Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 6.9.2007

Metsäsuunnitteluseminaari Kuortaneella 10.−11.9.2007

Metsikkötietoa kertyy vuosittain miljoonalta yksityismetsähehtaarilta

Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 asetettiin tavoitteeksi metsien korkea käyttö- ja hoitoaste. Koska tilakohtaisen metsäsuunnitelman on todettu lisäävän metsänomistajien aktiivisuutta metsiensä käytössä ja hoidossa, tavoitteena on nostaa tilakohtaisten metsäsuunnitelmien määrä 75 prosenttiin yksityismetsien pinta-alasta.

Vuonna 2006 metsäkeskukset keräsivät metsikkötietoja vajaan 900 000 hehtaarin alueelta. Tästä alasta noin 625 000 hehtaarin tietoja käytettiin metsäkeskuksissa tilakohtaiseen metsäsuunnitteluun. Metsänhoitoyhdistykset tekivät tilakohtaisia metsäsuunnitelmia ja keräsivät niissä tarvittavat metsikkötiedot noin 135 000 hehtaarin alueelle. Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten lisäksi metsäsuunnittelupalveluita metsänomistajille tarjoavat metsäyhtiöt ja metsäpalveluyrittäjät.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa metsävaratietopalveluiden ja tiedonsiirron kehittämistä

Vuosittaiset hakkuu- ja hoitotyöalat ovat Suomessa suuret, ja niiden ennakoidaan edelleen kasvavan lähivuosina. Toimenpiteitä ja niiden toteuttamismetsiköitä koskevaa tietoa kerätään jo nyt varsin kattavasti metsänomistajien sekä yksityismetsätalouden organisaatioiden ja yritysten omiin toimintajärjestelmiin, esimerkiksi laskutusta, kirjanpitoa ja laadunvalvontaa varten. Tämä metsävara- ja toimenpidetiedon käyttäjä- ja tuottajaverkosto tarvitsee tukea yhteistyömallien ja tiedonsiirtokäytäntöjen kehittämisessä ja ylläpidossa.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Ajantasaisen metsävaratiedon tuottaminen ja hyödyntäminen -konserniohjelman, jolla pyritään kehittämään metsävaratietopalveluita ja tiedonsiirtoa.

Ministeriön konserniohjelma järjestää yhteistyössä Metlan Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman sekä Suomen Metsätieteellisen Seuran alla toimivan Taksaattoriklubin kanssa Kuortaneella 10.−11.9. metsäsuunnitteluseminaarin ja -retkeilyn. Seminaarissa kuullaan metsävaratiedon hyödyntäjien tietotarpeista, markkinoilla tarjolla olevista metsäsuunnittelutuotteista ja palveluista sekä organisaatiorajat ylittävistä pilottihankkeista. Retkeilyn aikana vieraillaan maastossa tutustumassa uusimpiin metsikkötiedon keruun menetelmiin ja tekniikoihin. Tilaisuuteen on tulossa yli 100 osallistujaa metsäalan eri organisaatioista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi