Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 15.6.2009

Valtakunnan metsien 10. inventointi päätöksessä: puuston määrä edelleen kasvussa

Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10) on päättynyt. Suomen metsävarat ja metsien tila on arvioitu vuosien 2004–2008 mittausaineistojen perusteella. Puuston kokonaistilavuus on 2,2 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu – 99,5 miljoonaa kuutiometriä – on taas askeleen lähempänä sataa miljoonaa kuutiota. Erityiskatsaus metsänuudistamisen tilaan antaa vihjeitä siitä, miten uudistamisen onnistumista voisi parantaa.

Puuston määrä kasvaa – metsänuudistamisessa kehitettävää

Metsämaan ala on 20,1 miljoonaa hehtaaria, josta 18,6 miljoonaa hehtaaria on puuntuotannon maata. Puuston kokonaistilavuus on 2,2 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 99,5 miljoonaa kuutiometriä. 2000-luvulla poistuma on ollut noin 70 prosenttia kasvusta eli puuston määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Lasketut metsävaratiedot perustuvat 57 341 koealan otosaineistoon.

VMI:n tulosten mukaan metsien uudistamisessa on parannettavaa. Vaikka uudistamisesta pääsääntöisesti huolehditaankin, on taimikoista vajaat 75 prosenttia metsänhoidolliselta tilaltaan hyviä tai tyydyttäviä. Taimikoiden tilaa heikentävät puuston epätasaisuus, tuhot ja hoitamattomuus. Joka viidennessä taimikossa on havaittu hirven aiheuttama tuho, tosin puolet näistä tuhoista on lieviä. Viljelytaimikoiden tila on selvästi parempi kuin luontaisesti perustettujen taimikoiden. Taimikoiden alkukehitystä voidaan parantaa ripeämmällä uudistamisella, oikealla menetelmävalinnalla, panostamalla taimikoiden varhaishoitoon ja säätelemällä hirvikantaa.

Metsien seuranta jatkuu yhdennellätoista inventoinnilla (VMI11) jo alkaneena kesänä. Uutena piirteenä on muun muassa maaluokkamuutosten aiempaa tarkempi selvitys ja puuston mittaus myös metsän ulkopuolelta kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin tarpeisiin.

Tiheä taimikko ja harventamattomuus hidastavat puuston järeytymistä

VMI10-aineiston pohjalta tehdyn skenaariotarkastelun avulla on tutkittu taimikoiden hoitomäärien vaikutuksia metsien puuston rakenteeseen ja hakkuukertymiin seuraavien 30 vuoden aikana kolmen metsäkeskuksen alueella.

Taimikoiden hoitamattomuuden tai hoitotoimien lykkääntymisen seurauksena odotettavissa on nykyistä vieläkin tiheämpiä taimikoita, joissa lehtipuuston osuus on suuri. Tiheissä taimikoissa puilla on vähän kasvutilaa ja puut järeytyvät hitaasti. Hyvillä kasvupaikoilla nopeakasvuisemmat lehtipuut vievät tilaa havupuilta. Pitkällä aikavälillä vaikutus hakkuukertymiin voi olla hyvinkin merkittävä. Yhä suurempi osuus hakkuukertymästä tulee olemaan pieniläpimittaista lehtipuuta. Nuorena harventamatta jääneet metsät saavuttavat päätehakkuujäreyden entistä myöhemmin. Tällöin tukkipuukertymät vähenevät ja tukin keskijäreys pienenee. Erityisesti järeän puun hakkuukertymät, josta saadaan suurimmat hakkuutulot, vähenevät.

Tällä hetkellä taimikkoja harvennetaan selvästi vähemmän kuin mitä niitä tulisi harventaa metsänhoidollisin perustein. Mikäli tilanne jatkuu nykyisellään, 30 vuoden kuluttua ainespuun mitat täyttävän puuston kokonaistilavuus on tehdyn tutkimuksen mukaan lähes viisi prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa taimikoita alettaisiin nyt hoitaa metsänhoitosuositusten mukaisesti. Suurin vaikutus on kuusella, joissa kuusikuidun määrä on noin 12 prosenttia ja kuusitukin nelisen prosenttia pienempi. Vastaavasti kuitupuukokoisen lehtipuun kokonaistilavuus lisääntyy noin kolmella prosentilla.

Hakkuumahdollisuudet edelleen kasvussa – metsien käytön ja sitä koskevien rajoitusten ehdoilla

Tukki- ja kuitupuun mitat täyttävän puun suurin kestävä hakkuukertymä vuosille 2008−2017 on arvioitu 70 miljoonaksi kuutiometriksi vuodessa. Kestävän hakkuukertymän ennakoidaan kasvavan jo seuraavalla kymmenvuotiskaudella yli 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tukkipuun vaatimukset täyttävää puuta arviossa on 33 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Käyttöaste eli toteutuneiden hakkuiden (keskimäärin 56 miljoonaa kuutiometriä vuodessa 2004−2008) suhde kestäviin hakkuumahdollisuuksiin on koko Suomessa keskimäärin 80 prosenttia. Arviossa on otettu huomioon metsien suojelusta, muista käyttömuodoista ja säädöksistä aiheutuvat käytön rajoitukset. VMI-työn yhteydessä Metla täydentää muun muassa kaavoitusta ja metsänomistajien omia suojelupäätöksiä koskevia tietoja. Esimerkiksi Metsähallituksen uudet tiedot omiin päätöksiin perustuvista käytön rajoituksista vähensivät kestäviä hakkuumahdollisuuksia 1,5 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi