Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 29.10.2008

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2008–2009

Talouskehityksen heikkeneminen iskee metsäteollisuuteen

Talouskasvun aleneminen vientimarkkinoilla on heikentänyt Suomen metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Rakentamisen väheneminen on laskenut sahatavaran vientihintaa ja alentanut tuotantomääriä noin viidenneksellä viime vuodesta. Paperin tuotantokapasiteettia on leikattu Suomessa ja Euroopassa ja hintataso on hieman kohonnut. Metsäteollisuuden heikentyneen kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi vasta kun lopputuotteiden hinnat selvästi nousevat.

Puumarkkinoihin synkkenevä talouskehitys on heijastunut metsäteollisuuden puun käytön alenemisena, ja markkinahakkuut jäävät tänä vuonna viime vuotta pienemmiksi. Kantohintatasoa alentaa erityisesti havutukkien hintojen lasku. Teollisuus varautuu ensi vuonna tapahtuvaan puun tuonnin romahtamiseen Venäjältä lisäämällä puun hankintaa muista maista ja ostomääriä kotimaasta. Puun myyntiveron määräaikaisen alentamisen odotetaan lisäävän kotimaista puuntarjontaa.

Sahatavaralla heikot markkinanäkymät

Euroopassa sahatavaran kysyntä ja hintataso ovat heikentyneet tänä vuonna selvästi asuntorakentamisen hiipuessa. Suomessa sahatavaran kysyntää alentaa erityisesti omakotirakentamisen väheneminen. Kysynnän vähentyessä tuotantoa on rajoitettu sekä Suomessa että muualla Länsi-Euroopassa. Tänä vuonna Suomen sahatavaran vientimäärä, -hinta sekä tuotanto laskevatkin noin viidenneksen viime vuodesta.

Vuonna 2009 euroalueen sahatavaran kulutuksen odotetaan edelleen supistuvan ja Suomen sahatavaran viennin edelleen alenevan. Venäjän raakapuun vientitullit voivat kuitenkin aiheuttaa niukkuutta tukista erityisesti Kiinassa ja Japanissa, mikä yhdessä vuoden 2008 tuotannon rajoitusten kanssa vahvistanee sahatavaran hintatasoa ensi vuoden loppupuolella Euroopassa.

Pienentynyt kapasiteetti vähentää paperin vientiä

Pitkään jatkuneen ylitarjonnan ja heikon hintakehityksen vuoksi paperiteollisuuden kapasiteettia on suljettu Suomessa ja muualla Euroopassa. Tuotantokapasiteetin supistamisen vuoksi Suomen paperin tuotannon ja viennin ennakoidaan vuonna 2008 pienenevän noin 6 prosenttia. Talouskasvun hiipuminen heikentää paperin kysyntää edelleen, ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat syksyllä ilmoittaneet uusista tehtaiden ja koneiden sulkemisista tämän ja ensi vuoden aikana.

Vientimarkkinoiden synkkenevä talouskehitys heikentää paperin kysyntää vuonna 2009. Kun metsäteollisuus lisäksi supistaa tuotantokapasiteettiaan Suomessa, vähenevät paperin ja kartongin tuotanto sekä vienti vielä ensi vuonna. Kannattavuutensa parantamiseksi yhtiöt ovat ilmoittaneet paperin hinnankorotuksista, joiden toteutumista kuitenkin vaikeuttaa talouden laskusuhdanteen mukana heikentyvä kysyntä.

Teollisuuden puun käyttö supistuu, ja kantohinnat alenevat

Sahatavaran ja paperin kysynnän pienentyminen vähentää niiden tuotantoa, ja samalla vähenee metsäteollisuuden puun käyttö. Markkinahakkuut jäävät tänä vuonna 51 miljoonaan kuutiometriin, ja yksityismetsissä hakkuut vähenevät 13 prosenttia. Kantohintatasoa alentaa havutukkien hintojen lasku. Kun metsäteollisuus varautuu puun Venäjän-tuonnin romahtamiseen, lisääntyy tuonti muista maista ja hakatun puun varastot kasvavat. Tänä vuonna tuonnin arvioidaan nousevan runsaasti yli 18 miljoonan kuutiometrin.

Vuonna 2009 puun tuonnin aleneminen noin 40 prosentilla nostaa kotimaisen puun kysyntää. Puun tarvetta katetaan varastoja purkamalla ja lisäämällä ostoja kotimaasta. Puun myyntiveron määräaikaisen alentamisen odotetaan lisäävän kotimaista puuntarjontaa. Kun lisäksi metsäteollisuuden tuotannon aleneminen vähentää nousupaineita puun hintaan, kuitupuun hinnat pysyvät koivua lukuun ottamatta suunnilleen kuluvan vuoden tasolla ja havutukkien hinnat alenevat.

Metsäteollisuuden kannattavuus heikkenemässä

Metsäteollisuuden kannattavuuskehitys kääntyy tänä vuonna laskuun. Alatoimialoista puutuoteteollisuuden kannattavuuskehitys heikkenee eniten. Tähän vaikuttaa erityisesti sahatavaran ja puuraaka-aineen hintakehitysten epäsuhta. Puutuoteteollisuuden kannattavuuskehitykseen voidaan odottaa varsinaista helpotusta aikaisintaan vuonna 2010. Se kuitenkin edellyttää, että rakentaminen alkaa elpyä koti- ja vientimarkkinoilla.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus laskee edellisvuodesta vain hieman huolimatta tuotehintojen odotettua heikommasta kehityksestä. Tähän osasyynä ovat kannattavuuden parantamiseen tähtäävät tuotannon leikkaukset ja säästötoimet, joiden seurauksena supistusten kohteena olevien paperilaatujen ylitarjonta vähitellen pienenee Euroopassa. Myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen parantaa osaltaan alan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Talousnäkymien jatkuva synkkeneminen ja kysynnän väheneminen uhkaavat kuitenkin kannattavuudelle ensiarvoisen tärkeitä paperien vientihintojen korotuksia.

Kantorahatulot pienenevät, mutta investoinnit yksityismetsiin kasvavat

Puuntuotannon kokonaisinvestoinnit kohoavat yksityismetsissä tänä vuonna runsaaseen 200 miljoonaan euroon, joka on yli 13 prosenttia kantorahatuloista. Uudistamispinta-alojen kasvun myötä kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2009 jo noin 210 miljoonaa euroa, josta vajaa kolmasosa rahoitetaan kestävän metsätalouden rahoitustuella. Kantorahatulot sen sijaan pienenevät viime vuoden ennätyksestä noin 25 prosentilla jääden alle 1,6 miljardiin euroon tänä vuonna. Vuonna 2009 kantorahatulot laskevat edelleen hieman. Yksityismetsätalouden liiketulos jää tänä ja ensi vuonna selvästi alle 100 euroon hehtaarilta.

Julkaisu tilattavissa:
www.metla.fi/julkaisut/suhdannekatsaus/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi