Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 10.6.2008

Puun laadun ja arvoketjujen tutkijat koolla Kolilla kesäkuussa

Maailman metsäntutkimusjärjestöjen liiton (International Union of Forest Research Organizations – IUFRO) puun laadun tutkijoiden ja mallintajien työryhmän (Working Party 5.01.04 Wood Quality Modelling) kuudes kansainvälinen tutkijakokous järjestetään 8.–14.6.2008 Kolilla. Connection between Forest Resources and Wood Quality: Modelling Approaches and Simulation Software -kokouksen teemoina ovat metsien raaka-ainevarat ja puuston laatu sekä malliketjut ja ohjelmistot.

Metsänhoidolla voidaan yhdessä puunhankinnan toimintojen kanssa vaikuttaa olennaisesti tuotettavan puuraaka-aineen ominaisuuksiin, arvonmuodostukseen ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Metsänhoidossa esimerkiksi puulaji, alkuperä, kasvatusympäristö (kasvupaikka ja kasvatustiheys) ja erilaiset toimenpiteet (harvennukset, lannoitus ja pystykarsinta) vaikuttavat puuston kasvuun ja ainespuun määrälliseen ja laadulliseen tuotokseen kiertoajan kuluessa. Puunhankinnassa vaikuttavat esimerkiksi leimikkovalinta ja katkonta loppukäyttövaatimusten toteutumiseen. Tässä kokouksessa tarkastellaan sekä empiiristen että mallinnukseen perustuvien tutkimusten kautta esimerkiksi puun järeyttä ja oksikkuutta, puuaineen vuosilustorakennetta ja tiheyttä sekä kuituominaisuuksia, eli mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä sekä puunjalostusprosesseissa että puun käytössä.  Muun muassa nämä tekijät ovat tärkeitä puutuoteteollisuuden ja puumassa- ja paperiteollisuuden näkökulmista.

Metsävarojen antamat mahdollisuudet lopputuotteiden kannalta ovat olennainen kysymys asiakaslähtöisessä metsätaloudessa. Niinpä kokouksessa pohditaan myös tuotetun puun raaka-aineominaisuuksien vaikutuksia siitä valmistettavien tuotteiden laatuun ja arvoon sekä metsänkasvatuksen ja puunkäytön kannattavuutta ylipäätänsäkin.

Kokouksessa tutustutaan myös erilaisiin simulointimalleihin, malliketjuihin ja ohjelmistoihin sekä niiden hyödyntämiseen tutkimuksen ja erilaisten suunnittelutehtävien apuvälineinä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset puiden prosessipohjaiset ja tilastolliset kasvumallit ja rungon ja puuaineen ominaisuuksien mallit, katkonta- ja sahaussimulaattorit, bioekonomiset mallit sekä puuvarojen kehittymisen strategiset ennustemallit. Eräät malliketjut ja ohjelmistot ovat kaupallisen hyödyntämisen piirissä.

Kokoukseen osallistujat tutustuvat viikon aikana myös Stora Enso Timber Oy:n Uimaharjun sahaan ja suomalaiseen metsätalouteen ja metsien hoitoon metsäretkellä (keskiviikkona 11.6.). Tutkijat pääsevät samalla kokeilemaan käytännössä muunmuassa taimien istutusta pottiputkella. Lisäksi kokoukseen osallistujilla on mahdollisuus tutustua myös Juuan Nunnalahdessa olevaan Kivikeskukseen ja siellä käynnissä oleviin näyttelyihin (mm. Fabergé) sekä Kolin kansallispuistoon ja Luontokeskus Ukon näyttelyihin.

Kokoukseen osallistuu kaikkiaan noin 60 tutkijaa ympäri maailmaa 15 eri maasta (mm. Suomi, Ruotsi, Norja, Iso-Britania, Belgia, Ranska, Saksa, Kanada, USA, Uusi-Seelanti, Australia, Kiina, Japani). Suomalaisia metsäntutkijoita on noin kolmannes osallistujista. Tieteellisiä esitelmiä pidetään kuutisenkymmentä.  

Kokouksen kutsuttuina puhujina kuullaan kolmea alallaan kansainvälisesti arvostettua tutkijaa, jotka luovat yleiskatsauksen kuhunkin tutkimusteema-alueeseen. Kutsupuheenvuorot pitävät professori Seppo Kellomäki Joensuun yliopistosta, tohtori Christine Todoroki Uudesta-Seelannista (SCION - CSIRO) ja professori Sophie D’Amours Kanadasta (Université Laval/CIRRELT, FORAC Research Consortium).

Kokouksen käytännön järjestelyistä vastaa Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikön kanssa. Kokouksen puheenjohtajana toimii MMT Heli Peltola ja koordinaattorina MMM Sanna Leinonen, molemmat Joensuun yliopiston metsätieteellisestä tiedekunnasta. Metsäntutkimuslaitoksen professorit Erkki Verkasalo ja Tuula Nuutinen ovat mukana kokouksen tieteellisissä järjestelyissä.

Päävastuun kokousesitelmien valinnasta ja kokouksen tieteellisestä ohjelmasta kantoivat tieteellisen komitean puheenjohtaja tohtori Jean-Michel Leban (Ranska), tohtori Heli Peltola (kokouksen puheenjohtaja) ja tohtori Christine Todoroki (Uusi-Seelanti, edellisen vuonna 2005 pidetyn kokouksen puheenjohtaja). Heidän lisäkseen tähän työhön osallistuivat myös kokouksessa paikalla olevat professori Sophie D’Amours (Kanada), tohtori Jim Goudie (Kanada), tohtori Thomas Seifert (Saksa) ja professori Erkki Verkasalo, sekä kokouksesta poissa olevina tohtori Lars Wilhelmsson (Ruotsi), professori Barry Gardiner (Iso-Britannia) ja tohtori Eini C. Lowell (Yhdysvallat).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi