Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 5.11.2007

Muoniolaisten matkailuyrittäjien metsämielipiteitä selvitettiin tutkimuksella

Muoniolaisten luontomatkailuyrittäjien enemmistön mielestä matkailu- ja metsätalouselinkeinojen yhteistyö on tärkeää, selviää Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa. Matkailuyrittäjien suhtautumista metsätalouteen selvitettiin haastattelujen avulla. Tutkimus osoitti, että metsät ovat ohjelmapalveluyrittäjille hyvin tärkeitä.

Kaikki haastatellut hyväksyivät yksityisten tekemät hakkuut. Avohakkuita vastustettiin yleisesti, mutta muuten mielipiteet metsien käsittelystä vaihtelivat. Useimmat eivät halunneet kieltää metsätaloutta kokonaan. Matkailun ja metsätalouden rinnakkaiseloa parantaisi haastateltujen mukaan neuvotteluyhteys osapuolten välillä. Yhdessä voitaisiin sopia tiettyjen alueiden mahdollisesta rauhoittamisesta sekä hakkuiden ajankohdasta.

Hakkuut olisivat hyväksytympiä, jos kohde olisi toimenpiteiden jälkeen jossain määrin luonnonmukaisen näköinen. Metsän käsittely vaikuttaa myös liikkumiseen. Pahimpina käsittelyinä koettiin ojitukset ja maanmuokkaukset, jotka estävät liikkumisen lähes kokonaan. Kohdetta voitaisiin siistiä luonnontilaisemman näköiseksi, ja näin parantaa mahdollisuuksia liikkumiseen.

Puutavaran käyttötarkoituksella oli suuri merkitys hakkuiden hyväksymiseen. Monet haastatellut tuntuivat pitävän Lapissa kasvanutta puuta erityisen arvokkaana, ja kyseenalaistivat sen käytön paperi- ja selluteollisuudessa. Pohjoisen hitaasti kasvava puu haluttiin mieluummin nähdä taide- tai käyttöesineiden raaka-aineena kuin ”sellukattilassa Kemissä”.

Yrityksen tarjoamat aktiviteetit vaikuttivat selvästi haastateltujen vastauksiin. Metsätalouteen myönteisimmin suhtautuivat ne, joiden yritys käyttää kansallispuiston aluetta. Sellaisia ovat esimerkiksi patikointiin tai murtomaahiihtoon keskittyneet yritykset. Puiston käyttörajoitukset eivät saaneet varauksetonta tukea kaikilta haastatelluilta.

Haastateltavilla oli selkeä käsitys yrityksen toimintaympäristöstä ja koko Muonion alueen matkailusta. Henkilökohtainen mielipide metsäteollisuudesta tuli monessa haastattelussa esille. Lähes kaikki haastatellut asuivat pysyvästi Muoniossa, joten heillä oli vahvoja mielipiteitä myös kunnan tulevaisuudesta ja matkailun kehittämisestä. Huoli alueen elinvoiman säilymisestä on kärjistänyt metsäkiistoja.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ohessa tärkeimpiä metsäalueita matkailuyrittäjien mielestä olivat luonnontilaiset alueet, erityisesti kansallispuiston viereiset metsät ja Särkitunturi. Mitään yksittäistä metsämaisemaa ei asetettu muiden edelle, vaan luonnonmukaisuus ja vaihtelevat maisemat koettiin tärkeimmiksi.

Yrittäjät kokivat Muonion vetovoimatekijöitä olevan esimerkiksi tunturit, revontulet, porot, e rämaa, luonnonmukaisuus ja Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Hiljaisuuden ja rauhallisuuden ansiosta Muonio nähdään erilaisena kuin muut Länsi-Lapin matkailukohteet. Matkailun halutaan säilyvän luonnonläheisenä, ja siksi sen kehittämisessä on haastateltujen mukaan pysyttävä maltillisena.

Matkailijoiden taholta tuleva paine ympäristöasioiden huomioimiseksi on haastateltavien joukossa huomattu. Yrittäjät pelkäävät matkailijoiden välittävän huonoa kuvaa alueesta, jos he kokevat yrityksen ympäristövastuun olevan heikko. Sen vuoksi monen yrityksen toiminnassa on mukana opetuksellinen puoli. Matkailijoille kerrotaan metsistä, luonnon erikoisuuksista ja siitä, miksi puita kaadetaan. Osa yrittäjistä on valmiita lisäämään toimintansa koulutuksellista puolta.

KTM Hanne Laasosen tekemän pro gradu -tutkimuksen "Satumetsiä ja aihkeja - Metsät luontomatkailuyrittäjien resurssina Muoniossa" haastattelut tehtiin vuonna 2004. Tutkimus on osa Metlan hanketta Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi