Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 19.10.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010−2011

Kasvu jatkuu metsäsektorilla, mutta vauhti hidastuu

Metsäteollisuustuotteiden vienti ja tuotanto lähtivät alkuvuodesta reippaaseen kasvuun kysynnän elpyessä vientimarkkinoilla ja kotimaassa. Vientihintojen nousu on parantanut kannattavuutta erityisesti sahatavaran ja sellun tuotannossa. Vauhdikkain kasvu on kuitenkin päättymässä kuluvan vuoden lopussa talouskasvun hidastuessa Euroopan vientimarkkinoilla. Sahatavaran ja sellun vientihintojen nousu on jo taittunut. Vuonna 2011 metsäteollisuuden viennin ja tuotannon ennakoidaan kasvavan kuluvaa vuotta rauhallisemmin.

Metsäteollisuuden noin 10 miljoonan kuutiometrin puun käytön lisäys katetaan kasvattamalla kotimaan markkinahakkuita ja puun tuontia. Kotimaassa puukauppa on vilkastunut merkittävästi viime vuodesta ja erityisesti havutukkien hinnat ovat nousseet.

Metsäteollisuuden puun tarve nostaa markkinahakkuita myös ensi vuonna, mutta hakkuiden määrä alittaa edelleen selvästi taantumaa edeltäneen tason. Kantohintojen ennakoidaan nousevan kuluvaa vuotta maltillisemmin.

Sahatavaramarkkinoilla hintasuhdanne tasoittumassa

Puutuotteiden vienti on kasvanut erityisesti Eurooppaan ja Afrikkaan. Alkuvuonna viennin kannattavuus on parantunut markkinahintojen noustua ja heikentyneen euron parantaessa hintakilpailukykyä. Kotimaassa sahatavaran kysyntää on lisännyt etenkin omakotirakentamisen kasvu. Tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa kysyntä on kuitenkin hiljaisempaa, kun rakentaminen hidastuu talvikaudeksi. Samalla taittuu myös sahatavaran markkinahintojen nousu. Vuonna 2011 rakentamisen kasvun ennakoidaan Euroopassa nostavan puutuotteiden kulutusta, mutta kilpailun kiristyminen hillitsee markkinahintojen nousua. Vuonna 2011 Suomen sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan nousevan noin kolme prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Paperiteollisuudessa kysynnän elpyminen nostaa vientimääriä

Paperin ja kartongin kysyntä on parantunut tänä vuonna Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Suurinta kysynnän kasvu on ollut pakkauspapereissa ja kartongissa. Suomen paperin vientimäärät ovat vuoden alkupuoliskolla nousseet lähes viidenneksellä. Vientihintojen kehitys on sen sijaan ollut vaisumpaa. Vaikka kapasiteettia on leikattu, Euroopassa on edelleen ylitarjontaa. Kevään jälkeen paperin hinnat ovat sanomalehtipaperia lukuun ottamatta kääntyneet kuitenkin loivaan nousuun. Vuonna 2011 Euroopan paperin kysynnän kasvu ja markkinahintojen nousu hidastuvat yleisen talouskasvun heikentymisen myötä. Sellun hinta on jo kääntynyt laskuun. Ensi vuonna Suomen paperin ja kartongin keskivientihinnan ennustetaan nousevan noin kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Metsäteollisuuden kannattavuus parantunut selvästi

Metsäteollisuuden kannattavuus oli pohjalukemissa viime vuonna, kun puutuoteteollisuus vajosi tappiolliseksi ja massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus lähestyi nollatasoa. Tänä vuonna sahatavaran tuotannon kannattavuutta on nostanut vientihintojen ja määrien nopea nousu. Vaikka useiden paperilaatujen hintakehitys on ollut edelleen heikkoa, myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on kohentunut sellun sekä joidenkin paperi- ja kartonkilaatujen maailmanmarkkinahintojen kohoamisen myötä. Vuonna 2011 sahateollisuuden kannattavuuden ennakoidaan paranevan kuluvaa vuotta hitaammin, mutta säilyvän kuitenkin hieman parempana kuin 2000-luvulla keskimäärin. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä- ja hintakehitysnäkymissä on merkittäviä tuotekohtaisia eroja. Toteutetut kapasiteetin leikkaukset ja keskeisten vientimarkkina-alueiden talouksien elpyminen ennakoivat toimialan kannattavuuden kohentumista myös vuonna 2011.

Kasvava puun tarve lisää kotimaan markkinahakkuita

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää puun käyttöä tänä vuonna noin 10 miljoonalla kuutiometrillä. Puun tarpeen lisäys katetaan kasvattamalla kotimaan markkinahakkuita ja puun tuontia. Puukauppa on vilkastunut merkittävästi viime vuodesta ja erityisesti havutukkien hinnat ovat nousseet. Markkinahakkuut kasvavat tänä vuonna noin viidenneksen viime vuodesta, lähes 50 miljoonaan kuutiometriin. Osaltaan hakkuita ovat lisänneet myös heinä-elokuun vaihteen myrskytuhot. Ensi vuonna tuotannon kasvu metsäteollisuudessa hidastuu, mikä hidastaa myös puun kysynnän kasvua. Toisaalta ensi vuonna puun tarjontaa supistaa vuoden 2010 lopussa päättyvä puun myyntitulojen verohuojennus. Tukkien ja kuitupuiden kantohintojen ennakoidaan nousevan kuluvaa vuotta maltillisemmin. Uusiutuvaa energiaa suosivien politiikkatoimien kautta metsähakkeen käyttö kasvaa 11 prosenttia 7 miljoonaan kuutiometriin.

Metsätaloudessa kantohintojen nousu parantaa liiketulosta

Metsätaloudessa kantohintojen ja hakkuumäärien nousu lisäävät yksityismetsänomistajien kantorahatuloja tänä vuonna yli kolmanneksella. Ensi vuonna tulot nousevat 1,5 miljardiin euroon. Parantunut suhdannekehitys nostaa yksityismetsätalouden liiketuloksen tänä vuonna noin 80 euroon hehtaarilta, ja vuonna 2011 tuloksen odotetaan nousevan 90 euroon. Kantohintojen nousu kasvattaa puuntuotannon sijoitustuoton tänä vuonna 15–16 prosenttiin. Ensi vuonna tuottoprosentti hieman alenee, mutta pysyy edelleen korkealla tasolla. Puuntuotantoon investoidaan tänä ja ensi vuonna yksityismetsissä runsaat 220 miljoonaa euroa, josta valtion tukia on 60 miljoonaa euroa. Suuri osa valtion puuntuotannon tuesta on suunnattu nuoren metsän hoitoon. Puuntuotannon lisäksi valtion tukea kohdistetaan energiapuun korjuuseen ja haketukseen talousarvion mukaan 12–13 miljoonaa euroa. Energiapuun korjuun rahoitus on kuitenkin kasvamassa, mikäli laki pienpuun energiatuesta etenee suunnitellusti.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute