Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 12.12.2007

Suomen ensimmäinen paikallinen metsäohjelma on valmistunut

Suomen ensimmäinen paikallinen metsäohjelma julkistetaan tänään 12.12.2007 Kolilla järjestettävässä seminaarissa. Kolin ja Hattusaaren alueen metsäohjelma perustuu kaikille avoimeen vuorovaikutteiseen prosessiin, johon osallistuivat Kolin ja Hattusaaren kylien metsänomistajat sekä muut yrittäjät ja kyläläiset. Ohjelmatyön tavoitteena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia metsät tarjoavat maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja elinvoimaisuuden parantamiselle ja mitkä ovat paikallisten toiveet ja yhteiset tavoitteet alueen metsien käytön kehittämiselle.

Paikallinen työryhmä piti puuvarojen talouskäytön tukemista ja energiapuun korjuun ja käytön lisäämistä tärkeimpinä metsille asetetuista tavoitteista. Metsien tuottoisuuden lisääminen, laatupuun kasvatuksen tukeminen, energiapuun korjuun ja käytön lisääminen sekä hirvivahinkojen korvaaminen ja vähentäminen koettiin paikallisesti tärkeiksi. Metsien muiden arvojen osalta työryhmä nosti yhteiseksi tavoitteeksi retkeilyreittien parantamisen; esimerkiksi Kolin kansallispuiston ulkopuolisten polkujen kunnostuksen ja Herajärven kierroksen jatkamisen. Muina luontomatkailua edistävinä tavoitteina työryhmä esitti maiseman avausta tärkeillä maisemapaikoilla ja luontoon liittyvien ohjelmapalvelujen kehittämistä. Työryhmä valitsi yhdeksi tavoitteeksi myös kesäteatteripaikan ja muiden metsäisten kulttuurikohteiden käytön kehittämisen. Työpaikkoihin liittyvänä tavoitteena työryhmä nimesi uusien työpaikkojen luomisen kylälle.

Paikallinen työryhmä määritteli ohjelmaan otetuille tavoitteille myös toimenpide-ehdotukset ja näille mahdolliset toimijat. Lisäksi metsäohjelma sisältää kuvauksen alueen metsien nykytilasta ja puuvarojen tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista sekä yhteenvedon yhteisöaloitteiden toteuttamiseen soveltuvista rahoituslähteistä.

Paikallisen metsäohjelman hyödyt perustuvat toisaalta vuorovaikutteiseen valmistelutyöhön ja toisaalta työn tulokseen eli metsäohjelmaan. Ohjelma konkretisoi asioita, joita halutaan tuoda esille tai viedä aktiivisesti eteenpäin yhteisönä. Sitä voi käyttää esimerkiksi tausta- ja perusteludokumenttina haettaessa rahoitusta yhteisille tuki- ja kehittämishankkeille. Metsäohjelma tarjoaa lisäksi kanavan jäsentää paikallistason näkemyksiä metsien käytöstä alueellisten ja kansallisten metsäohjelmien sekä maakuntakaavojen valmisteluun. Tämän kokeiluhankkeen suunnittelumenetelmiä voidaan hyödyntää jatkossa myös muilla maaseutualueilla, joilla metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan ja metsien muun käytön yhteensovittaminen on haasteellista.

Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma valmistui osana kansainvälistä, osittain EU-rahoitteista ”Metsistä elinvoimaa kyliin” -hanketta, johon osallistui metsäorganisaatioita Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Skotlannista. Hankkeen tarkoituksena oli tukea maaseudun elinkeinotoimintaa kylätason strategisella metsäsuunnittelulla. Suomen hankkeen toimijat olivat Metsäntutkimuslaitos, Metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ja kansallisena rahoittajana maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen osapuolet tukivat kylätason vuorovaikutteista ohjelmatyötä. Lisäksi metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys tarjosivat metsänomistajille tukea ja neuvontapalveluita.

Julkaisu: Nuutinen, T., Kärkkäinen, L., Niinistö, S., Hassinen K. ja Lukkarinen, E. (toim.) 2007. Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma. Metsäntutkimuslaitos. Joensuu. 49 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi