Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 15.10.2008

Koivutisle ei ole valmis hirvikarkote

Metlassa talvikaudella 2007-08 tehdyssä koesarjassa koivutisle ei estänyt hirviä syömästä taimia. Jotta se toimisi karkotteena, tarvitaan jatkokehittelyä.

Kun taimikoiden tarkkailu keskitalvella aloitettiin, hirvien todettiin alkaneen oleskella kaikissa hajupusseilla suojatuissa kohteissa. Koska pussit olivat jo lähes hajuttomia, ne käsiteltiin yhdessä taimikossa uudelleen. Keväällä kuitenkin havaittiin hirvien jatkuvasti oleskelleen, syöneen ja levänneen taimikoissa myös hajupussien tuntumassa. Taimikoiden ja vertailualueiden oksasyöntien välillä ei ollut eroa. Hirvi oli katkaissut myös pussilla varustetun koivun.

Taimikohtaiselta ruiskutukselta odotettiin parempaa tulosta, mutta keväällä todettiin hirvien syöneen tisleellä ruiskutettuja taimia aivan yhtä paljon kuin vertailualueellakin. Versoista voitiin päätellä suuren osan valmisteesta joko haihtuneen tai liuenneen pois. Koivutisle ei siis teholtaan eronnut edukseen aiemmin tutkituista hajuvaikutteisista karkotteista.

Koivutisleen ongelma hirvien torjunnassa on sen helppo veteen liukenevuus. Siitä on etua silloin, kun on tarpeen laimentaa valmistetta esimerkiksi pelto- ja puutarhaoloissa, mutta metsässä karkotteen pitäisi kiinnittyä käsittelyn jälkeen kasvaimiin ja pysyä pitkään.

Koivutisleelle on v. 2008 myönnetty koetoiminnallinen myyntilupa karkoteaineena, mutta se ei selvästikään ole valmis hirvikarkotteeksi. Pelkästään hajuvaikutteisena sen tehokkuutta lienee vaikea lisätä. Sen sijaan se saattaa soveltua paremmin taimikohtaiseen käsittelyyn, jossa mäntytervalla on aiemmin saatu hyviä tuloksia. Se kuitenkin vaatii ainakin kiinnittyvyyden parantamista.

Tutkimuksessa käytetty valmiste oli nestemäistä ja sitä käytettiin sekä ruiskutettuna kasvaimiin että imeytettynä kangaspusseissa oleviin puupelletteihin. Koe tehtiin kahdeksassa mäntytaimikossa ja yhdessä koivutaimikossa. Metsänsuojelussa aiheeseen liittyvää tutkimusta on viimeksi tehty parikymmentä vuotta sitten, jolloin mäntytervan todettiin toimivan syönninestoaineena hirviä vastaan.

Tutkimusta motivoi se, että synteettisten karkoteaineiden käyttö on vähenemässä niiden rekisteröintiin liittyvien vaikeuksien takia. Torjunta-aineilta edellytetään entistä enemmän luonnonmukaisuutta. Samalla niiden tulisi olla kustannustehokkaita.

Tervamaisille valmisteille on viime vuosina ideoitu paljon käyttömahdollisuuksia. Lähtökohtana ovat puutisleiden luonnonmukaisuus ja kasvinsuojelua edistävät ominaisuudet. Maataloudessa on tehty intensiivistä tutkimusta pelto- ja puutarhakasvien kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Koivutisleen onkin aiemmin havaittu torjuvan pienempien kasvinsyöjälajien aiheuttamia haittoja.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi