Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 31.10.2007

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007–2008 ilmestynyt

Hinnannousu taittunut sahatavaramarkkinoilla

Metsäsektorin suhdannetilanteeseen tuo ensi vuonna epävarmuutta vientimarkkinoiden hidastuva talouskasvu, jossa keskeinen vaikuttaja on Yhdysvaltojen talous. Sahatavaran hinnannousu on taittunut ja hintojen odotetaan kääntyvän ensi vuonna lievään laskuun. Venäjän puutullien mahdolliset korotukset alentavat osaltaan puun tuontia, mutta vaikutukset näkyvät Suomen puumarkkinoilla selvemmin vasta vuonna 2009. Kantorahatulot säilyvät korkeina vielä ensi vuonna, selviää Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuoreesta Metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Nopea talouskasvu Euroopassa on lisännyt asuinrakentamista ja sahatavaran kysyntää sekä kasvattanut joidenkin paperilaatujen kulutusta. Paperin hintojen kehitys on kuitenkin pysynyt Euroopassa ylitarjonnan vuoksi heikkona. Sahatavaran markkinahintojen nousun taustalla on ollut hyvän kysynnän lisäksi myös viime talven huonot korjuuolosuhteet ja niistä aiheutuneet puun saatavuusongelmat. Korjuuongelmat ovat vähentäneet myös venäläisen puun tuontia Suomeen. Sitä on paikattu lisäämällä puun hankintaa kotimaasta. Samalla Suomen metsäteollisuuden tuotanto on kasvanut ja puukauppa, hakkuut sekä kantorahatulot ovat nousseet ennätystasolle. Tämä on johtanut erityisesti havutukkien, mutta myös kuitupuun hintojen nousuun.

Paperin hintojen nousua odotetaan edelleen

Paperin kulutus on hyvän talouskavun seurauksena kasvanut Euroopassa 2–3 prosenttia tänä vuonna. Siitä huolimatta Suomen paperiteollisuuden hintakehitys on ollut markkinoiden ylitarjonnan vuoksi heikkoa. Sen sijaan markkinasellun vientihinta on noussut selvästi. Syinä sellun hinnan nousuun maailmanmarkkinoilla on ollut kysynnän kasvu ja useista syistä johtuneet ongelmat kuitupuun saatavuudessa eri puolilla maailmaa.

Talouskehitys jatkuu Länsi-Euroopassa vuonna 2008 vielä suhteellisen hyvänä. Euroopassa paperin kulutuksen kasvu on pientä, ja Suomen vienti- ja tuotantomääriin odotetaan ensi vuonna maltillista kahden prosentin kasvua. Lokakuun lopussa ilmoitetut tehtaiden sulkemiset Suomessa eivät välttämättä oleellisesti vaikuta tuotantomääriin valtakunnan tasolla. Vientihintojen odotetaan nousevan noin kaksi prosenttia. Länsi-Euroopassa hieman lisääntyvä paperin kysyntä ja kaikille tuottajille yhteiset kustannuspaineet auttanevat tuottajia siirtämään kasvaneita raaka-ainekustannuksia paperin hintoihin, mutta merkittävämmät hinnankorotukset edellyttäisivät nykyisen ylikapasiteetin purkamista. Uhkana paperin hintakehitykselle ovat maailmantalouden kehitykseen ja euron valuuttakurssiin liittyvät epävarmuudet.

Sahatavaran vientihinnat kääntyvät laskuun

Sahatavaralla on takanaan voimakas markkinahinnan nousu. Syynä on runsas kysyntä sekä Suomessa että muualla Länsi-Euroopassa ja viime talven ongelmat sahatukkien saatavuudessa. Sahatavaran hinnat ovat kuitenkin kääntyneet laskuun, kun asuntotuotannon kasvu on alkanut hiipua tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Suomen sahatavaran viennin yksikköhinta jää vuositasolla silti noin 20 prosenttia viime vuotta korkeammaksi. Sahatavaran tuotannon arvioidaan kasvavan tänä vuonna kotimaan hyvän kysynnän ansiosta, mutta vientimäärä jää lähelle viime vuoden tasoa.

Ensi vuonna asuinrakentamisen supistuminen edelleen Yhdysvalloissa ja useissa Länsi-Euroopan maissa vähentää sahatavaran kysyntää. Kilpailun kiristyessä ensi vuodelle odotetaan hieman alenevaa hintakehitystä. Suomen viennin yksikköhinta jää vuositasolla noin neljä prosenttia alle kuluvan vuoden keskihinnan. Myös kotimaassa asuinrakentamisen väheneminen alentaa sahatavaran kysyntää ensi vuonna. Sahatavaran tuotanto alenee, mutta jää vielä vuoden 2006 tasoa korkeammalle.

Kannattavuuskehitys metsäteollisuudessa kaksijakoista

Sahatavaran hintojen nousu nostaa toimialan kannattavuutta tänä vuonna merkittävästi, vaikka myös tuotantokustannukset ovat nousseet. Sen sijaan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus alenee, kun erityisesti aikakauslehtipaperien, hintakehitys on pysynyt heikkona tuotantokustannusten noustessa.

Kannattavuuden odotetaan alenevan puutuoteteollisuudessa ensi vuonna, kun vientihinnat laskevat ja sahatukkien hintojen odotetaan pysyvän vielä korkeina. Massa- ja paperiteollisuudessa puukustannusten nousu heikentää osaltaan kannattavuutta, vaikka siellä suhteellisesti suurempi merkitys on muiden raaka-aineiden hintojen, erityisesti raakaöljyn, suorilla ja epäsuorilla vaikutuksilla. Puun tuonnin vähentyessä kotimaisen puun kysyntä kasvaa. Puun riittävä saatavuus kilpailukykyisellä hintatasolla on avainkysymys Suomen metsäteollisuuden kannattavuudelle.

Kotimaisen puun tarve kasvaa

Teollisuuden kasvanut puun käyttö ja puun tuonnin väheneminen nostavat markkinahakkuiden määrän tänä vuonna ennätykselliseen lähes 59 miljoonaan kuutiometriin. Syynä tuonnin vähenemiseen olivat huonojen säiden aiheuttamat ongelmat puun saatavuudessa Venäjältä viime talvena. Kotimaassa puun tarpeen kasvu johti kantohintojen voimakkaaseen nousuun. Tänä vuonna havutukkien kantohinnan ennakoidaan vuositasolla ylittävän lähes 40 prosentilla viime vuoden keskihinnan. Koivutukkien ja kuitupuun hinnan nousu on sahatukkia maltillisempaa.

Vuonna 2008 sahatavaran tuotannon väheneminen johtaa sahatukkien kysynnän ja hakkuiden alenemiseen. Vaikka havutukkien hintakehityksen odotetaan olevan vuoden sisällä laskeva, koko vuoden keskihinnan ennakoidaan alittavan kuluvan vuoden tason vain hieman. Kuitupuun kysyntä ja hakkuut kasvavat hakkeen saatavuuden vähentyessä kotimaan sahoilta ja paperin tuotannon hieman lisääntyessä. Kuitupuun kantohintojen odotetaan nousevan vielä ensi vuonna. Tukkien hakkuiden vähentyessä ja kuitupuun hakkuiden kasvaessa markkinahakkuiden kokonaismäärän ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Venäjän tuontipuulle kohdistuvien mahdollisten puutullien korotusten odotetaan vähentävän raakapuun tuontia ensi vuonna vain hieman kuluvasta vuodesta.

Yksityismetsien kantorahatulot ennätykseen, investoinnit kasvavat vain vähän

Tänä ja ensi vuonna korkeat kantohinnat nostavat vuosittaiset kantorahatulot ennätykselliseen kahteen miljardiin euroon, mikä merkitsee liiketuloksena lähes 140 euroa hehtaarilta. Noin puolella viime vuodesta kasvaneet kantorahatulot eivät kuitenkaan merkittävästi lisää puuntuotannollisia investointeja yksityismetsissä, vaikka metsänomistajat sijoittavatkin jatkuvasti enemmän rahaa puuntuotantoon. Julkisen rahoituksen painopiste on edelleen nuoren metsän hoidossa ja energiapuun korjuussa. Kansallista metsäohjelmaa tarkistettaessa tavoitteeksi on esitetty myös tuen lisääminen metsänhoito- ja perusparannustöihin. Tällä uskotaan voitavan lisätä kotimaisia hakkuita puun tuonnin vähentyessä etenkin pitkällä aikavälillä. Puuntuotannon kokonaisinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 190 miljoonaan euroon ja ensi vuonna edelleen noin 195 miljoonaan euroon.

Julkaisu tilattavissa:
www.metla.fi/julkaisut/suhdannekatsaus/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi