Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 26.06.2008

Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden laatima kirja Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun esittelee metsätyyppijärjestelmän sekä metsätyyppien kuvaukset. Kirja on aikaisempia teoksia kattavampi ja sisältää tyyppien kuvaukset myös Pohjois-Suomelle.

Suomessa metsäkasvupaikkojen viljavuuden arviointi perustuu aluskasvillisuuden lajiston, lajien runsaussuhteiden ja kasvien elinvoimaisuuden havainnointiin. Menetelmää on käytetty jo lähes sata vuotta metsätalouden ja ympäristöalan käytännön tehtävissä, tutkimuksessa ja opetuksessa. Metsätyyppien ja kasvupaikkatyyppien luokittelun kulmakiviä ovat ohjeiden vakaus ja tarkkuus.

Lehdot on esitelty kirjassa entistä monipuolisemmin ja perusteellisemmin, koska nykyisin niiden tunnistamisella on  merkitystä erityisesti arvokkaiden elinympäristöjen rajauksissa sekä luonnonhoito- ja luonnonsuojelutoimia suunniteltaessa. Porolaidunnus on aiheuttanut Pohjois-Suomessa kasvillisuuskuvan muutoksia, minkä vuoksi laidunnuksen vaikutuksesta vähentynyt jäkäläisyys on otettu kirjan tyyppikuvauksissa huomioon. Puulajivaihtelun vaikutusta aluskasvillisuuden rakenteeseen on myös kuvattu entistä tarkemmin.

Ohjeita kasvupaikka- ja metsätyyppien erottelemiseksi on monipuolistettu ja tarkennettu. Kasvupaikkatyyppien erottamisen avuksi on luotu yksinkertainen kysymyssarja helpottamaan oikean kasvupaikkatyypin määrittämistä. Kasvupaikkojen luokittelun tueksi on laadittu taulukot yleisten metsäkasvilajien esiintymisestä eri kasvupaikkatyypeillä sekä metsikön iän ja puulajin vaikutuksesta kasvilajien esiintymiseen.

Kirjan lisäksi tutkijaryhmä on laatinut  kasvupaikkatyyppien määrittämiseen opastavan ja kirjan aineistoa syventävän multimedian, jonka avulla voi perehtyä metsä- ja lehtotyyppien tunnistamiseen, kerrata tyyppien tuntomerkit maastokauden alussa tai tarkistaa tyyppimäärityksen kannalta keskeiset kasvilajit. Metsäntutkimuslaitoksen tuottama multimedia on sekä kirjan liitteenä CD-ROM -muodossa että vapaasti käytettävissä Internetissä osoitteessa www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/

 

kirja

Kirja sopii oppikirjaksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten metsätalouden, biologian ja ympäristöalan opetukseen, mutta ennen kaikkea se on tarkoitettu maastokäsikirjaksi näiden alojen ammattilaisille ja luonnossa liikkujille

Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, T.
Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun.
Metsäkustannus 2008. sid. 192 s. 38 euroa.

 

Lisätietoja:

Multimedia kasvupaikkatyyppien määrittämiseen
Julkaistu: Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi