Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 28.10.2008

Julkinen metsäkonserni etsii keinoja maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi

Metsäntutkimuslaitoksessa on aloitettu tutkimus, jossa selvitetään metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutuksia. Tavoitteena on kehittää metsätalousalueille ohjeistoja, joiden avulla voidaan tuottaa virkistys- ja maisema-arvoja kustannustehokkaasti.

Tutkimus tuottaa tietoa maisemanhoidon keinoista talousmetsissä ja selkeyttää maisemanhoidon toteutustapoja eri kaavamerkintäalueilla. Lisäksi laaditaan suosituksia maisemallisesti tärkeiden alueiden tunnistamiseen ja käytännön toimijoiden kouluttamiseen. Muiden maiden vertailuaineiston avulla etsitään uutta tietoa siitä, miten maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot voidaan ottaa huomioon hakkuualueiden laadun arvioinnissa sekä valtion metsissä että yksityismetsissä.

Maisema- ja virkistysarvot tulisi ottaa entistä paremmin huomioon normaalissa metsätaloustoiminnassa. Maiseman kannalta tärkeitä alueita ovat esimerkiksi vesistöjen ympäristöt, tienvarsialueet ja asutuksen lähialueet. Metsien käytön suunnittelussa virkistyskäytön ja maisemanhoidon tarpeiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen auttavat vähentämään kansalaisten kokemaa ristiriitaa metsien talouskäytön ja muiden tarpeiden välillä.

Suomi on hyväksynyt eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka velvoittaa lisäämään maiseman arvioinnin ja maisemaan liittyvien toimenpiteiden asiantuntijoiden koulutusta sekä määrittelemään maiseman laadulliset tavoitteet. Yleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006.

Selvitystä rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus, ja se toteutetaan julkisen metsäkonsernin yhteistyönä. Esiselvitys valmistuu tammikuussa 2009 ja kokonaisuudessaan työ on valmis vuoden 2009 lopussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi