Metsäntutkimuslaitos
Meddelandet 26.10.2007

Skogsforskningsinstitutet 90 år

Skogsforskningsinstitutet (Metla) fyllde 90 år onsdagen den 24 oktober 2007. Bemärkelsedagen firades i arbetets tecken.

En person som spelade en viktig roll vid grundandet av Skogsforskningsinstitutet var torvmarksforskaren, forstkonduktören, docenten, sedermera professorn i skogsskötsel, generaldirektören för forststyrelsen, statsministern i tre regeringar A.K. Cajander, som ute i världen fortfarande är känd som upphovsman till den skogstypslära som bär hans namn och som baserar sig på undervegetationens artsammansättning.

År 1906 fick Cajander på förslag av forststyrelsen i uppdrag av Kejserliga senaten för Finland att studera forstundervisning och skogsforskningens organisationer utomlands. Hans resa, som räckte över ett år, gick till Tyskland, Frankrike, Österrike, Ungern, Schweiz, Danmark och Sverige.

Rapporten från resan ledde till att senaten 22.4.1909 tillsatte en kommitté ”för att bereda detaljerade förslag i enlighet med vad ärendet kräver för inrättande av en forstvetenskaplig försöksanstalt" (fritt översatt citat). I sitt betänkande 1913 föreslog kommittén att en forstvetenskaplig försöksanstalt inrättas och att statens natur- och nationalparker jämte områden med särskilda naturresurser överförs till denna.

Forstvetenskapliga försöksanstalten grundades genom en förordning i oktober 1917 mitt under de dramatiska händelserna under ryska revolutionen. Finlands självständighetsförklaring och de därav följande stora administrativa förändringarna fördröjde verksamhetsstarten ända till följande sommar. Anstalten inledde sin verksamhet den 1 juli 1918.

Under åren 1922-28 överfördes skogar av olika slag i olika klimatzoner runt om i landet till Forstvetenskapliga försöksanstalten. En omfattande försöksverksamhet inleddes i skogarna, vilket har lett till att Finland i dag förfogar över försöksserier som hör till de längsta i världen. Nyttan av dessa kan bli oanat stor nu på 2000-talet, när det behövs jämförelsematerial bl.a. för klimatforskningen.

År 1929 överfördes Forstvetenskapliga försöksanstalten från forststyrelsen till en självständig forskningsanstalt direkt underställd jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsanstalten, som senare bytte namn till Skogsforskningsinstitutet, byggde upp ett omfattande nät av forskningsstationer som i dag består av nio forskningsenheter runt om i landet.

Enheterna har ett nära samarbete med universiteten och även livliga kontakter med skogsforskningsorganisationer i andra länder.

Metlas forskare har bedrivit en bred strategisk grundforskning och tillämpad forskning, vars fokusering har gjort att forskningen har haft stor betydelse för att skogsbranschen varit så framgångsrik i Finland. I dag ägnar sig cirka 350 forskare på Metla åt detta arbete.

Metla är i dag en av världens mest ansedda skogsforskningsorganisationer. Personer från Metla innehar ständigt förtroendeuppdrag i internationella branschorganisationer. Bland annat var professor Risto Seppälä ordförande för IUFRO 2001-2005 och Metlas överdirektör professor Hannu Raitio leder för närvarande IUFRO:s specialprogram Forests and Human Health. På institutets 90-årsdag var överdirektören på tjänsteresa i Japan och Sydkorea, som hör till de viktigaste vetenskapsländer med vilka Metla utvecklar sitt forskningssamarbete.

Statens produktivitetsprogram har slagit exceptionellt hårt mot Metlas finansiella ramar och den finansiella situationen kommer antagligen att försvåras ytterligare under de närmaste åren. Institutet utreder möjligheterna till strukturell anpassning av verksamheten.

Hösten 2007 förbereder sig Metla på att överlåta forskningsskogarna till forststyrelsen vid årsskiftet. Sommaren 2008 flyttar forskningsinstitutets centralenhet från det anrika Forsthuset i Helsingfors till Ånäs i Vanda, där det redan finns en forskningsenhet.

På Metla tror man att skogen och virket även i framtiden kommer att utgöra en stark grund för Finlands ekonomi. På lång sikt kommer deras betydelse inte att minska utan snarare öka då man allt mera inser nödvändigheten av en ekonomi som bygger på förnybara naturresurser.

Bilaga: Den finländska skogsparadoxen
Bilaga: Till pressmeddelandet hörande bilder med engångspubliceringsrätt

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi