Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 26.05.2008

SANOISTA TEKOIHIN

- Metla ja VTT bio- ja metsäenergiayhteistyöhön

Kaksi bioenergia-alan merkittävää eurooppalaista toimijaa, Metla ja VTT, ilmoittivat maanantaina 26.5.2008 käynnistävänsä yhteistyön BETA - Bioenergy technology Alliance, jotta metsäenergian lisäämistavoitteet voidaan tutkimustoimintaa tehostamalla saavuttaa nopeammin Euroopassa. Yhteistyö syventää kummankin osapuolen osaamista ja tekee Suomesta entistä vahvemman toimijan kansainvälisesti.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä on korvattava uusiutuvilla energialähteillä. Metsät ovat peltobiomassojen ja yhdyskuntajätteiden ohella merkittävin uusiutuvan biomassan lähde Euroopassa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö pyritään lähes kolminkertaistamaan 20 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Metsäenergian käyttö voidaan Suomessa jopa nelinkertaistaa 12 – 15 miljoonaan kiintokuutiometriin 3 miljoonan nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäys kattaisi noin puolet uusiutuvien energialähteiden lisäämisvelvoitteesta. Puubiomassa energialähteenä eroaa fossiilisista polttoaineista siinä, että se ei aiheuta nettolisäystä ilmakehän hiilikuormaan, koska se kierrättää energiantuotannon hiilidioksidia takaisin metsän kasvuun.

Uudistushakkuilta ja harvennuksilta korjattavien latvusmassan, kokopuun ja kantojen pääkäyttökohteita ovat lämmön ja sähkön tuotanto, ja tulevaisuudessa myös öljyä korvaavien tuotteiden valmistus lämmitykseen ja liikenteeseen. Esimerkiksi hakkuutähteiden korjuu laajamittaiseen energiakäyttöön on Euroopassa kuitenkin vielä lähtökuopissa. Energian tuotannossa kehittämismahdollisuuksia on muun muassa laitoskäsittelyssä, kuten polttoaineen murskauksessa ja kuivauksessa sekä tuhkan palautuksessa takaisin metsiin.

Alan uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin kohdistuu suuri kysyntä, ja niillä on on hyviä vientimahdollisuuksia. Esimerkiksi teollisuuden ainespuun korjaamiseen kehitetyt hakkuukoneet ovat olleet vientimenestys, ja vastaavaan on mahdollista päästä myös metsähakkeen korjuu- ja hankintaketjujen koneilla.

Tarvitaan paljon tutkimusta ja menetelmäkehittelyä. Uusia prosesseja on kehitettävä ja vanhat on hallittava entistä paremmin. Lisäksi kaikki on tehtävä kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti, ekologiset reunaehdot tuntien ja niitä kunnioittaen niin että metsäluonnon biodiversiteetti ei kärsi. Metla ja VTT tähtäävät merkittävään kotimaisten ja eurooppalaisten metsäenergiahankkeiden tutkimusvolyymin kasvuun.

Lisätietoja:

BETA - Bioenergy technology Alliance:

Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi