Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.1.2009

Metlan uudet tutkimusohjelmat ajan hermolla

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on käynnistänyt kaksi laajaa tutkimusohjelmaa, Metsästä hyvinvointia (HYV) sekä Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU). Metla osallistuu uusien tutkimusohjelmiensa kautta ajankohtaisten haasteiden ratkomiseen. HYV-ohjelma keskittyy metsään ja ihmisen terveyteen, PUU-ohjelma puutuoteteollisuuden, puunhankkijoiden ja -tuottajien toimintaedellytyksien kohentamiseen.

HYV–ohjelmassa etsitään keinoja metsäluonnon monipuoliseen ja kestävään hyödyntämiseen

HYV-ohjelman tavoitteena on tukea metsien käytön kehittämistä siten, että metsät palvelevat laajasti muuttuvan yhteiskunnan ja yksilön tarpeita. Pääteemat ovat luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, uudet tuotteet ja palvelut sekä metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. HYV-ohjelma tuottaa perustietoa metsien aineettomien hyötyjen arvosta, metsien hyvinvointivaikutuksista ja niiden tuotteistamismahdollisuuksista, matkailun ja virkistyskäytön vaikutuksista sekä käyttömuotojen yhteensovittamisen mahdollisuuksista

Tutkimusohjelman toteutus ajoittuu vuosille 2008–2012. HYV-ohjelma alkoi hankeryhmällä vuonna 2007, ja uudet hankkeet käynnistyvät ohjelmakaudella vaiheittain. Tutkimusohjelma toteutetaan yhdessä eri sektoritutkimuslaitosten, yliopistojen, kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

PUU-ohjelman tähtäin puutuotearvoketjujen kokonaisvaltaisessa hallinnassa

Puuraaka-aineen määrällinen ja laadullinen saatavuus muodostuu kriittiseksi kilpailukykytekijäksi metsäteollisuudellemme ja erityisesti puutuoteteollisuudelle. Puunkorjuun olosuhteet muuttuvat ja asettavat haasteita käytettäville korjuumenetelmille, -teknologioille ja tietojärjestelmille. Yritysten liiketoimintaosaamista tulee kehittää kannattavuuden parantamiseksi. Samanaikaisesti puuraaka-aineen uusiutuvuudesta, hiilensidonnasta ja muista ympäristösuorituskyvyn elementeistä on mahdollista rakentaa vahva kilpailuvaltti tälle toimialalle. Uudentyyppiset puutuotteet ja niistä tehtävät järjestelmäratkaisut monipuolistavat puun käyttökohteita.

PUU-ohjelma (2009−2013) tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta, laaduista ja käytöistä sekä tukee uusien tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintamallien ja tietojärjestelmien kehittämistä. PUU-ohjelman visio on, että sen tuloksena Metlasta muodostuu valtakunnallinen ykköstoimija ja kansainvälisesti arvostettu osaaja teema-alueillaan, jotka ovat:

  1. Puuraaka-ainepotentiaalit ja puukaupan toiminta
  2. Puunhankinta ja yritysten kilpailukyky
  3. Puutuotteet ja asiakasratkaisut.

Tutkimusohjelma toimii teema-alueidensa rajapinnoilla tieteenaloja ylittäen, ja mahdollistaa näin kokonaisvaltaisia, uuden tyyppisiä arvoketjutarkasteluita. Verkostojen luonti ja tutkimustiedon siirto käytäntöön ovat korostetusti esillä.

Molemmat tutkimusohjelmat toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metlan lisäksi tutkimusohjelmissa toteutettavien hankkeiden rahoitukseen osallistuvat Euroopan unioni, kotimaiset rahoittajaorganisaatiot ja yritykset.

   

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi