Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 19.02.2008

Energiapuun mittauksen pelisäännöistä sovittiin

Keskeiset metsä- ja energia-alan toimijat ovat solmineet sopimuksen energiapuun mittauksesta. Mittaukseen tarvitaan yleisesti hyväksytyt menettelytavat, sillä paineet energiapuun käytön lisäämiseen ovat kovia. EU:n ilmasto- ja energiapaketissa Suomelle esitetään uusiutuvan energian käytön lisäämistä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Merkittävä osa tästä tullee puun lisääntyvästä energiakäytöstä.

Sopimuksella on sovittu energiapuun mittauksen yleisistä periaatteista ja menettelytavoista. Lisäksi muodostetaan energiapuun mittaustoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa mittausmenetelmien hyväksyminen. Sopimuksessa määriteltiin myös ne asiat, jotka tulee sopia metsähakkuu-, hankinta- ja urakointisopimuksissa. Mahdollisissa energiapuun mittauserimielisyystapauksissa voidaan jatkossa pyytää lausuntoa mittaustoimikunnan nimeämiltä sovittelijoilta.

Sopimus edistää energiapuumarkkinoiden toimintaa ja siten osaltaan energiapuun käytön lisäämistä. Se parantaa energiapuun myyjän ja ostajan keskinäistä luottamusta, mittauksen läpinäkyvyyttä ja mittausosapuolten oikeusturvaa. Sopimus astui voimaan tammikuussa 2008.

Lähtökohta sopimuksen laadinnalle oli tilanne, jossa energiapuun mittauksen periaatteet, toimintatavat ja menetelmät puuttuivat. Ainespuun mittausta säätelevää puutavaran mittauslakia ei ole sovellettu energiapuulle. Sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen menettelytavat ja menetelmät ovat luettavissa internetissä maaliskuun aikana Metlan Metinfo-palvelussa www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/.

Tapio koordinoi – keskeiset toimijat mukana

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion koordinoima hanke toteutui tiiviissä yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Sopimusta ovat olleet laatimassa ja sen ovat hyväksyneet Energiateollisuus ry, Koneyrittäjien liitto, L&T Biowatti Oy, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäntutkimuslaitos, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Puu- ja erityisalojen liitto, Stora Enso Oyj, Suomen Sahat ry, UPM–Kymmene Oyj ja Vapo Oy.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi