Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.8.2008

Metsäbiomassan kestävä energiakäyttö: viileää tutkimustietoa kuumenneen energiakeskustelun pohjaksi

Metsäntutkimuslaitoksen bioenergiatutkijat ovat keskeisinä kirjoittajina Metsäbiomassan kestävää energiakäyttöä tutkivassa julkaisussa “Sustainable use of Forest Biomass for Energy – A Synthesis with Focus on the Baltic and Nordic region”. Se on ilmestynyt maineikkaassa Springerin kustantamassa “Managing Forest Ecosystems” -sarjassa.

Julkaisussa yhdistellään ajan tasalla olevaa tietoa, analysoidaan erilaisia tapaustutkimuksia ja luodaan vankka pohja tulevaisuuden suunnitelmille. Kirja on räätälöity erityisesti Baltian maiden ja Pohjoismaiden metsätalouteen ja metsäekosysteemeihin sovellettavaksi.

Julkaisun vahvuutena ovat sen monipuoliset ja eri näkökulmista kirjoitetut artikkelit, toteaa yksi kirjan toimittajista, professori Antti Asikainen Metlan Joensuun toimintayksiköstä. Artikkeleissa käsitellään muun muassa metsästä saatavia eri energiavarantoja, puntaroidaan lyhyt- ja pitkäaikaisen tuotannon vaikutuksia sekä tutustutaan puutuhkan käytön mahdollisuuksiin ja riskeihin.

Julkaisussa on myös katsaus biomassan korjuuseen liittyviin suosituksiin Euroopassa. Siinä esitellään uusi maaperän luokitussysteemi, jonka avulla metsäammattilainen pystyy päättämään, korjataanko hakkuiden jäljiltä oleva biomassa talteen vai jätetäänkö metsään. Hyönteistuhojen vaikutusta on selvitetty, ja lukijalle esitetään selkeät suositukset siitä, kuinka puu kannattaa varastoida esimerkiksi tienvarsille. Taloudelliset näkökulmat ja metsäbiomassan korjuun menettelytavat arvioidaan sekä metsänomistajan että yhteiskunnan näkökulmasta.

Metsäenergian korjuun talteenoton monia vaikutuksia on vaikea arvioida yhteismitallisesti. Siksi hankkeessa kehitettiin laskentamalli, jolla voidaan tarkastella esimerkiksi ravinnepoistumia, niiden aiheuttamia kasvumuutoksia sekä energiakorjuun taloudellista tulosta metsänomistajan kannalta. Mallin toiminta ja esimerkkilaskelmia kuvataan.

Kirjassa arvioidaan myös nykyiset energiapuun talteenoton käytännön ohjeet eri maissa. Yleisenä johtopäätöksenä Asikainen toteaa, että nykyinen ohjeisto on ottanut varsin hyvin huomioon tutkimustiedon. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan varsinkin kantojen noston pitkän aikavälin vaikutuksista. Vaikka monia metsäbiomassan korjuuseen liittyviä kysymyksiä jääkin vielä ilman vastausta, julkaisu tarjoaa viimeisintä tutkittua tietoa aiheesta. Kirja on ainutlaatuinen ja tarpeellinen työkalu metsäalan ammattilaisille, niin tieteilijöille ja tutkijoille kuin metsänomistajillekin.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö lisääntyy lähivuosina huomattavasti. Metsäbiomassan merkitys energiaraaka-aineena kasvaa. Metsäbiomassan käytön lisääminen aiheuttaa kuitenkin uusia huolenaiheita – paineet kohdistuvat metsien elinvoimaisuuteen, kestävyyteen ja monimuotoisuuteen. Kysymykset ovat ajankohtaisia kaikissa maissa, joissa metsäbiomassaa on saatavilla.

EU:n rahoittamaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen “Wood for energy – a contribution to the sustainable development of sustainable forest management (Wood-En-Man)” kootiin mukaan joukko huippututkijoita Metlan Vantaan, Joensuun ja Kannuksen toimintayksiköiden bioenergiatiimin lisäksi Virosta, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta ja Ruotsista.

Lisätiedot:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi