Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.03.2008

Metla ei ole vähentämässä bioenergian tutkimusta

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vieraili maanantaina Metlan Kannuksen yksikössä. Vierailun raportoinnin yhteydessä esitettiin mm. Helsingin Sanomissa ministerin hämmästys sen johdosta, että Metla aikoo leikata bioenergian tutkimusta vaikka muualla ollaan kasvattamassa bioenergian tutkimusresursseja.

Väärinkäsitysten välttämiseksi Metla haluaa tuoda tietoon seuraavaa:

Metsäntutkimuslaitos ei ole aikeissa leikata bioenergian tutkimusta. Päin vastoin Metlassa on vuonna 2007 käynnistetty uusi "Bioenergiaa metsästä" - tutkimus- ja kehittämisohjelma. Siinä selvitetään energiapuun ja muiden metsistä saatavien biopolttoaineeksi soveltuvien raaka-aineiden korjuun ja käytön ekologisia, ekonomisia, teknologisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä puuperäisen biomassan uusia käyttömahdollisuuksia.

Kyseessä on suurin yksittäinen metsäbioenergian tutkimuskokonaisuus Suomessa ja resurssipanostuksella mitattuna Metlan huomattavin tutkimusohjelma lähivuosina. Siitä saa tietoa esimerkiksi Metlan internet-sivuilta http://www.metla.fi/ohjelma/bio/.

Lisäksi Metlan Suometsäohjelma ja Ilmastonmuutoksen tutkimusohjelma sisältävät komponentteja, joilla on metsäbioenergian tutkimuksen kannalta huomattavaa merkitystä.

Metlan johtokunta esitti joulukuussa 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle siirtymistä neljän suuren alueyksikön malliin keskittämällä toiminnot yhdeksältä paikkakunnalta kuudelle. Kyse ei ole alueellisen tutkimustoiminnan lopettamisesta vaan järjestämisestä uudelleen tavalla, joka tuo rakenteellisia säästöjä.

Samalla siirretään tutkimusresursseja pääkaupunkiseudulta alueyksiköihin, joten kokonaisvaikutuksena uudistus vahvistaisi tutkimusta maakunnissa huomattavasti.

Esityksen taustalla ovat toisaalta tutkimusstrategiset näkökohdat, toisaalta valtiontalouden tuottavuusohjelma, jossa mm. Metlan henkilöstökehystä supistetaan selvästi luonnollista poistumaa nopeammin. Toimintoja keskittämällä voidaan todennäköisesti edessä olevat henkilöstöleikkaukset pitää mahdollisimman pieninä.

Metla on lukuisien muiden organisaatioiden tavoin lähestymässä tilannetta, jossa iso osa henkilökuntaa eläköityy suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Jotta se ei merkitsisi tutkimuksen tason laskua, siihen olisi pystyttävä varautumaan jo nyt nuorten tutkijoiden rekrytoinneilla. Siihen valtionahallinnon tuottavuusohjelmasta seuraavat henkilöstökehykset antavat tässä vaiheessa vähän mahdollisuuksia.

Jotta tutkimuksen tason säilyttämisen kannalta välttämättömiä rekrytointeja pystyttäisiin tekemään, toimintaa on tehostettava kaikin mahdollisin tavoin. Siinä yksiköiden määrän vähentäminen on yksi valitettavan kipeä, mutta välttämätön keino.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi