Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 8.12.2008

Tuore Metsätilastollinen vuosikirja esittelee laajasti puun energiakäyttöä

Metsätilastollinen vuosikirja 2008 on ilmestynyt. Kirjan liki 500 sivua tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Mukana on tietoja myös metsäluonnosta, metsien monikäytöstä ja ympäristökysymyksistä. Taulukoiden ja kuvien ohella kirjassa on lyhyitä tietotauluja ajankohtaisista aiheista. Käsitteet, tietojen kattavuus ja tilastojen laadintamenetelmät kuvataan kirjan teksteissä tilastojen sisällön ja laadun arviointia varten. Yksityiskohtaiset tilastot koskevat lähinnä vuotta 2007, ja lisäksi mukana on pisimmillään viime vuosisadan alkuun ulottuvia aikasarjoja eri aihealueista. Suomea koskevien tilastojen ohella kirja sisältää viljalti kansainvälisiä vertailutietoja.

Uutuutena Metsätilastollisessa vuosikirjassa on energiaa käsittelevä pääluku. Vuosikirjassa esitetään tiedot eri energialähteiden kokonaiskäytöstä puu mukaanlukien. Suomi on Euroopan unionin kärkimaita puuperäisen energian hyödyntämisessä, ja puupolttoaineet ovat Suomen toiseksi merkittävin energialähde heti öljytuotteiden jälkeen. Puuperäisten polttoaineiden käyttö on ollut pääsääntöisesti kasvussa. Vuonna 2007 määrät kuitenkin notkahtivat hieman alaspäin, ja puuperäisillä polttoaineilla katettiin viidennes Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Kiinteitä puupolttoaineita käytettiin noin 19 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli liki 2 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2007 niin sahatavaran vientikysynnän suhdannehuippu kuin Venäjän asettamat raakapuun vientitullitkin heiluttivat Suomen puumarkkinoita. Havutukkien reaalihinnat kävivät kesällä korkeammalla kuin kolmeen vuosikymmeneen, minkä jälkeen ne putosivat syksyllä jyrkästi alaspäin sahavaran kysynnän hiipumisen myötä. Puun tuonti Suomeen oli kolmanneksi suurinta kautta aikojen, vaikka määrät supistuivatkin hieman edellisvuodesta.Venäjän osuus puun tuonnista laski kahteen kolmannekseen. Metsäteollisuus hankki kotimaan markkinoilta puuta enemmän kuin koskaan aiemmin. Ennätykselliset markkinahakkuut ja puun korkeat hinnat nostivat niin bruttokantorahatulot kuin yksityismetsänomistuksen kannattavuudenkin huippulukemiin. Yksityiskohtaiset tilastot muun muassa näistä tapahtumista löytyvät Metsätilastollisesta vuosikirjasta.

Kaikki Metlan metsätilastot julkaistaan myös Internetissä, Metinfo Tilastopalvelussa (maksullinen). Se sisältää myös Metsätilastollisen vuosikirjan verkkoversion, josta voit ladata taulukot suoraan omalle tietokoneellesi esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan. Lisäksi verkkoversio sisältää vuosikirjan kuvat PNG-muodossa ja koko kirjan PDF-muodossa.

Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2008. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. Suomen virallinen tilasto, Maa-, metsä- ja kalatalous. 458 sivua, hinta 42 € (sis. alv.).

Tilaukset:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi