Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 16.06.2008

Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa

- Hakkuumahdollisuudet viime vuosien keskimääräisiä hakkuita suuremmat. Hakkuutähteet merkittävä energiareservi. Huolenaiheena puutteellinen taimikonhoito ja myöhästyneet ensiharvennukset.

Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10), vuosien 2004–2007 mittausaineistojen, perusteella on arvioitu metsävarat ja metsien tila omistajaryhmittäin. Puuston kokonaistilavuus on nyt 2,2 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 99,1 miljoonaa kuutiometriä. Puutteellinen taimikonhoito ja myöhästyneet ensiharvennukset heikentävät metsien tilaa.

Yksityismetsissä ja yksityisluonteisissa metsissä yli kaksi kolmasosaa maamme puuston määrästä
Metsätalousmaan (metsä-, kitu- ja joutomaa sekä muu metsätalousmaa) 26,3 miljoonan hehtaarin alasta 57 prosenttia on yksityisomistuksessa, loput 43 prosenttia on valtion ja yhtiöiden omistuksessa. Metsämaan 20,2 miljoonan hehtaarin alasta yksityisomistuksessa on 65 prosenttia. Puustomäärästä 70 prosenttia on yksityisten ja yksityisluonteisten omistajien metsissä. Puuston vuotuisesta kasvusta 73 prosenttia on yksityismetsien ja ykstyisluonteisten metsien puuston kasvua.

Taimikonhoitoon ja ensiharvennuksiin panostettava
Taimikonhoitoon olisi panostettava erityisesti yksityismetsissä ja yksityisluonteisissa metsissä, joissa myöhässä olevaa taimikonhoitoalaa on lähes 20 prosenttia taimikoiden kokonaisalasta. Myös ensiharvennuksia olisi lisättävä sekä yksityismetsissä ja yksityisluonteisissa metsissä että valtion ja yhtiöiden metsissä. Myöhässä olevaa ensiharvennusalaa on yksityismetsissä ja ykstyisluonteisissa metsissä runsaat 20 prosenttia ja valtion ja yhtiöiden metsissäkin lähes 10 prosenttia nuorten kasvatusmetsien alasta. Ensiharvennusten rästikohteissa on lähes 30 miljoonan kuutiometrin ainespuureservi, joka on pääasiassa mänty- ja koivukuitupuuta.

Valtakunnan metsien inventoinnista saatuja tietoja hyödynnetään muun muassa alueellisten metsäohjelmien päivityksessä.

Hakkuumahdollisuudet ylittävät toteutuneet hakkuut
Suurin kestävä ainespuun hakkuukertymä vuosille 2007–2016 on arvioitu runsaaksi 71 miljoonaksi kuutiometriksi vuodessa. Määrä on 14 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin toteutuneiden hakkuiden hakkuukertymä, joka oli vuodessa keskimäärin 57 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2003–2007. Lähivuosikymmenien kestävän ainespuukertymän ennakoidaan kasvavan nykyisten nuorten metsien varttuessa harvennusvaiheeseen.

Seuraavan 30 vuoden jaksolle suurimman kestävän ainespuukertymän arvio on keskimäärin 78 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ainespuu sisältää tukki- ja kuitupuun. Tukkipuun vaatimukset täyttävää puuta arviossa on 33 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Yksityismetsien ja yksityisluonteisten metsien osuus suurimman kestävän ainespuukertymän arviosta on 80 prosenttia vuosina 2007–2016.

Hakkuutähteiden määrä merkittävä
Ainespuun hakkuiden sivutuotteena voidaan korjata myös hakkuutähdettä, kantoja ja juuria. Suurimman kestävän ainespuun hakkuukertymäarvion mukaan hakkuutähdettä jää mänty- ja kuusivaltaisille uudistushakkuille seuraavan 30 vuoden jaksolla keskimäärin noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kuusivaltaisille uudistushakkuualoille arvioidaan jäävän kaadettujen puiden kantoja ja juuria enimmillään 7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Käytännössä metsänomistajat sekä aines- ja energiapuun käyttäjät ratkaisevat raaka- ja energiapuumarkkinoilla, kuinka paljon ainespuuta, hakkuutähteitä sekä kantoja ja juuria korjataan. Esimerkiksi 2003–2007 lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin hakkuutähdettä keskimäärin 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kantoja ja juurakoita käytettiin keskimäärin 0,3 miljoonaa.

Tulokset sähköisinä Metinfo Metsätietopalvelussa
Valtakunnan metsien maastomittaukset jatkuvat kesällä 2008, ja tiedotusvälineet ovat tervetulleita tutustumaan kentällä maastoryhmien toimintaan. Tulokset esitetään myös Metinfo Metsätietopalvelussa www.metla.fi/metinfo/ , joka tarjoaa Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvaa ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja niiden käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Metinfo Metsätietopalveluja rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

Esitelmät:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi