Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 21.4.2009

Hakkuu- ja hoitotöiden suunnittelussa reaaliaikaan

Metsäalan eri toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään vuosina 2002−2008 kokeiluhankkeiksi, joiden tarkoituksena on ollut parantaa metsävaratietojen ajantasaisuutta ja tukea metsäkeskusten uuden metsävaratietojärjestelmän kehittämistä.

Metsäntutkimuslaitos tuottaa koko Suomelle ja jokaisen metsäkeskuksen alueelle tuoreet tilastotiedot metsävaroista. Metsikkötason ajantasaista tietoa puolestaan tarvitaan metsänomistajien päätöksenteon tukena. Metsäyhtiöt ja Metsähallitus pitävät metsikkötietonsa ajan tasalla omissa tietojärjestelmissään. Yksityisille metsänomistajille on tarjolla vastaavia palveluita esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksissä, metsäpalveluyrityksissä ja metsäkeskuksissa.

VMI tuottaa ajantasaista tietoa Suomen metsävaroista

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa alueellista tilastotietoa, joka täyttää kriittisimmätkin vaatimukset alueellisen metsävaratiedon ajantasaisuudesta. VMI10:stä (2004−2008) alkaen järjestelmä tuottaa jokaisen metsäkeskuksen alueelle ajantasaista tilastotietoa metsävaroista, puuston kasvusta, metsien tilasta, metsissä tehdyistä ja mahdollisista toimenpiteistä sekä monimuotoisuuden indikaattoreista. VMI perustuu maastokoealaotokseen, joka on suunniteltu palvelemaan metsävarojen alueellista tilastointia mahdollisimman luotettavasti, tarkasti ja kustannustehokkaasti. Metla hoitaa valtakunnan metsien inventointia viranomaistehtävänään. VMI10:stä alkaen myös metsäkeskukset ovat osallistuneet maastomittauksiin.

Metsäkeskuksilla on vaihtoehtoja metsikkötietojen ajantasaistukseen

Metsäkeskuksille kehitetään uutta metsävaratietojärjestelmää. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Pohjois-Savon TE-keskus ovat rahoittaneet järjestelmää tukevia kokeiluhankkeita, joissa on tarkasteltu metsäkeskusten vaihtoehtoja pitää yksityismetsien metsikkötietoja ajan tasalla. Metsikkötietojen ajantasaistaminen on mahdollista mm. metsätalouden toimijoilta tai metsänomistajilta kerätyn toimenpidetiedon, tai kaukokartoituspohjaisen muutostunnistuksen avulla. Metsäkeskusten uudessa metsävaratietojärjestelmässä metsikkötietojen ylläpito perustuu lähinnä viranomaistoiminnon tietolähteisiin. Tarkoituksena on käyttää myös muilta metsäalan toimijoilta ja metsänomistajilta saatavaa toteutustietoa. Viranomaistoiminnon kautta saatava tieto on melko kattavaa, tosin esimerkiksi kaikki metsänkäyttöilmoituksessa ilmoitetut toimenpiteet eivät toteudu sellaisenaan.

Operatiivisen toiminnan tietojärjestelmissä metsikkötiedot pysyvät reaaliajassa

Metsänomistajien hakkuu- ja hoitotöitä koskevissa päätöksissä tarvittavalta metsikkötiedolta edellytetään lähes reaaliaikaista ajantasaisuutta. Esimerkiksi uudistamisketjussa eri toimenpiteiden välinen aika on 1–4 vuotta, jolloin ketjun eri vaiheiden toimenpiteistä päätettäessä on oltava tieto siitä, mitä metsikölle on aiemmin tehty. Metsikkötiedot voidaan pitää jatkuvasti ajantasalla operatiivisen toiminnan tietojärjestelmällä, jollainen on käytettävissä jo nyt muun muassa Metsähallituksessa, metsäyhtiöissä ja metsänhoitoyhdistyksissä. Myös metsäkeskukset pyrkivät kehittämään reaaliaikaisuutta sähköisiä toimija- ja metsänomistajapalveluita tarjoamalla.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi