Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 29.08.2008

Suometsätalouden kannattavuutta voi parantaa

Suometsissä on viidesosa metsiemme puuvarannosta ja neljäsosa vuotuisesta kasvusta, mutta niistä ei tällä hetkellä hyödynnetä kuin osa. Uusien mallien avulla hoidon ja korjuun kannattavuutta voi parantaa.

Suurimmiksi ongelmiksi suometsiä käsiteltäessä ovat muodostuneet maapohjan heikko kantavuus ja hoidon ja korjuun kannattavuutta laskeva keskimääräistä pienempi ainespuun kertymä. Uusien mallien avulla etsitään kannattavampia toimintatapoja.

Sekä vaikeiden puunkorjuuolosuhteiden että korkeiden kustannusten vuoksi suometsien hoitotöitä on jäänyt paljon rästiin. Varsinkin kunnostusojituksia ja niihin liittyviä hoitotöitä ja harvennushakkuita tulisi lisätä, jotta 1900-luvulla metsäojitukseen sijoitetuilla investoinneilla saatu kasvun lisäys ei jäisi hyödyntämättä.

Metsäntutkimuslaitoksen hankkeessa Suometsien hoidon organisointimallit pureudutaan suometsien hoidon ongelmiin kustannustehokkuuden näkökulmasta. Vuoteen 2010 kestävässä hankkeessa kehitetään ja testataan suometsien hoitoon ja kunnostusojitushankkeisiin uusia kustannustehokkaampia toimintamalleja, jotka on luotu yhteistyössä metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluyrittäjien kanssa.

Testattavana on kolme toimintamallia.

a) Urakointimallissa metsäkeskus määrittelee alueen, jossa suometsänhoitohanke toteutetaan, koostaa hankkeen pohjatiedot, toteuttaa mahdollisen ennakkomarkkinoinnin ja kilpailuttaa/myy/urakoi hankkeen tämän jälkeen ulkopuolisen toimijan (tai metsäkeskuksen metsänparannuspuolen) toteutettavaksi.

b) Suometsänhoitovaltakirjamallissa hankkeen toteutus perustuu metsänomistajan antamaan kattavaan metsänhoitovaltakirjaan, jota laadittaessa hankkeen toteuttaja ja metsänomistaja käyvät yhdessä läpi alueen hoito- ja hakkuutarpeet.

c) Koneyrittäjälähtöisessä toimintamallissa koneyrittäjä vastaa suometsänhoitohankkeen toteutuksesta alusta loppuun.

Tutkimus on osa Metsäntutkimuslaitoksen Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (MKL).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi