Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 23.06.2008

Metlan LIFE to Koli -hanke EU-komission mallihankkeena

- Hanke valittu vaikuttavuuden arviointitutkimukseen

Metsäntutkimuslaitoksen koordinoima LIFE to Koli -hanke (Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen) on valittu arviointitutkimukseen, jossa kartoitetaan LIFE-hankkeisiin liittyvää tiedonvälitystä ja sen toteutusta. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota suurelle yleisölle kohdennettuun tiedonsiirtoon ja sen onnistumiseen. Lisäksi selvitetään, kuinka hankkeiden ja komission eri toimielinten välinen yhteistyö on sujunut. LIFE to Koli -hankkeen valinta arviointikohteeksi johtuu siitä, että toteutuksensa aikana (2003–2006) se sai erittäin myönteistä palautetta EU-komissiolta.

EU:n komission tilaama arviointi on ensimmäinen LIFE-rahoitusmuodon aikana, ja se kattaa kaikki jäsenmaat. Arviointitutkimuksen toteuttaa julkisen sektorin evaluointeihin erikoistunut yritys. LIFE to Koli -hankkeen toimintaa arvioi Tukholmassa toimiva Faugert & Co Utvärdering. Suomesta tutkimukseen valittiin kolme LIFE-hanketta. 1990-luvulta alkaen EU:n LIFE-rahoitusta on Suomessa saanut jo satakunta hanketta.

LIFE to Koli -hankkeen erityispiirteet huomattu myös komissiossa
LIFE to Koli -hanke toi nimensä mukaan elämää Kolille. Metlan koordinoiman hankkeen tavoitteena oli turvata Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen arvokkaiden luontotyyppien ja niistä riippuvaisten eliölajien suotuisa suojelutaso. Kansallispuiston metsiin perustettiin yli sata pysyvää koealaa. Niiltä kerättävien aineistojen avulla voidaan tutkimuksen keinoin selvittää, miten esimerkiksi eri ennallistamistoimenpiteet vaikuttavat puustoon, pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuteen sekä sienilajistoon.

Kansallispuiston luonnonhoitoa varten laadittiin lisäksi neljä 10–50 vuoden pituista suunnitelmaa. ”Ennallistamissuunnitelma, kaskisuunnitelma, perinneympäristöjen päivitetty hoitosuunnitelma ja lehtojen hoitosuunnitelma edustavat jokainen oman aihealueensa asiantuntemusta”, toteaa hankkeen koordinaattori, MMT Kalle Eerikäinen Metlan Joensuun toimintayksiköstä.

Tietoa jaettu avokätisesti
LIFE to Koli -hanke oli toteutustavaltaan poikkeuksellisen avoin, tietoa jaettiin aktiivisesti hankkeen alkumetreiltä alkaen. Hankkeen aikana tuotettiin kolme kohdeopastein varustettua teemapolkua oppimateriaaleineen, esite, posterinäyttely, kaksi kaskeamista ja perinneympäristöjen hoitoa esittelevää DVD-esitystä sekä kolme opaskirjaa. Opaskirjat käsittelevät kaskeamista, niittyjen hoitoa ja viljelymetsien sekä turvemaiden ennallistamista. Hankkeen tuotokset palvelevat erinomaisella tavalla ympäristökasvatukseen panostavaan Kolin kansallispuistoon saapuvia retkeilijöitä ja leirikoululaisia. Teemapolkujen reittioppaat ja opaskirjat ovat tulostettavissa hankkeen internetsivuilta.

Kolin ennallistamisteemoja ja siihen liittyvää tutkimusta käsiteltiin useissa seminaareissa sekä muissa asiantuntija- ja tutkijatapaamisissa. Hankkeen toimintaa ja saavutuksia on esitelty myös lukuisissa koti- ja ulkomaisille vierailuryhmille järjestetyissä kansallispuistoesittelyissä. Lisäksi hankkeen toiminnot olivat kansallispuiston opastuskeskuksen, Luontokeskus Ukon, opastustilanteissa esillä päivittäin.

Neljän vuoden aikana kansallispuistossa moninkertaistuneet luonnonhoito- ja rakennustyöt sekä materiaalin ja suunnitelmien laadinta edellyttivät lisätyövoiman hankkimista.  Projektirahalla palkattiin useita, lähinnä paikallisia henkilöitä sekä joukko eri oppilaitosten opiskelijoita. Metlan hankekumppaneita olivat Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Hankkeen rahoittajia olivat EU:n lisäksi ympäristöministeriö, Metla, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Joensuun yliopisto.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi