Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.09.2007

Myös nuoren metsän ennallistamispoltot hyödyttävät kovakuoriaisia

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksen mukaan metsän poltto voi lisätä uhanalaista ja harvinaista kovakuoriaislajistoa myös nuoressa kasvatusmetsässä.

Metlan ja Metsähallituksen yhteistyöhankkeessa Kuhmon Elimyssalossa poltettiin 25–50 -vuotiasta nuorta metsää vuonna 2006. Uhanalaisten ja harvinaisten kovakuoriaisten laji- ja yksilömäärät kasvoivat poltetuilla kohteilla heti toimenpidevuonna. Aiemmin Suomussalmen Pahamaailmassa tehtyjen tutkimusten perusteella jo tiedettiin, että varttuneen metsän poltto hyödyttää kovakuoriaislajistoa.

Alueelle tulleita metsäpaloa suosivia lajeja olivat valtakunnallisen uhanalaisluokituksen mukaan vaarantuneet tylppäkilpukkainen (Clypastrea pusilla ), lahokelokärsäkäs (Allandrus undulatus ), reunustyppyjäärä sekä pohjantyppyjäärä (Acmaeops septentrionis ja A. marginatus ). Silmällä pidettävää lajistoa olivat muun muassa havu- ja mäntyhuppukuoriaiset (Stephanopachys substriatus ja S. linearis ). Ne kuuluvat sellaisiin Euroopan yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -verkosto). Molemmat lajit esiintyvät vain palaneissa havumetsissä ja ovat taantuneet metsäpalojen vähenemisen vuoksi.

Elimyssalon ja Pahamaailman ennallistamispolttokohteilla on havaittu tähän mennessä kaikkiaan 13 uhanalaista tai silmälläpidettävää kovakuoriaislajia. Pitempiaikaista seurantaa tarvitaan, jotta saataisiin tietää voiko lajisto myös lisääntyä alueella.

Metsien ennallistamisella pyritään palauttamaan luonnontilaisille metsille tyypillinen rakenne ja toiminta. Toimenpiteet kohdistuvat suojelualueiden metsiin, joiden luonnontila on heikentynyt aiemman metsätalouskäytön seurauksena. Palaneella puulla esiintyy useita uhanalaisia kovakuoriaislajeja, jotka käyttävät ravintonaan joko kuollutta puuta tai sillä kasvavia sieniä.

Tulokset liittyvät ennallistamis­tutkimus­hankkeeseen, jolla pyritään turvaamaan kolmentoista Natura 2000 -alueen suotuisa suojelutaso. Metla toteuttaa vastaavanlaisia tutkimuksia myös Suomussalmen Malahvian sekä Pahamaailman Natura 2000 -alueilla. Tutkimuksilla pyritään muun muassa arvioimaan, kuinka usein ennallistamispolttoja tulisi toteuttaa, jotta uhanalaistuneet lajit pystyisivät selviytymään Suomen luonnossa.

Elimyssalossa ja Pahamaailmassa toteutettava tutkimus on osa EU-rahoitteista Vihreä vyöhyke Life -projektia, jota vetää Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Malahvian tutkimukset liittyvät Metsähallituksen Pohjanmaan metsätalouden rahoittamaan hankkeeseen. Metla toteuttaa projekteihin liittyvät seurantatutkimukset. Tutkimuskohteena ovat eri ennallistamistoimenpiteiden vaikutukset monimuotoisuuteen ja metsien rakenteeseen.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi