Metsäntutkimuslaitos
10.11.2008

Pohjaa uudelle puunkäytölle puutuotealalla – tuotemarkkinat ja sopiva raaka-aine avainasemassa

Puutuotteiden asiakasrakenteet ovat muutoksessa ja markkina-alueet laajenemassa. Suomalaisen tuotannon kilpailukyky riippuu jatkossa mahdollisuuksista ja taidoista vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin entistä paremmilla ja pidemmälle jalostetuilla tuotteilla. Tässä voidaan hyödyntää kestävän kehityksen vaatimusten puulle antavia etuja ja raaka-aineen hyviä ominaisuuksia oikeilla hinta-laatu suhteilla ja toimivilla puukaupan mekanismeilla. Kotimaista puuta voidaan käyttää monipuolisesti soveltuviin tuotteisiin ja sopivia raaka-ainelähteitä voidaan tunnistaa entistä paremmin. Muun muassa näitä mahdollisuuksia valotetaan Metlan seitsenvuotisen tutkimusohjelman ”Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki” (PKM) loppuseminaarissa 13.11. Lahden Sibeliustalolla.

Puutuotealan mahdollisuudet kasvavaan, monipuolistuvaan ja menestyvään liiketoimintaan ovat lupaavat keskipitkällä ja varsinkin pitkällä aikavälillä, vaikka kuluvan syksyn uutiset maamme puutuotealan lyhyen tähtäimen näkymistä eivät ole rohkaisevia. Myönteinen arvio perustuu puuraaka-aineen uusiutuvuuteen, hyvään ympäristösuorituskykyyn ja puutuotteiden myönteiseen imagoon kilpailutekijöinä sekä modernin tuote- ja teknologiakehityksen ja kehittyvien arvoketjujen antamiin mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoisiin materiaaleihin perustuvien tuotteiden hintojen kohoamiseen. Myös bioenergian ja ilmastonmuutoksen torjunnan kautta on näköpiirissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealalle.

PKM-tutkimusohjelman päätavoitteena oli kotimaisen puun menekin turvaaminen ja puunkäytön monipuolistaminen tieteellisesti korkeatasoisella ja kansainvälisesti tunnustetulla tutkimuksella. Hankkeet tuottivat tietoa puuraaka-aineen uusista ja vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista mm. harvennushakkuiden pienpuusta sahauksessa ja rakennepuutuotteissa, koivusta ja haavasta erilaisissa luontaiseen ja modifioituun puuhun perustuvissa tuotteissa, pohjoismaisen männyn kilpailukykyisistä ominaisuuksista eri alueilla ja visuaalisuuden, lujuuden, mitta- ja muotopysyvyyden ja kestävyyden hyödyntämisestä ja Pohjois-Suomen havupuun erityisistä ominaisuuksista ja käyttökohteista.

Puutuoteinnovaatioiden kehittämistä tukevan toiminnan ohella pyrittiin puumarkkinoiden edistämiseen. Leimikon arvonmuodostus -teeman tutkimuksissa todettiin erilaisten puutavaralajien yhdistelmien ja vaihtelevien mitta- ja laatuvaatimusten vaikuttavan olennaisesti sekä myynti- että jalostusarvoon ja hinnoittelumenetelmien kehittämisen olevan jatkossa tärkeää. Kuoren säilyttämisen merkitys raakapuun hankintaketjussa ilmeni merkittäväksi tekijäksi sekä bioenergian saatavuuden että puun laadun alenemisen ehkäisemisen kannalta sen hallinta mahdolliseksi hakkuukonekorjuussa. Puukaupan toimivuutta varmistettiin myös puutavaran mittausmenetelmien kehittämistyöllä muun muassa energia- ja ainespuun ja varsinkin pienten puuerien massaan perustuvista mittausmenetelmistä, jotka voivat parhaimmillaan yhtenäistää ja rationalisoida mittausta.

Puutuotteiden markkina- ja kilpailukykytutkimuksissa arvioitiin uusia markkinoita Venäjällä ja Kiinassa ja arvotettiin valintakriteerejä kotimaan kuluttajamarkkinoilla sekä Saksan ja Iso-Britannian teollisilla markkinoilla. Tutkimukset osoittivat aineettomien hyötyjen muodostuneen entistä tärkeämmiksi kuluttajille, kun taas teolliset asiakkaat arvostavat edelleen tuotteiden teknistä toimivuutta ja hyvää hinta-laatusuhdetta. Puurakentamisen markkinat ovat olleet nousussa sekä kotimaassa että Venäjällä, tutkimuksissa voitiin osoittaa uusia markkinamahdollisuuksia pitkälle jalostetuille puutuotteille ja puu- ja hirsitaloille. Puutuotteiden ja –rakentamisen ympäristösuorituskykyä koskeneessa valmisteluhankkeessa todettiin standardisoinnin ja rakennusmääräysten sekä asujien arvostusten olevan keskeisessä asemassa , kun yritykset harkitsevat esimerkiksi hiilensidonnan, energiatehokkuuden, rakennusten elinkaaren ja kestävyyden ja terveellisyyden tuotteistamista.

Ohjelman erityistehtävänä oli tutkimustiedon välitys, yhteishankkeet ja neuvonta puualan pk-sektorille. Tässä toteutettiin Puunkäytön laaja-alaistaminen –hanke valtakunnallisessa Puutuotealan osaamiskeskuksessa ja osallistuttiin toimialan alueellisiin kehittämistarpeiden kartoituksiin mm. Pirkanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Tutkimustiedon avulla voitiin kehittää puunkäytön ja puukaupan toimintaedellytyksiä, tukea puunkäyttäjien liikevaihdon kasvua, parantaa puunkäytön kannattavuutta sekä edistää puun laatukasvatusta. Ohjelma tuki samalla Kansallisen metsäohjelman (KMO) ja valtioneuvoston osaamiskeskusohjelman toteutusta ja Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian (NRA) ja Puutuoteklusterin tutkimusstrategian suunnittelua.

Tutkimuksissa tehtiin laajaa yhteistyötä mm. VTT:n, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen, Metsäteho Oy:n, Metsäteollisuus ry:n sekä useiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen ja ammattikorkea-koulujen kanssa. Hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistui kolme suurta ja 15 pk-sektorin puutuotealan yritystä, neljä metsä- ja puuteollisuuskoneiden valmistajaa, lukuisia yksityismetsien organisaatioita ja Metsähallitus. Tarkempaa tietoa tutkimusohjelmasta, siihen kuuluvista tutkimuksista ja tiedon siirtotavoista saat Metlan Internet-sivuilta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi