Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.12.2007

Metsätilastollinen vuosikirja ilmestynyt

Metlan Metsätilastollinen vuosikirja 2007 on ilmestynyt. Se kuvaa numeroiksi tiivistettynä Suomen metsäsektorin keskeisimpiä tapahtumia. Pitkien aikasarjojen lisäksi vuosikirja sisältää yksityiskohtaiset tilastot vuodesta 2006. Lisäksi teos tarjoaa tuoreita, aina syksyyn 2007 ulottuvia kuukausitietoja muun muassa puukaupasta ja hakkuista. Kuluva vuosi on metsätilastoinnin merkkivuosi, sillä Metsätilastollisia vuosikirjoja on julkaistu Suomessa jo neljän vuosikymmenen ajan.

Merkittävin tuoreista tilastoista näkyvä kehityskulku on puun hintojen muutos. Raakapuun kotimaisten kantohintojen jyrkkä nousu alkoi kesällä 2006 ja tuontipuun vuoden 2007 alussa. Havutukki kallistui vuodessa yli 50 prosenttia, mikä johtui lähinnä sahatavaran hyvästä vientihintakehityksestä.

Myös Venäjän asettamat raakapuun vientitullit ovat aiheuttaneet keskustelua. Venäjä ilmoitti nostavansa tulleja asteittain siten, että ensimmäinen korotus astui voimaan heinäkuussa 2007 ja viimeinen on tulossa vuoden 2011 alussa. Tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä on neljännes. Vuosikirjasta löytyvät tarkat tilastot kotimaisen ja ulkomaisen puun merkityksestä metsäteollisuuden puuhuollolle.

Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10) julkaisi ensimmäiset metsäkeskuskohtaiset tietonsa kesällä 2007. Metsiemme puuston määrä on lisääntynyt 2189 miljoonaan kuutiometriin ja vuotuinen kasvu 99 miljoonaan kuutiometriin. Puustosta 94 prosenttia on puuntuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Suojeltuja tai rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on 2,9 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia metsäalasta (metsä- ja kitumaa). Suomen metsät kasvavat selvästi enemmän puuta kuin niistä hakataan. Niinpä puuston tilavuus on lisääntynyt 1970-luvulta saakka, ja maamme metsät ovat sitoneet kasvihuonekaasuja ilmakehästä toimien hiilidioksidinieluina.

Metsätilastollinen vuosikirja on yli 400-sivuinen teos Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Se sisältää tietoja myös metsäluonnosta, metsien monikäytöstä ja ympäristökysymyksistä. Taulukoiden ja kuvien ohella kirjassa on lyhyitä artikkeleita eri aihealueista. Käsitteet, tietojen kattavuus ja tilastojen laadintamenetelmät kuvataan lyhyesti tilastojen sisällön ja laadun arviointia varten.

Kaikki Metlan metsätilastot löytyvät myös Internetistä, Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Se sisältää myös vuosikirjan verkkoversion, josta voit ladata taulukot suoraan omalle tietokoneellesi.

Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2007. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. 436 sivua, hinta 42 € (sis. alv.).

Tilaukset:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi