Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 07.01.2008

Väitös: Luontomatkailun ympäristövaikutukset otettava huomioon suunnittelussa

Lyhytaikainen tai vähäinenkin virkistyskäyttö kuluttaa luonnonsuojelualueiden kasvillisuutta ja maaperää. Virkistyskäytön haitalliset ympäristövaikutukset ovat riippuvaisia maaston rakennepiirteistä, virkistyskäyttömuodosta sekä kasvillisuuden ominaisuuksista. Luonnonsuojelualueiden suunnittelun perustaksi tulisi kävijämäärän sijasta ottaa virkistyskäytön laatu ja luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Filosofian maisteri Anne Törn tutki väitöskirjassaan luontomatkailun ekologista ja sosiaalista kestävyyttä pohjoissuomalaisilla luonnonsuojelualueilla ja niiden läheisyydessä. Väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa 14.12.2007. Väitöskirja oli osa Metlasta käsin vuosina 2003–2007 vedettyä kestävän luontomatkailun hanketta, jonka rahoitti Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Väitöskirjassa selvitettiin luontomatkailun, vaelluksen, hiihdon ja hevosvaelluksen vaikutuksia kasvillisuuteen, vieraslajiuhkaan ja maaperään. Vaelluksen kulutusvaikutus kävijää kohden oli kuusinkertainen rinteessä verrattuna tasamaahan. Vaelluksen ja hevosvaelluksen kuluttava vaikutus oli hiihtovaellusta voimakkaampi, kun taas kasvilajiston muutokset olivat yleisimpiä hevosvaellus- ja hiihtoreiteillä.

Koska luontomatkailun vaikutukset ovat riippuvaisia kasvillisuuden ja elinympäristöjen laadusta sekä virkistyskäyttömuodosta, tapauskohtainen suunnittelu, huolellinen seuranta sekä nopeat reaktiot muutoksiin ovat tehokkaimmat keinot ympäristöhaittojen välttämiseksi. Paikallisväestön ottaminen mukaan suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa vaikuttaa positiivisesti mielipiteisiin aluekehitystä kohtaan.

Luonnonsuojelualueiden suunnittelun ja hoidon tärkeimpänä tehtävänä on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja luonnon resurssien hallinta sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä tavalla. Keskeistä on myös sosiaalisesti kestävä alueiden käyttö sekä korkealaatuisten virkistyskokemusten tuottaminen matkailijoille.

Julkaisu: Törn, Anne. 2007. Sustainability of nature-based tourism. Oulun yliopisto.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi