Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 17.03.2008

Uusilla toimintamalleilla lisää tehokkuutta

Kotimaisessa puunhankinnassa miljoonien eurojen tehostamismahdollisuus

Metsäteollisuuden puunhankinnassa on tavoitteena lisätä kotimaista puunkorjuuta korvaamaan tuontipuuta. Kasvava energiapuunkorjuu lisää myös paineita uudistaa aines- ja energiapuun korjuukenttää. Kuinka puunkorjuuyrityksen kannattavuutta voitaisiin parantaa uusilla korjuun toimintamalleilla? Tätä selvitettiin Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteistutkimuksessa.

Tutkimusta varten laadittiin koneellisen puunkorjuun simulointimalli.

– Simulointitutkimus osoitti, että korjuutoiminnan organisoiminen kahteen työvuoroon työvuorojoustoin, korjuukoneiden siirtopalvelun tarjoaminen muille korjuuyrittäjille sekä mahdollisimman pieneen toimintasäteeseen pyrkiminen useamman kuin yhden asiakkaan myötä avaavat selkeitä kustannussäästömahdollisuuksia, kertoo tutkija Kari Väätäinen Metlalta.

Tulokset koskevat tyyppiyritystä, jolla on käytössään kolme puunkorjuun koneketjua (koneketju on hakkuukoneen ja metsätraktorin muodostama kokonaisuus).

Tehostetussa korjuutoimintaskenaariossa kolmen korjuuketjun yrittäjän tapauksessa korjuukustannussäästö hakatulle puukuutiometrille oli 7,2 prosenttia (0,67 €/m³).

– Maassamme on 2000-luvulla korjattu vuosittain raakapuuta koneellisesti noin 53 miljoonaa kuutiota, josta tutkimuksen esimerkkitapauksia vastaavien kolmen korjuuketjun tai sitä suurempien yritysten toimesta arviolta 60 prosenttia. Jos saavutettu 7,2 prosentin kustannussäästö olisi kerrattavissa muissa vähintään saman kokoluokan yrityksissä Suomessa, kyseessä olisi noin 21 miljoonan euron tehostamispotentiaali, kertoo tutkija Minna Lappalainen Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa perusleimikkoaineisto koostui UPM:n, Metsäliiton ja Stora Enson Keski-Suomen alueen vuosina 2003 ja 2004 hakatuista kohteista. Perusleimikkoaineistosta valittiin kolme puunkorjuuyrittäjää, jotka omistivat yhden, kaksi tai kolme korjuuketjua ja joilla oli myös oma ajoneuvo metsäkoneiden siirtoja varten.

Tutkimus muodostaa osan Jyväskylän yliopiston Kotimaisen puunhankinnan tulevaisuuden liiketoimintamallit -tutkimushankkeesta sekä Metlan Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen -tutkimushankkeesta. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ja rahoittajina ovat toimineet Tekes, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Metsä, UPM Metsä, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry, MTK ry, Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy, OKO Oyj ja Metsämiesten säätiö.

Julkaisu: Väätäinen, Kari, Lappalainen, Minna, Asikainen, Antti & Anttila, Perttu. 2008. Kohti kustannustehokkaampaa puunkorjuuta – Puunkorjuuyrittäjän uusien toimintamallien simulointi. Metlan työraportteja 73. 52 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi