Metsäntutkimuslaitos
Meddelande 14.02.2008

Forststyrelsen övertog Metlas skogar

Ny arbetsfördelning i forskningsskogarna - Forststyrelsen sköter och Metla forskar

Skogsforskningsinstitutet säljer inte längre virke eller fiskelov, utan även i forskningsskogarna sköts det här numera av Forststyrelsen. Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet (Metla) har kommit överens om detaljerna i arbetsfördelningen i ett ramavtal.

Skogsforskningsinstitutets cirka 86 000 hektar skog överläts vid årsskiftet till Forststyrelsen. Även efter överlåtelsen kommer forskningsverksamhet att vara den viktigaste användningsformen på en betydande del av dessa marker.

Forskningsskogarnas uppgift är att tjäna forskningens behov och de utgör en särskild markanvändningskategori i Forststyrelsens klassificering. Forststyrelsen sköter och använder forskningsskogarna enligt Skogsforskningsinstitutets anvisningar. Härigenom varken försämras eller äventyras skogsforskningens verksamhetsmöjligheter.

I forskningsskogarna planerar och anlägger Skogsforskningsinstitutet försök, utför mätningar och tar prover samt beräknar, analyserar och publicerar resultaten. Forststyrelsen sköter för sin del uppgifter som rör skogsskötsel, avverkning, transport och handel samt fastighetsförvaltning. Statens skogar och vatten erbjuder finländarna rika möjligheter till rekreation i naturen. Stigarna och presentationerna av försöken i forskningsskogarna kommer även hädanefter att erbjuda finländarna tillfälle att fördjupa sina skogskunskaper och sitt naturintresse i forskningsskogarna. I forskningsskogarna kan besökarna lära sig mer om skogsforskning och dess resultat, olika trädslag och skogens natur. Exempel på tjänster som Forststyrelsen sköter är ödestugor, eldplatser, vandringsleder och kundservice i naturcentralerna.

Forststyrelsen utför skogsvårdsarbeten i statens skogar och sköter virkeshandeln. Forststyrelsen har också hand om jakt- och fiskefrågor; säljer lov och sköter arrendeavtal som rör statens skogar. Som förvaltare av marken har Forststyrelsen också hand om ärenden som gäller t.ex. skötseln av vägar och gemensamma vattenområden.

Läs mer om Forststyrelsens virkesförsäljning samt om försäljningen av jakt- och fiskelov och andra vildmarksfrågor på Forststyrelsens webbplats www.metsa.fi, www.villipohjola.fi och www.luontoon.fi.

På Metlas webbplats www.metla.fi/metsat presenteras den service i forskningsskogarna som ansluter sig till skogsforskningen. Metlas kunniga personal ger vid behov råd och anvisningar till dem som besöker forskningsskogarna.

Mer information:

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi