Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 5.2.2009

Ennakkotiedot: Metsätalouden tulos aleni selvästi 2008

Metsäntutkimuslaitoksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2008 markkinahakkuut olivat 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Vähennystä edellisen vuoden huippulukemista oli 6 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden puunkäyttö väheni jo alkuvuodesta ja koko maailmantaloutta ravisteleva taantuma vähentää puunkäyttöä entisestään. Kotimaan puutavaramarkkinoilla merkittävin tekijä oli havusahatavaran kysynnän hiipuminen ja siitä seuranneet havutukkipuun hinnan lasku ja päätehakkuiden väheneminen.

Metsäntutkimuslaitoksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2008 markkinahakkuut olivat 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Vähennystä edellisen vuoden huippulukemista oli 6 miljoonaa kuutiometriä. Lasku oli yksityismetsätaloudessa (-13 %) selvästi suurempaa kuin metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä (-8 %). Yksityismetsissä lasku johtui pystyleimikoiden korjuumäärien alenemisesta, hankintaleimikoissa puunkorjuu lisääntyi. Markkinahakkuumäärä jäi 3 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Vuotuisten markkinahakkuumäärien ennakkotiedot ovat poikenneet lopullisista tiedoista -1,4-+2,1 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2004–2007. Poikkeamat lopullisista tiedoista koskevat pääasiassa yksityismetsien hakkuita.

Vuonna 2008 kotimaan puutavaramarkkinoilla merkittävin tekijä oli havusahatavaran kysynnän hiipuminen ja siitä seuranneet havutukkipuun hinnan lasku ja päätehakkuiden väheneminen. Havutukkipuun nimelliset kantohinnat laskivat vuositasolla 12–14 prosenttia. Massateollisuudessa tuotannon aleneminen ei ollut yhtä suurta kuin sahateollisuudessa. Sahahakkeen ja päätehakkuista saatavan kuitupuun tarjonnan väheneminen lisäsi kuitupuuvaltaisten harvennusleimikoiden kysyntää, mikä nosti kuitupuun hintoja etenkin hankintakaupoissa. Niissä mänty- ja koivukuitupuun hinnat nousivat edellisvuodesta yli 15 ja kuusellakin 10 prosenttia. Oman lisänsä raakapuumarkkinoille toivat teollisuuden valmistautuminen Venäjältä tuotavan raakapuu merkittävään vähenemiseen, talvileimikkovarastojen suuruus sekä valtiovallan myöntämät määräaikaiset veronhuojennukset ensiharvennuksille (100 %, 1.4.2008 – 31.8.2008) ja kaikille hakkuutuloille (50 %, 1.4.2008 jälleen saatavat tulot).

Metsäteollisuuden puunkäyttö väheni jo alkuvuodesta 2008 ja koko maailmantaloutta ravisteleva taantuma vähentää puunkäyttöä entisestään. Silti puun tuonti on jatkunut huippuvuosien tahtiin ja hakkuumäärätkin ovat puun käyttöön nähden pysyneet suhteellisen korkeina. Tämän takia metsäteollisuuden valmiin puutavaran varastot olivat vuoden vaihteessa selvästi suuremmat kuin mitä pariin vuosikymmeneen on nähty. Metlan arvion mukaan varastoissa oli hakattua puutavaraa selvästi yli 15 miljoonaa kuutiometriä eli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna kymmenen edellisen vuoden keskiarvoon. Kunnollisen talven tulo parin leudomman jälkeen on avannut pääsyn rästiin jääneiden talvileimikoiden korjuuseen, mikä tulee kasvattamaan valmiin puutavaran varastoja entisestään.

Kaikkien metsänomistajien yhteenlaskettujen bruttokantorahatulojen ennakoidaan jäävän 1,9 miljardiin euroon. Laskua huippuvuodesta 2007 on reaalisesti noin 0,7 miljardia euroa. Yksityismetsien tulot jäävät alle 1,6 miljardiin euroon eli laskua olisi edellisen vuoden erittäin korkeista lukemista noin 0,6 miljardia euroa. Yksityismetsien bruttokantorahatulot jäävät yli 10 prosenttia alemmiksi kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo.

Yksityismetsätalouden hehtaarikohtaiset bruttotulot olivat ennakkotietojen mukaan alle 120 euroa ja liiketulos putosi alle 100 euron. Liiketuloksessa laskua oli edellisestä vuodesta reaalisesti lähes 30 prosenttia ja kymmenen edellisen vuoden keskiarvosta jäätiin 15 prosenttia. Suurinta liiketuloksen lasku oli Itä-Suomessa, jossa tulos hehtaarilta oli vajaat 130 euroa (-38 %). Länsi-Suomessa tulos oli noin 116 ( -28 %) ja Pohjois-Suomessa 47 (-8 %) euroa hehtaarilta.

Kuva 1. Markkinapuun hakkuut 1999–2008.
* Ennakkotieto, helmikuu 2009

Kuva 2. Yksityismetsätalouden reaaliset hehtaarikohtaiset tulot, menot ja liiketulos 1999–2008.
* Ennakkotieto, helmikuu 2009. Rahanarvo muutettu elinkustannusindeksillä.

Alueittaiset taulukot ennakkotiedoista on julkaistu Metinfo Tilastopalvelussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi