Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 28.5.2009

Metsäsektorin suhdannetiedote 2009

Vaikea vuosi metsäteollisuudelle ja metsätaloudelle

Maailmantalouden taantuma pitää Suomen metsäteollisuuden vientimarkkinoiden kysynnän heikkona vielä ainakin loppuvuoden ajan, mikä johtaa tuotannon ja viennin voimakkaaseen laskuun (sahatavara -16 %, paperi -25 %) jo kuluvana vuonna. Vaikka loppusyksyllä sahatavaran hinnat kääntyisivätkin pieneen nousuun, viennin yksikköhinta jää alle viime vuoden tason (-5 %). Paperin hinta nousee hieman (+3 %) toteutettujen tuotannon supistusten seurauksena

Metsäteollisuuden vaikea tilanne ja kertyneet suuret raakapuuvarastot heijastuvat puumarkkinoille. Vuoden 2009 markkinapuun hakkuiden ennakoidaan alenevan noin 40 miljoonaan kuutiometriin (-22 %). Sekä tukki- että kuitupuun kantohinnat jäävät vuositasolla noin viidenneksen alle viime vuoden keskihintojen.

Keskeisten vientialueiden bruttokansantuotteet supistuvat vuonna 2009, ja vasta ensi vuonna maailmantalouden ennakoidaan hitaasti elpyvän. Investointien ja erityisesti rakentamisen hiipuminen supistaa sahatavaran tuotantoa ja vientiä 16 prosenttia viime vuodesta. Vanerin tuotanto ja vienti supistuvat noin neljänneksellä. Tuotannon rajoituksista huolimatta sahatavaran hinnanlasku on Euroopassa jatkunut alkuvuonna tuottajien pyrkiessä pienentämään varastojaan. Vaikka loppusyksyllä hinnat kääntyisivätkin varastojen alennuttua pieneen nousuun, havusahatavaran koko vuoden viennin keskihinnan ennakoidaan alenevan 5 prosenttia viime vuodesta. Vanerin koko vuoden viennin keskihinta laskee 11 prosenttia viime vuodesta.

Myös paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona tänä vuonna sekä Euroopassa että muilla markkina-alueilla. Tuotantokapasiteetin supistamiset ja tuotantoseisokkien jatkuminen johtavat vuonna 2009 paperin tuotannon ja viennin 25 prosentin pienenemiseen viime vuoteen verrattuna. Kartongin vienti supistuu neljänneksen ja tuotanto viidenneksen viime vuodesta. Toteutetut tuotannon supistukset ovat mahdollistaneet hintojen nousun, ja tänä vuonna Suomen paperi- ja kartonkituotteiden viennin keskihintojen odotetaan nousevan 3 prosenttia viime vuodesta.

Alentunut lopputuotteiden kysyntä, tuotantomäärien lasku sekä suuret puuvarastot näkyvät myös kotimaan puumarkkinoilla vuonna 2009. Koko vuoden markkinahakkuiden ennakoidaan jäävän alle 40 miljoonan kuutiometrin. Puun tuonti alenee alle puoleen viime vuodesta. Sekä kuitupuun että tukkien keskimääräiset kantohinnat jäävät vuositasolla noin viidenneksen alle viime vuoden keskihintojen.

Metsäsektorin vuoden 2010 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi