laskennallisesti raakapuuvarastot pienenivät 1,8 miljoonalla kuutiometrillä vuonna 2010. Raakapuuvarastoista ei ole olemassa julkisia tilastotietoja.

Pääosa raakapuusta kuluu metsäteollisuuden raaka-aineena (nk. ainespuu). Puutuoteteollisuus ja massateollisuus käyttävät 88 prosenttia raakapuusta ja loput menee energiantuotantoon.

Kuvassa vihreä osuus kuvaa raakapuun tuotantoa ja hankintaa, ruskea puolestaan raakapuun kotimaista käyttöä. Harmaa väri kuvaa teollisuusprosesseista jäävää tai muualta tulevaa kiinteää jätepuuta. Massateollisuuden sivutuotteena syntyvät jäteliemet eivät siis sisälly kulkuvirtakaavioon. Sininen kuvaa jätepuun käyttöä ainespuuna tai energiantuotannossa.

Kaikkiaan jätepuuta käytetään 21,6 miljoonaa kuutiometriä. Jätepuu kulkee varastojen kautta hyödynnettäväksi. Jätepuuvarastoon tulevien jätepuuvirtojen koosta ei ole pääsääntöisesti olemassa tilastotietoja, joten varaston kokoa ja varastomuutoksia ei tunneta. Jätepuuta hyödyntää Suomessa lähinnä massateollisuus ja energiantuotanto.

Kaikista puuvirtakaavioon sisältyvistä eristä ei ole olemassa vuosittaista tilastotietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi sahateollisuuteen sisältyvä piensahojen polttopuun käyttö ja pientalojen polttopuun käyttö, joita tilastoidaan 5–10 vuoden välein. Tärkeimmät kulkuvirtojen komponentit kuitenkin tilastoidaan vuosittain, joten suurin osa kaavion luvuista kuvaa vuonna 2010 vallinnutta tilannetta.

Teksti: Aarre Peltola

Takaisin tiedotteeseen

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute