Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 22.04.2008

Väitös nuorten männiköiden kehityksestä

Tutkija Saija Huuskonen väittelee perjantaina 25.4.2008 Helsingin yliopistossa. Huuskosen metsäekologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa "Nuorten männiköiden kehitys – taimikonhoito ja ensiharvennus" on laadittu koko maan kattavat metsikkötason kasvumallit. Malleilla pystytään kuvaamaan luotettavasti nuorten, kasvatuskelpoisten mäntyjen kehitys ensiharvennusvaiheeseen saakka.

Väitöksessä tarkastellaan metsikön sijainnin, kasvupaikan, syntytavan ja taimikonhoidon vaikutusta nuorten tasaisten ja puhtaiden männiköiden metsänhoidolliseen tilaan ja kehitykseen. Tutkimuksessa arvioidaan ensiharvennuksen ajoituksen ja voimakkuuden tuotos- ja tuottovaikutuksia aina kiertoajan loppuun asti. Työssä laadituilla malleilla voidaan tarkastella taimikonhoidon ajoituksen ja voimakkuuden vaikutusta ensiharvennuksen ainespuukertymään käytännön metsäsuunnittelutilanteissa.

Julkaisu: Huuskonen, Saija 2008. Nuorten männiköiden kehitys – taimikonhoito ja ensiharvennus. Helsingin yliopisto, Metsäekologian laitos. Dissertationes Forestales 62.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi