Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 03.10.2007

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Metlan toimintaan

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sidosryhmät ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Metlan kanssa ja pitävät sitä tärkeänä. Metlaa pidetään asiantuntevana, sen katsotaan edistävän metsien kestävää käyttöä ja sen henkilöstön palvelevan asiakkaitaan hyvin. Suurimmat haasteet Metlan toiminnassa liittyvät asiakkaiden toiveiden ja palautteen huomioon ottamiseen esimerkiksi tutkimustoiminnan suunnittelussa, käy ilmi Metlan toukokuussa 2007 toteutetusta asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

Metlan neljästä tutkimuksen painoalasta tutkimustoimintaa katsottiin olevan sopivasti Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta sekä Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot -painoaloilla. Lisää tutkimustoimintaa toivottiin painoaloille Metsien yhteiskunnallinen merkitys sekä Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta. Metlan tutkimustoimintaa pidetään yleisesti luotettavana ja sen katsotaan hyödyttävän tutkimustiedon käyttäjiä. Enemmän huomiota kaivattiin tutkimuksen painotuksen suuntaamiseen, tulevaisuuden huomioon ottamiseen sekä tutkimuksista tiedottamiseen.

Metlan viranomaispalveluista tärkeimpinä pidettiin valtakunnan metsien inventointia, metsätilastollista tietopalvelua sekä metsien terveydentilan seurantaa.

Vastaajat saavat tietoa Metlan toiminnasta useimmiten henkilökohtaisen yhteydenpidon kautta. Muita tärkeitä tiedonlähteitä olivat Metlan verkkosivut, tiedotteet, tilaisuudet sekä asiakaslehti Metsäntutkimus. Vastaajien mielestä Metla tiedottaa mielenkiintoisista aiheista ja antaa selkeän kuvan tutkimuksen sisällöstä. Tiedottamisen ajoittamisessa ja kohderyhmän tehokkaammassa tavoittamisessa on kuitenkin vielä parannettavaa.

Metlan verkkopalvelu saa yleisesti vastaajilta melko positiivisia arvioita. Verkkopalvelua pidetään muun muassa helppokäyttöisenä, sen yleisilmettä selkeänä ja sisältöä monipuolisena ja kiinnostavana. Yksittäiset palvelut tunnetaan kuitenkin vastaajien keskuudessa melko huonosti: ainoastaan tilastopalvelu tunnetaan hyvin ja muutama muu verkkopalvelu joten kuten.

Asiakastyytyväisyystutkimus liittyy Metlan asiakas- ja sidosryhmätoiminnan kehittämiseen. Otoksen muodostamisessa käytettiin pohjana syksyllä 2006 tehtyä kartoitusta toimintayksiköiden tärkeistä ulkoisista sidosryhmistä.

Kysely lähetettiin 5.5. ja vastausaikaa annettiin 22.5. asti. Vastausprosentti oli noin 51 ja vastauksia saatiin yhteensä 155 kappaletta. Kyselyn vastaajajoukko jakaantui tasaisesti ympäri Suomea. Maantieteellisesti jaettuna suurimman ryhmän muodostivat koko Suomessa toimivat organisaatiot (26,5 %) ja toimialoittain jaettuna yliopistot ja tutkimuslaitokset (26 %). Henkilöstöryhmistä selvästi suurin oli päällikkö- ja johtotaso (60 %). Tutkimuksen tulokset otetaan huomioon Metlan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset (pdf, 2,9 Mb)

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi