Metsäntutkimuslaitos
Meddelande 28.11.2007

Tryggande av Skogsforskningsinstitutets konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar

Skogsforskningsinstitutets direktion har 27.11.2007 enhälligt beslutat om åtgärder för att förbättra Metlas konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar åren 2008–2011. En del av åtgärderna är mycket smärtsamma och exceptionella i Metlas historia. Med hjälp av reformerna tryggar Metla verksamhetsförutsättningarna för forskning i en situation där finansieringen hela tiden stramas åt. Genom dessa åtgärder och andra som Metla tidigare beslutat om beräknar man att totalt spara in ca 6–7 miljoner euro och 154 årsverken per år fram till 2012.

Direktionen beslutade att underställa ministeriet för fastställelse att:

 1. Av de nuvarande nio verksamhetsenheterna bildas 1.1.2010 fyra regionala enheter: Södra Finland med Vanda som administrativt centrum, Västra Finland med Parkano som administrativt centrum, Norra Finland med Rovaniemi som administrativt centrum och Östra Finland med Joensuu som administrativt centrum. Från verksamhetsenheterna i Kannus, Kolari och Punkaharju överförs funktioner som är viktiga för genomförandet av Metlas strategi och uppgifter till de återstående enheterna utanför huvudstadsregionen. Samtidigt avstår Metla från fastigheterna i Kannus, Kolari, Punkaharju och Solböle.

  Personalen i Kannus, Kolari och Punkaharju erbjuds antingen nuvarande eller nya arbetsuppgifter vid Metlas andra enheter utanför huvudstadsregionen. I samband med reformen av de regionala enheterna omplacerar Metla cirka 50 personer enligt statsförvaltningens anvisningar. Personerna som omplaceras kommer att bistås av Metlas arbetsgrupp för förändringsskydd.

  I samband med reformen tryggas den infrastruktur som är strategiskt nödvändig för forskningen, till exempel specialväxthus eller laboratorielokaler.

  För de nya regionala enheterna definieras kompetensprofiler och klara operativa uppgiftshelheter. För detta ändamål kommer en särskild arbetsgrupp att tillsättas.

  Åtgärderna ökar den kritiska massan för de återstående enheternas forskning, lättar på kostnadsstrukturen och kostnaderna för infrastrukturen samt koncentrerar resurserna på kärnverksamheterna.

 2. Av de tjänster som blir lediga genom naturlig avgång kommer cirka 60 % inte att tillsättas. Genom rekrytering skapar man en sundare åldersstruktur på Metla, utvecklar kompetensen i enlighet med strategin och förstärker enheterna utanför huvudstadsregionen genom att överföra en del av tjänsterna som frigörs i huvudstadsregionen till andra enheter. Kompetensen stärks också med hjälp av strategiska partnerskap.

 3. Forskningens stödtjänster och centralenhetens funktioner utvärderas och omorganiseras vid behov. I Ånäs i Vanda sammanslås vetenskapslaboratoriernas och centrallaboratoriets funktioner. Dessutom utnyttjas laboratoriesamarbete inom förvaltningsområdet.

Direktionen tror att dessa åtgärder är nödvändiga och tillräckliga för att trygga konkurrenskraften och verksamhetsförutsättningarna för Metlas forskningsverksamhet på lång sikt.

För ytterligare information kontakta:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi