Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.1.2009

Metsäntutkimuslaitos jatkaa metsien terveydentilan seurantaa

Euroopan metsien terveydentilan seuranta jatkuu EU:n Life+ ohjelman rahoittamana FutMon-hankkeessa vuosina 2009-2010. Euroopanlaajuisen seurantahankkeen kokonaisbudjetti on 32 miljoonaa euroa, josta EU:n tuki kattaa puolet. FutMon-hankkeen tavoitteena on kehittää yleiseurooppalaista metsien terveydentilan seurantaa, joka aloitettiin YK:n talouskomission aloitteesta vuonna 1985. Toiminta on ollut Suomessa EU:n tukemaa vuosina 1995-2006.

Saksan koordinoimassa FutMon- hankkeessa on mukana Suomen lisäksi 23 EU:n jäsenmaata. Suomen FutMon-budjetti vuosille 2009-2010 on noin kaksi miljoonaa euroa. Metlan tutkijoiden ja muun henkilöstön vuosittainen työpanos hankkeessa on noin 25 henkilötyövuotta.

FutMon-hanke keskittyy metsäympäristön tilan seurantaan. Hankkeessa kehitetään nykyisiä seurantamenetelmiä ilmastomuutoksen ja ilmansaasteiden vaikutusten arvioimiseksi. Ekstensiivitasolla seurataan puiden kuntoa, kuten neulas- ja lehtikatoa sekä erilaisia tuhoja ja niissä tapahtuvia muutoksia systemaattisella koealaverkostolla. Suomessa seuranta toteutetaan valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) noin 850 pysyvällä koelalalla.

Intensiiviseurannan tavoitteena on tutkia erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta metsäekosysteemien tilaan ja toimintaan. Seuranta toteutetaan eri puolilla Suomea sijaitsevilla 18 havaintoaloilla.

Intensiivitasolla seurataan säännöllisesti muun muassa ilmansaastelaskeumaa, ravinnehuuhtoumia sekä puiden kuntoa, kasvua ja ravinnetilaa. FutMon-hankkeen tavoitteena on mm. kehittää intensiivialoilla tehtävää fenologista eli kasvien vuodenaikaisrytmin seurantaa sekä selvittää metsikön ravinnekiertoon ja vesitalouteen vaikuttavia tekijöitä.

   

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi