Metsäntutkimuslaitos

Paluu tiedotteeseen 25.6.2008
Seminaarin ohjelma

Liite: Tiivistelmä seminaarin esityksistä

Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehitykseen liittyvien suomalais-venäläisten tutkimushankkeiden tuloksia ja johtopäätöksiä esiteltiin 25.6.2008 Pietarissa järjestetyssä ”Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä” -seminaarissa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) kansainvälisen metsätalouden tutkimuksen professori Timo Karjalainen totesi avauspuheenvuorossaan, että seminaarissa esiteltävien tutkimushankkeiden avulla on siirrytty mielikuvista konkreettisemmalle tiedon tasolle Venäjän metsäsektorin tuntemuksessa. Saadut tulokset palvelevat hyvin eri sidosryhmien ja Venäjän metsäsektorista kiinnostuneiden tietotarpeita.

Metsäpoliittinen erityisasiantuntija Kalevi Kyyrönen Suomen Moskovan suurlähetystöstä keskittyi puheenvuorossaan metsäteollisuuden muutoksiin. Taustalla on alan kannattavuuden heikentyminen raaka-aineen hankinnassa, mikä johtuu markkinoilla ja tuotannossa tapahtuneesta kehityksestä. Uusien tuotteiden uskotaan parantavan metsäteollisuuden kannattavuutta.

Tutkija Tatu Torniainen Joensuun yliopistosta totesi, että vuoden 2007 alussa voimaan astunut Venäjän uusi metsälaki valmistui Venäjän oloissa harvinaisen avoimen prosessin tuloksena. Lain keskeisimpiä tavoitteita ovat omistussuhteiden selkeyttäminen, metsien käytön tehostaminen, metsästä saatavien tulojen kasvattaminen sekä laittomien hakkuiden torjunta. Lain toivotaan vakauttavan Venäjän metsäpolitiikkaa ja parantavan politiikan ennakoitavuutta. Myös Luoteis-Venäjän federatiivisen alueen metsäosaston varajohtaja Vladimir Petrov käsitteli esityksessään uuden metsälain toimeenpanoa ja metsätalouden rahoitusta.

Metlan tutkija Elina Välkky esitteli Metlan ja Venäjän metsäalan täydennyskoulutusinstituutin (ARICEF) yhteishanketta, jossa on tarkasteltu Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäalan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on ollut löytää toimintatapoja, joita voitaisiin hyödyntää myös Venäjällä metsäsektorin reformissa. Kaikille siirtymätalousmaille tärkeitä metsätalouden kehittämiskohteita ovat metsien kestävä ja tehokas käyttö, metsäteollisuuden kilpailukyky sekä työvoiman koulutus- ja taitotason turvaaminen.

Metlan tutkija Ilkka Pirhonen käsitteli esityksessään metsäteollisuuden investointeja sekä Venäjän raakapuun vientitullien tulo- ja työllisyysvaikutuksia Itä-Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Raakapuun vientitullien korottamisen tavoitteena on lisätä investointeja Venäjälle. Jos investointeja ei tehdä, Karjalan tasavallan kokonaistuotanto ja työllisten määrä vähenevät merkittävästi puun viennin loppuessa. Venäläisen puun tuonnin loppuminen vaikuttaa merkittävästi myös Itä-Suomen metsäteollisuuteen. Ensivaiheessa tukkipuun tuonnin loppuminen vaikeuttaa mekaanisen puunjalostusteollisuuden toimintaa. Myös kuitupuun tuonnin lakatessa muutokset koskevat koko metsäteollisuutta. Tuotannon ja työllisten määrä vähenee Itä-Suomessa huomattavasti, sillä kotimaisen puunhankinnan tehostamisellakaan ei pystytä täysin korvaamaan tuontipuun loppumisesta johtuvia vaikutuksia.

Metlan tutkija Antti Mutasen mukaan raakapuun ja sahatavaran osuus on ollut viime vuosina noin 60 prosenttia Venäjän metsäsektorin viennistä. Venäläinen sahatavara on kasvattanut markkinaosuuttaan muun muassa Länsi-Euroopan markkinoilla. Venäläisestä raakapuusta on tullut tärkeä raaka-aine muun muassa Suomessa, jossa osa tuotantolaitosinvestoinneista on perustunut mahdollisuuteen tuoda puuta Venäjältä. Raakapuun vientitullien korotusohjelma on merkittävin Venäjän raakapuun vientikehitykseen vaikuttava tekijä lyhyellä aikavälillä. Puun viennin loppuminen lisää puun tarjontaa Venäjällä ja alentaa samalla raakapuun hintaa ja puukustannuksia erityisesti sahoilla. Vaikka tullikorotukset kiihdyttäisivät sahateollisuuden kasvua, raakapuun hakkuumäärien pienentyminen hidastaa maan metsätalouden kehittymistä.

Metlan tutkija Henrik Herajärvi esitteli tutkimusta, jossa verrattiin Luoteis-Venäjältä korjattujen kuusi- ja koivutukkien laatua suomalaisiin tukkeihin. Hankkeen tavoitteena oli parantaa puunhankinnan kustannustehokkuutta, laatutietoisuutta ja ennakoitavuutta. Suurimmiksi puunhankinnan haasteiksi todettiin erot venäläisten toimittajien välillä laatu-, määrä- ja aikataulutavoitteiden toteuttamisessa. Tukkien apteeraus (puun runkojen katkaisukohtien määrittäminen ottaen huomioon laatu- ja mittavaatimukset) asiakkaiden tarpeiden mukaan on keskeinen ongelma. Tukkien keskimääräinen järeys ja laatu ovat kilpailukykyisiä sahatavaran ja vanerin tuotannossa suomalaiseen raaka-aineeseen verrattuna. Kuusisahatavaran keskimääräisissä lujuusominaisuuksissa on melko suuria alueellisia vaihteluita. Suomalaisista harvennuskoivikoista korjattujen vaneritukkivertailuaineistojen mukaan koivikot ovat suuri potentiaali.

Petroskoin yliopiston professori Vladimir Siounev’n esitelmässä käsiteltiin Luoteis-Venäjän puunkorjuun kehittymistä ja puunkorjuun rajoituksia suojelualueilla. Laajassa tutkimuksessa oli käsitelty puunkorjuumenetelmien vaikutusta puunkorjuun taloudellisuuteen, tuottoon, metsäympäristöön, ergonomiaan, työturvallisuutteen ja puutavaran laatuun.

Tutkija Timo Leinonen Metlasta tarkasteli esityksessään metsien käsittelyn tehostamista Luoteis-Venäjällä. Venäjän metsäsektorin kehittämisohjelman luonnoksen mukaan puunhakkuun ja monien metsäteollisuustuotteiden tuotantomääriä aiotaan nostaa kaksin-kolminkertaisiksi vuoteen 2020 mennessä. Uusien metsäalueiden käyttöönotolle, ja puunkorjuussa välttämättömien metsäteiden rakentamisen merkittävälle lisäämiselle ei ole näköpiirissä nopeata ratkaisua. Tehokkailla metsien uudistamisen, hoidon ja päätehakkuiden menetelmillä voidaan lisätä merkittävästi haluttujen puutavaralajien hehtaarikohtaista saantoa, parantaa metsänkasvatuksen ja puunkorjuun kannattavuutta sekä samalla pienentää tienrakennustarvetta ja säästää kuljetuskustannuksissa. Metsien käsittelyn tehostaminen talousmetsissä mahdollistaa myös ekologisesti arvokkaiden koskemattomien metsäalueiden suojelemisen ja jättämisen taloudellisen käytön ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi