Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote julkaistavissa 30.10.2009 klo 10.00 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2009–2010

Hitaana pysyvä talouskasvu parantaa vain vähän metsäteollisuuden tilannetta

Talouskehitys Euroopan vientimarkkinoilla on kesän jälkeen kääntynyt parempaan suuntaan, mutta kasvu pysyy hitaana vielä ensi vuonna. Vaikka tuotantoa on leikattu, Euroopan paperimarkkinoilla on edelleen ylikapasiteettia, eikä paperin hintoihin odoteta ensi vuona nousua. Sahateollisuudessa hinnan nousu on hidasta rakentamisen kehityksen jatkuessa heikkona. Metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat hieman kuluvaan vuoteen verrattuna.

Teollisuuden puun kysyntä kasvaa ensi vuonna ja kohdistuu entistä enemmän kotimaiseen puuhun. Puun tuonnin ei odoteta kasvavan. Kysynnän kasvu nostaa tukkien hintaa, mutta kuitupuun hinnat jäävät lähelle kuluvan vuoden hintoja kuitupuun varastojen pysyessä korkeana. Ensi vuonna markkinahakkuut kasvavat, mutta määrä jää selvästi alle taantumaa edeltävän tason.

Sahatavaramarkkinoilla pientä elpymistä loppuvuodesta lähtien

Talouskriisi ja rakentamisen hiipuminen ovat vähentäneet sahatavaran kysyntää sekä Suomessa että tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Kysynnän alentuessa sahatavaran tuotantoa on rajoitettu Suomessa ja muualla Euroopassa. Vienti Suomesta on vähentynyt Pohjois-Afrikkaa lukuun ottamatta kaikille perinteisille vientialueille. Sen sijaan Ruotsi on lisännyt vientiään heikon kruunun avustamana. Kevään jälkeen sahatavaran hinnat ovat kuitenkin kääntyneet nousuun ostajien täydentäessä pienentyneitä varastojaan. Käänne parempaan on tapahtunut, mutta nousuun lähdetään hitaasti. Rakentaminen elpyy vähitellen sekä koti- että vientimarkkinoilla, ja sahatavaran hinnat nousevat sen myötä. Vuonna 2010 Suomen viennin keskihinnan ennustetaan nousevan noin kuusi prosenttia. Vaikka sahatavaran tuotanto Suomessa kasvaa, määrä jää silti noin 40 prosenttia pienemmäksi kuin 2000-luvun alussa.

Paperimarkkinoilla ylitarjonta jatkuu

Painopapereiden ja sellun kapasiteetin leikkaukset ja tuotannon rajoitukset ovat jatkuneet Suomessa ja muualla Euroopassa tänä vuonna ja ensi vuodelle on suunniteltu lisää tehtaiden sulkemisia. Paperin ja kartongin kysyntä Euroopassa laski alkuvuonna jyrkästi. Talouden käänne parempaan lisää kysyntää vuonna 2010, mutta kasvu pysyy hitaana. Suomessa paperin tuotanto kasvaa hieman ensi vuonna. Määrät jäävät kuitenkin noin viidenneksen pienemmäksi kuin 2000–luvun alussa. Kun markkinoilla on edelleen ylikapasiteettia, mahdollisuuksia paperin hinnankorotuksiin ei juuri ole. Sen sijaan sellun markkinahinnat ovat lähteneet nousuun, ja nousu jatkuu ensi vuonna Aasian kysynnän kasvaessa.

Metsäteollisuuden kannattavuudessa käännös parempaan ensi vuonna

Puutuoteteollisuuden kannattavuutta on alentanut merkittävästi lopputuotteiden hintojen lasku. Kun kysyntä ja markkinahinnat Euroopan vientimarkkinoilla alkavat vähitellen nousta ja aiemmin kalliilla hinnalla ostetun puun varastot tyhjentyä, kannattavuus alkaa parantua. Selvää käännettä parempaan suuntaan voidaan toimialalla kuitenkin odottaa vasta vuonna 2010. Tällöin kannattavuudessa saavutetaan tämän vuosikymmenen puolivälissä vallinnut taso. Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on puutuoteteollisuuden tavoin jatkanut voimakasta heikentymistään suotuisasta kokonaiskustannusten kehityksestä huolimatta. Paperituotteiden hintakehityksessä alkuvuonna tapahtunut nousu on loppuvuonna kääntymässä laskuksi. Vaikka hintakehitys pysyy heikkona, liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet parantavat toimialan kannattavuutta ensi vuonna.

Kotimaisen puun kysyntä kasvaa

Alentuneet tuotantomäärät ovat vähentäneet metsäteollisuuden puun käyttöä. Tänä vuonna puun tuonti puolittuu ja markkinahakkuut alenevat 40 miljoonaan kuutiometriin. Suurin pudotus on tukkipuun hakkuissa. Havutukkien kantohinnat ovat alkuvuonna jatkaneet voimakasta laskuaan, mutta kesän jälkeen tarve täydentää sahatavaravarastoja on nostanut havutukkien kantohintoja. Kuitupuiden hintoihin kohdistuu edelleen laskupaineita sellu- ja paperiteollisuuden tuotannon leikkausten ja suurina pysyneiden puuvarastojen vuoksi. Puukauppa on ollut kuluvana vuonna hiljaista, mutta puun myyntituloverotuksen huojennuksen odotetaan loppuvuonna lisäävän puukauppaa.

Vuonna 2010 metsäteollisuuden tuotannon kasvu nostaa puun kysyntää. Kun puun tuontimääriin ei ennusteta suuria muutoksia, kysynnän kasvu kohdistuu kotimaiseen puuhun. Markkinahakkuut kasvavat ja painottuvat harvennushakkuisiin. Tukkien nimelliset kantohinnat nousevat muutaman prosentin, mutta kuitupuiden hinnat pysyvät lähellä vuoden 2009 tasoa. Valopilkkuna puumarkkinoilla on ollut metsäenergian kysynnän kasvu, jonka ennustetaan jatkuvan hyvänä myös ensi vuonna.

Metsätalouden liiketulos jää selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon

Hakkuiden ja kantohintojen aleneminen painaa tänä vuonna yksityismetsätalouden liiketuloksen 44 euroon hehtaarilta, kun puuntuotannon kokonaiskustannukset pysyvät lähellä viime vuoden tasoa. Tulos jää alle puoleen viime vuosien keskiarvosta. Reaalisesti yhtä alhaalla on oltu viimeksi lamavuosina 1992 ja 1993. Ensi vuonna syöksy loppuu, kun markkinahakkuut lisääntyvät ja tukkien hinnat hieman vahvistuvat. Puuntuotannon tulot nousevat noin 10 eurolla hehtaarilta, mutta jäävät edelleen noin 40 prosenttia alle vuosien 2004–2008 keskiarvon. Yksityismetsänomistajien kantorahatuloja taantuman seuraukset vähentävät viime vuodesta lähes puolella, noin 850 miljoonaan euroon tänä vuonna. Vuonna 2010 puukaupan piristymisen ja markkinahakkuiden lisääntymisen myötä kantorahatulot nousevat 10–15 prosenttia kuluvasta vuodesta.

Lisätietoja:

  • MMT Riitta Hänninen, Metla/Vantaa, p. 010 211 2232, riitta.hanninen @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute