Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 19.02.2008

Kuntametsien suunnittelussa kehittämismahdollisuuksia

Kuntien metsäsuunnittelun eri vaiheissa on monia kehittämismahdollisuuksia. Kuntametsien suunnittelun tarpeita ja metsien käytön tavoitteita ei aina määritellä riittävän tarkasti eikä suunnitteluvaihtoehtoja tuoteta. Kunnilta kuitenkin löytyy kiinnostusta, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta kehittää metsäsuunnittelua vastaamaan tulevaisuuden moninaisia tarpeita. Tämä käy ilmi Kuntametsien suunnittelun tiekartaksi nimetystä loppuraportista, joka on tehty kuntien metsäsuunnittelun tueksi.

Yhtenä tulevaisuuden haasteena kuntien metsäsuunnittelussa tulee olemaan painotusten siirtyminen virkistykseen ja monimuotoisuuteen. Kuntien metsät sijaitsevat usein lähellä taajama-alueita, joten ne tarjoavat virkistäytymismahdollisuuksia monille ja parantavat asuinympäristöjen viihtyisyyttä. Toisaalta myös taloudellisilla tavoitteilla tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli monissa kunnissa.

Tulosten mukaan erityisesti huomiota tulisi kiinnittää suunnitteluprosessin ensimmäiseen vaiheeseen – suunnittelutarpeen määrittelyyn kunnan omien lähtökohtien pohjalta. Siitä on apua myös tarjouspyynnön laatimisessa, mikäli suunnittelu on tarkoitus teettää ulkopuolisella konsultilla.

Kuntien metsäsuunnittelutilanteet ja -tarpeet ovat hyvin erilaisia. Suunnittelu eroaa myös muiden omistajaryhmien metsäsuunnittelusta. Loppuraportissa esitetyt kehittämisideat ovat syntyneet yhteistyössä kuntien metsäsuunnittelusta vastaavien henkilöiden kanssa.

Tutkimuksen keskeisin hyöty onkin ollut toimijoiden oppiminen toisiltaan. Kunnat oppivat toistensa käytännöistä ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, tutkijat kuntametsien suunnittelun käytännön tarpeista ja ongelmista. Lisäksi kehittämisorganisaatiot ja ohjelmistotalot oppivat tuntemaan keskeisimmät kehittämismahdollisuudet kuntasektorilla.

Loppuraporttiin on koottu kehittämistarpeiden lisäksi kuntien metsäsuunnittelusta niin sanottuja hyviä käytäntöjä, kuten kunnan sisäisen yhteistyön lisääminen jo suunnitteluprosessissa. Lisäksi metsäsuunnittelupalveluiden hankintaopas on tarpeellinen kaikissa kunnissa, joissa harkitaan ulkopuolisen suunnittelupalvelun käyttöä. Opas auttaa suunnittelutarvetta mietittäessä ja suunnittelun tarjousmenettelyssä.

Kuntametsien suunnittelun tiekartta on ympäristöministeriön ja Metlan yhteishanke, jonka tavoitteena oli selvittää kuntametsien suunnittelun nykytilaa ja tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä oli laatia metsäsuunnittelun kehittämisohjelma yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten kanssa. Tutkimustulokset on saatu asiantuntijahaastattelujen, teemaryhmätöiden ja suunnitteluprosessien seurannan avulla.

Julkaisu: Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja 68

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi