Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 9.2.2010  
Sajtkarta | Sökning

Marken påskyndar uppvärmningen av klimatet mer än vad man hade tänkt - finländsk forskning avslöjar brist i klimatmodellerna


SYKE, Skogsforskningsinstitutet och Dateringslaboratoriet vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum

Uppvärmningen av klimatet ökar koldioxidutsläppen från marken mer än vad man har hittills uppskattat. Det är fråga om en mekanism som kommer att betydligt påskynda klimatförändringen. Koldioxidutsläppen från marken är redan nu tio gånger större än fossila kolutsläpp. En finländsk forskargrupp har nu bevisat att den nuvarande mätmetoden underskattar klimatuppvärmningens inverkan på utsläpp från marken.

Felet är allvarligt med tanke på bedömningar av klimatförändringen eftersom beräkningen av utsläpp från marken i alla klimatmodeller baseras på mätningar gjorda med denna vilseledande metod. Klimatmodellerna måste justeras så att inverkan av det största kolförrådet i landekosystemen blir rätt beaktat. Kolförrådet i marken är så känsligt för uppvärmningen av klimatet att skogarnas kapacitet att fungera som kolsänka kan i framtiden vara hotad.

Markens betydelse för klimatet studeras på många håll i världen

Klimatförändringens inverkan på koldioxidutsläpp från marken är föremål för omfattande forskning på olika håll i världen. Utsläpp från marken har nämligen en betydande inverkan på koldioxidhalten i atmosfären och på framtidens klimat. Sådan forskning brukar bygga på kortvariga mätningar av markens koldioxidproduktion i olika temperatur- och fuktighetsförhållanden. Enligt de nya finländska rönen ger den metoden emellertid en systematiskt felaktig uppfattning om klimatförändringens inverkan på utsläpp.

Den koldioxid som mäts i kortvariga experiment härstammar från de kolföreningar i marken som nedbryts allra snabbast. Sådana föreningar är dock inte så vanliga i marken. Forskningsgruppen bevisade genom radiokolmätningar att de av markens kolföreningar i som nedbryts långsammare är många gånger känsligare för högre temperatur och att det finns gott om sådana föreningar i marken.

Det visade sig att koldioxidutsläpp från marken i de undersökta skogarna, som hör till det boreala barrskogsbältet, blir upp till 1,5 gånger större än vad man får med den rådande mätmetoden, om temperaturen stiger med fem grader så som det väntas ske under detta sekel, och om kolflödet till marken är oförändrat. Tillväxten av skogsvegetation borde öka med 100-200 % för att dess kolbindning skulle räcka till att kompensera de ökande utsläppen från marken. Enligt tidigare bedömningar skulle det räcka med att öka tillväxten med 70-80 %. Det är fråga om en betydande skillnad, ty även enligt de mest optimistiska bedömningarna kan tillväxten av skogen öka med 60 % om medeltemperaturen stiger med fem grader.

Markens kolförråd minskar och utsläpp från skogarna ökar

Enligt rönen leder uppvärmningen av klimatet oundvikligt till att kolförrådet i marken minskar och koldioxidutsläppen från skogarna ökar. Dessa utsläpp bidrar ytterligare till uppvärmningen av klimatet och då ökar också utsläppen. Det uppstår alltså en växelverkan mellan kolutsläppen från marken och uppvärmningen av klimatet, och därmed påskyndas klimatförändringen.

De nuvarande klimatmodellerna underskattar ökningen av koldioxidutsläppen från marken som konsekvens av uppvärmningen av klimatet. Därmed underskattar modellerna också den påskyndande inverkan som skogarnas största kolförråd har på klimatförändringen. Detta rön är viktigt också med tanke på klimatpolitiken angående skogar. Kolförrådet i skogsmarken är, mer än man hittills trott, känsligt för uppvärmningen av klimatet. Därmed är det inte så klart att skogarna ännu i framtiden fungerar som kolsänkor. För att bevara kolförrådet borde man öka magasineringen av kol i marken, men detta går inte ihop med strävandena att öka bioenergiproduktionen i skogarna och med det allt intensivare skördandet av biomassan.

Forskningen genomfördes som samarbete mellan Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinstitutet och Dateringslaboratoriet vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum. Finlands Akademi och Nesslings stiftelse bidrog med finansiering.

Mer information

  • Specialforskare Jari Liski, Finlands miljöcentral, t. 040 748 5088
  • Specialforskare Hannu Fritze, Skogsforskningsinstitutet, t. 029 532 2370
  • Rönen publiceras i februarinumret av Ecology, en uppskattad tidskrift som publiceras av the Ecological Society of America. Artikeln: Karhu, K., Fritze, H., Hämäläinen, K., Vanhala, P., Jungner, H., Oinonen, M., Sonninen, E., Tuomi, M., Spetz, P. & Liski, J. 2010. Temperature sensitivity of soil carbon fractions in boreal forest soil. Ecology 91(2): 370-376

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 09.02.2010 /UHel |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute