Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 6.8.2008

Ekologisen metsänhoidon suosituksia pohjoisille metsille

Pohjoisen Suomen metsätalouden käyttöön on laadittu ekologisen metsänhoidon suosituksia. Ekologisen metsänhoidon tavoitteena on turvata mahdollisimman monipuolisen lajiston säilyminen myös talousmetsissä. Suositukset on julkaistu ”Pohjoiset havumetsät – tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon” -kirjassa. Kirjan on koonnut työryhmä, johon on kuulunut tutkijoita Metlasta sekä Helsingin ja Lapin yliopistoista, ja se pohjautuu Euroopan unionin rahoittaman tutkimushankkeen tuloksiin.

Ekologisen metsänhoidon avulla voidaan säilyttää luonnonmetsän rakennepiirteitä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, mikä vähentää luonnonsuojelualueiden perustamisen tarvetta. Monimuotoisella metsällä on myös parhaat edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen. Lisäksi ekologinen metsänhoito mahdollistaa eri metsänkäyttömuotojen samanaikaisen harjoittamisen samalla alueella.

Ekologisessa metsänhoidossa jäljitellään luonnonmetsien kehitysdynamiikkaa. Luonnonmetsän dynaamiikkaa jäljitellään sekä voimakkaita aukeita aloja tuottavilla hakkuilla että säilyttämällä eri-ikäisiä metsiä, joita ei käsitellä voimakkailla uudistushakkuilla. Hakkuutavoissa pyritään vaihtelevuuteen ja kerralla korjattavan puuston osuus voi olla sitä alhaisempi mitä suurempi painoarvo annetaan monimuotoisuuden säilyttämiselle. Metsänhoidossa on tärkeää huolehtia, että metsässä säilyy myös eri-ikäisiä ja erikokoisia puita, sekä elävää että kuollutta. Tällä turvataan edellytykset mahdollisimman monimuotoiselle lajistolle.

Ekologisessa metsänhoidossa pyritään tarkastelemaan laajoja metsäalueita. Mahdollisimman hyvää maiseman kytkeytyneisyyttä ja mahdollisimman suurta reunavaikutuksista vapaata metsäalaa voidaan tavoitella säätelemällä hakkuiden kokoa, sijoittelua ja laatua sekä perustamalla ekologisia yhteyksiä, kuten peitteellisen metsän käytäviä ja askelkiviä.

ASIO- ja monikohortti -mallit ovat käytännön apuvälineitä ekologisen metsänhoidon suunnitteluun. Molemmat mallit perustuvat metsän luontaisen rakenteen ja dynamiikan jäljittelyyn. Niissä metsäalue jaetaan erilaisiin käsittelyluokkiin, joilla sovelletaan erilaisia hakkuutapoja ja kiertoaikoja. Kunkin käsittelyluokan tavoiteosuudet ja niiden metsänhoidolliset käsittelymenetelmät määritellään metsäpalojen ja muiden häiriöiden luontaisen alueellisen esiintymistiheyden mukaan.

Ekologisessa metsänhoidossa tavoitellaan metsien käsittelytapaa, jolla saavutetaan kompromissi ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten päämäärien välillä. Vaikka tutkimuksen tulokset koskevat pohjoisia metsiä, soveltuvat ekologisen metsänhoidon suositukset periaatteessa käytettäväksi koko Suomen alueella sovitettuna paikallisiin olosuheisiin.

Pohjoiset havumetsät – tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon” -kirja käsittelee ekologisten metsänhoidon suositusten lisäksi monipuolisesti myös metsäekologiaa ja etenkin vanhojen metsien piirteitä ja lajistoa. Tekstiä havainnollistavat valokuvat ja selkeät kaaviot.

Kirjaa voi tilata Metlan Kolarin yksiköstä Mirja Vuopiolta puhelimitse numerosta 050 391 3556, sähköpostitse osoitteesta mirja.vuopio @ metla.fi tai osoitteesta Metla, Kolarin yksikkö, Muoniontie 21 A, 95000 Kolari. Kirjan hinta on 12 euroa + toimituskulut 5 euroa. Suuremmista kirjaeristä saa alennusta.

Lisätiedot:

Kuvat:

Kuvat annetaan tiedotusvälineiden käyttöön kertajulkaisuoikeudella tähän tiedotteeseen liittyvän jutun yhteydessä.
Kuvia käytettäessä mainitaan kuvaajan nimi.                  

 

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi