Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 29.05.2008

Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi Suomessa

Hämeenlinnan lähelle Aulangolle on kokoontunut 180 kaupunkimetsien ja luontomatkailun tutkijaa yli 30 maasta. Keskiviikkona alkaneessa kokouksessa esitellään 4-vuotisen eurooppalaisen yhteistyöhankkeen COST Action E33 (Forests for recreation and nature tourism) tuloksia eurooppalaisten luontoliikunnasta sekä kaupunkimetsistä ja virkistysalueiden hoidosta ja käytöstä. Samalla se tarjoaa kohtaamispaikan tutkijoille ja kaupunkimetsien ja muiden virkistysalueiden suunnittelijoille.

Luontomatkailu on Euroopassa vahvimmin kasvava matkailun muoto. Kehitykseen vaikuttaa kaupungistuminen, joka luo tarpeita luonnon kohtaamiseen vapaa-ajalla. Lisääntyneet käyttöpaineet asettavat kasvavia vaatimuksia kaupunkien sisällä ja lähellä olevien virkistysalueiden kuten kaupunkimetsien suunnittelulle, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat kaikkia väestöryhmiä.

Kokouksessa esiteltiin keskiviikkona mm. David Edwardsin ja Sue Weldonin tutkimus, jossa oli vertailtu virkistysalueiden käyttötapoja eri etnisten vähemmistöjen keskuudessa. Tulosten mukaan kaupunkimetsien käyttötavat voivat olla eri etnisten ryhmien ja eri kulttuurien keskuudessa hyvin erilaiset. Alueella, jossa on paljon maahanmuutajia, se pitäisi ottaa huomioon kaupunkimetsien ja muiden virkistysalueiden käyttöä suunniteltaessa. Myös alueiden saavutettavuuteen liikuntarajoitteisten ja vammaisten näkökulmasta kiinnitetään Euroopassa entistä enemmän huomiota.

Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta ovat kansalliset kaupunkimetsät, joita on Suomeen kehittymässä kokonainen verkosto. Kansallinen kaupunkimetsä on suojelualue, jonka avulla säilytetään kaupunkimaisen ympäristön kulttuuri- tai luonnonmaisemaa, sen historiallisia erityispiirteitä tai kaupunkikuvallisia, sosiaalisia tai virkistyksellisiä arvoja. Samalla se tarjoaa asukkaille hyvin saavutettavan virkistäytymisalueen. Suomessa on nyt neljä kansallista kaupunkimetsää (Aulanko, Heinola, Pori, Hanko) ja suunnitteilla on ainakin kolme uutta (Porvoo, Kotka, Turku).

Belgiassa on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehitetty "Leikkimetsiä", jotka ovat lasten leikkikäyttöön varattuja metsäalueita. Jos ne ovat yksityisen maanomistajan maalla, niiden käytöstä maksetaan vuosikorvaus. Tämä uusi virskistysaluetyyppi on parantanut lasten mahdollisuuksia luontoliikuntaan Belgiassa, jossa ei ole jokamiehenoikeutta ja metsissä kulkemisen oikeus on muutn rajoitetumpi kuin Pohjoismaissa.

Lapin yliopiston ja Metlan yhteinen luontomatkailun professori Liisa Tyrväinen esitteli tutkimusta Luonnon merkityksestä kaupunkilaisille Suomessa. Tyrväisen mukaan suomalaiset kaupunkilaiset jakaantuvat luontosuhteensa mukaisesti neljään ryhmään: aidot luontoihmiset, urbaanit luontoihmiset, tavalliset urbaanit ja tavalliset luontoihmiset. Näistä kukin tarvitsee omanlaisensa palvelut.

Kokouksessa esitellään myös tutkimustuloksia ihmisten luontosuhteen ja ulkoiluharrastuksen kehityksestä useissa Euroopan maissa.

Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi (EFUF) on kokoontunut vuodesta 1998 lähtien eri Euroopan maissa.

Kokouksen järjestää vuosittain paikallinen isäntä yhdessä kansainvälisen metsäntutkimusorganisaatioiden liiton IUFROn ja Euroopan kaupunkimetsien tutkimus ja tiedotuskeskuksen EUFORICin knassa.

Kokouksen paikallinen järjestäjä tänä vuonna on Metsäntutkimuslaitos yhdessä Metsähallituksen ja Hämeenlinnan, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien kanssa. Kyseeessä on tärkein alan asiantuntijoiden tapaaminen tänä vuonna. Kokous jatkuu vielä perjantaina.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi