Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.4.2009

HUOM: Ehdoton embargo: Vapaa julkaistavaksi 17.4.2009 klo 02:01 (00:01 GMT)

Ilmastonmuutos voi johtaa metsien muuttumiseen hiilinielusta hiilipäästöjen lähteeksi

Tutkijat julkistavat YK:n Metsäfoorumissa globaalin analyysin, joka osoittaa, että ilmastonmuutoksen seurauksena metsien rooli hiilen sitojana voi radikaalisti muuttua.

New York (17. huhtikuuta 2009) - Metsien kriittinen merkitys massiivisena kasvihuonekaasujen nieluna on "vaarassa kokonaan hävitä" ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristövaikutusten seurauksena. Tähän tulokseen on tultu uudessa raportissa, joka esitellään YK:n Metsäfoorumin 20. huhtikuuta alkavassa istunnossa YK:n päämajassa New Yorkissa.

Tutkimus, johon osallistui 35 huippututkijaa eri puolilta maailmaa, tarjoaa ensimmäisen globaalin analyysin metsien kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen. Raportilla odotetaan olevan huomattava merkitys ensi viikolla alkavassa YK:n Metsäfoorumin istunnossa. Siihen on koottu tuorein tieteellinen tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin ja niistä riippuvaisiin ihmisiin nyt ja tulevaisuudessa. Raportissa on myös esitelty keinoja, joilla metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan auttaa.

"Yleensä metsien ajatellaan jarruttavan ilmaston lämpenemistä. Tulevaisuudessa ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin aiheuttaa maailman metsille tuhoja, joiden seurauksena metsät alkavat vapauttaa enemmän hiilidioksidia kuin mitä ne sitovat. Sen sijaan, että metsät hillitsisivät ilmastonmuutosta, ne alkavatkin kiihdyttää sitä," sanoo raportin tuottaneen kansainvälisen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla).

Tutkijat toivovat, että uuden raportin tulokset otetaan huomioon Kööpenhaminassa joulukuussa järjestettävässä ilmastokokouksessa. Tähänastisissa ilmastoneuvotteluissa metsät ovat olleet esillä lähinnä vain metsien häviämisen aiheuttaman päästövaikutuksen takia. Tuore analyysi osoittaa, että metsät myös kärsivät ilmaston lämpenemisestä, ja seuraukset voivat olla vakavat ilmastonmuutoksenkin kannalta.

Metsien häviäminen aiheuttaa 20 prosenttia kasvihuonekaasuista, mutta tällä hetkellä metsät sitovat enemmän hiiltä kuin mitä ne vapauttavat ilmakehään. Metsät ja metsämaa sitovat ja varastoivat yli neljänneksen maailman hiilipäästöistä. Tutkijoiden mukaan ongelmana on, että tämä metsien ilmastopalvelu voidaan menettää kokonaan, jos maapallon lämpötila nousee 2,5 astetta tai enemmän verrattuna esiteolliseen aikaan. Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan tämä lämpötilan nousu toteutuu, jos päästöjä ei voimakkaasti rajoiteta.

Tutkimuksessa todetaan, että lämpötilan nousu yhdessä kuivuuden, hyönteistuhojen ja muiden ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristöhaittojen kanssa voi kiihdyttää metsien häviämistä huomattavasti. Se johtaisi vaaralliseen takaisinkytkentämekanismiin, jossa ilmastonmuutoksen aiheuttamat metsätuhot lisäisivät voimakkaasti hiilipäästöjä, ja se taas kiihdyttäisi kasvihuoneilmiötä ja edelleen pahentaisi metsätuhoja.

Tutkijoiden varoitukset maailman metsien muuttumisesta hiilen nettonielusta nettolähteeksi pohjautuvat laajaan analyysiin siitä, kuinka ekosysteemit reagoivat erilaisiin ilmastonmuutosskenaarioihin. Nämä skenaariot perustuvat kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskelmiin. Useat raportin kirjoittajista ovatkin aktiivisesti mukana myös ilmastopaneelin toiminnassa.

Tutkijat havaitsivat, että riski metsien nettohiilinielun menettämisestä on merkittävä jo suhteellisen konservatiivisissa skenaarioissa, joissa kasvihuonekaasujen lisääntyminen saadaan pysäytetyksi. Metsien hiilinielujen menetys tulee hyvin todennäköiseksi niissä skenaarioissa, joissa päästöjen lisääntyminen jatkuu nykyistä vauhtia.

"Politiikan tekijöiden pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota siihen, miten metsiä ja niistä riippuvaisia ihmisiä autettaisiin sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin," sanoo Professori Seppälä. "Kestävän metsätalouden periaatteiden soveltaminen maailmanlaajuisesti kaikki kestävyyden eri ulottuvuudet huomioon ottamalla voisi auttaa välttämään osan niistä tuhoista, joita ilmastonmuutos aiheuttaa."

Ilmastonmuutos tuo uhkia mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia

Tutkimuksessa todetaan, että ilmastonmuutoksen edetessä

Tutkijat varoittavat, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet merkitsevät vain väliaikaista helpotusta.

"Vaikka sopeutustoimet onnistuttaisiin toteuttamaan täysin, ilmastonmuutoksen jatkuminen nykyisellään johtaisi tämän vuosisadan kuluessa monien metsien sopeutumiskyvyn häviämiseen," sanoo sveitsiläinen professori Andreas Fischlin, joka on yksi raportin pääkirjoittajista ja jolla on ollut keskeinen rooli myös IPCC:ssä. "On tosiasia, että kasvihuonepäästöjen vähentäminen on ainoa kestävä keino estää metsien ennen näkemättömät tuhot."

Metsäasiantuntijat myöntävät, että lisää tutkimusta tarvitaan, jotta voitaisiin ymmärtää täsmällisesti, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin ja kuinka tehokkaita erilaiset sopeuttamistoimet ovat. Mutta politiikan tekijöiden on pystyttävä tekemään päätöksiä, vaikkei kaikkea tietoa olisikaan käytettävissä, koska "ilmastonmuutos etenee liian nopeasti, jotta päätöksiä voitaisiin lykätä."

Tutkimuksen "Adaptation of Forests and People to Climate Change" koordinoi Wienissä päämajaa pitävä Metsäntutkimusjärjestöjen maailmanliitto (International Union of Forest Research Organizations - IUFRO). Hankkeen vetäjänä ollut Metsäntutkimuslaitoksen professori Risto Seppälä on IUFRO:n edellinen presidentti.

Lisätietoja:

  • The International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) on ainoa maailmanlaajuinen metsiin liittyvään tutkimukseen keskittyvä organisaatio. Sen jäseninä on tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja muita tahoja, joilla on liittymäkohtia metsiin. Jäsenorganisaatioita on 115 maassa ja niiden määrä on 650. Suomessa jäseninä ovat mm. Metla ja ne yliopistot, joissa on metsiin kohdistuvaa tutkimusta ja opetusta
  • Embargoed Release

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi