Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 13.11.2008

Metlan puunkäytön tutkimusohjelma luo pohjaa uudenlaiselle puunkäytölle

Puutuotealan näkymät ovat lupaavat keskipitkällä ja varsinkin pitkällä aikavälillä. Alan valttikortteja ovat muun muassa puuraaka-aineen uusiutuvuus, sen hyvä ympäristösuorituskyky ja puutuotteiden myönteinen imago. Puutuotealalla on näköpiirissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä puurakentamisen että bioenergian lisääntyvän käytön ansiosta. Haasteita kuitenkin riittää. Suomalaisen tuotannon kilpailukyky riippuu mahdollisuuksista ja taidoista vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin entistä paremmilla ja pidemmälle jalostetuilla, kotimaisesta puusta valmistetuilla tuotteilla.

Puutuotealan mahdollisuuksia esitellään Metsäntutkimuslaitoksen seitsemänvuotisen tutkimusohjelman ”Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki” (PKM) loppuseminaarissa tänään 13.11. Lahden Sibeliustalossa.

Tutkimus kattoi alan ydinalueet puuraaka-aineen ominaisuuksista innovaatioihin

PKM-tutkimusohjelman päätavoitteena oli kotimaisen puun menekin turvaaminen ja puunkäytön monipuolistaminen korkeatasoisella ja myös kansainvälisesti tunnustetulla tutkimuksella. Tietoa tuotettiin puuraaka-aineen uusista ja vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista ja vastauksia saatiin useisiin kysymyksiin. Kuinka hyvin harvennushakkuiden pienpuu sopii sahateollisuuden raaka-aineeksi? Sopivatko koivu ja haapa sahatavaran jatkojalosteisiin tai rakennepuutuotteiksi? Onko pohjoismainen mänty kilpailukykyinen materiaali, entä mihin käyttötarkoituksiin? Mitkä ovat Pohjois-Suomen havupuun erityisominaisuudet ja käyttökohteet? Miten sopivimmat raaka-ainelähteet tunnistetaan entistä paremmin? Miten puuhuoltoa voidaan edistää leimikoiden arvon ennakkoinnilla ja modernilla puutavaran mittauksella?

Markkina- ja kilpailukykytutkimuksen mukaan aineettomat hyödyt ovat entistä tärkeämpiä kuluttajille, kun taas teolliset asiakkaat arvostavat edelleen tuotteiden teknistä toimivuutta ja hyvää hinta-laatusuhdetta. Puurakentamisen markkinat ovat olleet nousussa kotimaassa ja Venäjällä, uusia markkinamahdollisuuksia löytyi pitkälle jalostetuille puutuotteille sekä puu- ja hirsitaloille.

Puutuotteiden ja -rakentamisen ympäristösuorituskykyä koskeneen esitutkimuksen mukaan standardisointi, rakennusmääräykset ja asukkaiden arvostukset ovat keskeisessä asemassa silloin, kun yritykset harkitsevat esimerkiksi hiilensidonnan, energiatehokkuuden, pitkäaikaiskestävyyden ja terveellisyyden tuotteistamista.

Tutkimusohjelma verkostoitui tehokkaasti, tietoa jaettiin aktiivisesti

Tutkimusohjelma onnistui hyvin erityistehtävissään, tutkimustiedon välityksessä, yhteistyöhankkeissa ja neuvonnassa puualan pk-sektorille. Tutkimustiedon avulla kehitettiin puunkäytön ja puukaupan toimintaedellytyksiä, tuettiin puunkäyttäjien liikevaihdon kasvua, parannettiin puunkäytön kannattavuutta ja edistettiin puun laatukasvatusta. Merkittävien yhteistyöhankkeiden lisäksi tutkimusohjelma osallistui aktiivisesti valtioneuvoston osaamiskeskusohjelmaan omalla hankkeella 1999-2006 ja kolmen osaamisklusterin käynnistämiseen uudelle kaudelle sekä Kansallisen metsäohjelman 2015 taustatyöhön ja Puutuoteklusterin tutkimusstrategian suunnitteluun.

Yhteistyötä tehtiin useiden tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistui suuria ja varsinkin keskisuuria puutuotealan yrityksiä, metsä- ja puuteollisuuskoneiden valmistajia, yksityismetsien organisaatioita sekä Metsähallitus. Ohjelman kestoaikana oli käynnissä kaikkiaan seitsemän tutkimushanketta, joita toteutettiin käytännössä 23 yhteishankkeessa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi