Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.8.2007

Luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin

Luontomatkailu ja metsien virkistyskäyttö ovat tulleet ihmisille yhä tärkeämmiksi. Kun aiemmin luonnosta saatiin hyvinvointia ennen kaikkea taloudellisen hyödyntämisen kautta, nykyisin luonnon merkitys korostuu henkisen hyvinvoinnin ja stressistä palautumisen lähteenä. Tulos ilmenee Metlan Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi -julkaisusta, joka esittelee laajasti alan suomalaista tutkimusta, ja on samalla kuusivuotisen luontomatkailuhankkeen loppuraportti.

Luonnon merkitystä ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille selvitettiin Helsingissä ja Tampereella toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti ihmisen kokemaan psyykkiseen terveyteen. Usein luonnonvaraisilla viheralueilla ja metsissä sijaitsevilla laajoilla ulkoliikunta-alueilla palaudutaan stressistä paremmin kuin mielipaikaksi mainituissa puistoissa ja kaupunkikeskustojen ulkotiloissa.

Suurin osa kyselyyn vastanneista pitää luontoa tärkeänä asuinympäristön laatutekijänä, eikä kaupunkiviheralueiden laatu vastaa kaikkien asukasryhmien tarpeita. Mitä heikommin lähiviheralueet tyydyttävät luontoon liittyviä tarpeita, sitä enemmän halutaan käyttää kaupungin ulkopuolisia luontokohteita ja lähteä luontomatkalle.

Luontomatkailuhankkeen loppuraportti jakautuu kolmeen teemaan, joissa tarkastellaan matkailijoiden kokemuksia ja elämäntapaa, matkailuelinkeinon edellytyksiä ja yrittäjyyttä sekä luonnonsuojelun ja matkailun vuorovaikutusta. Raportissa esitellään tuloksia muun muassa luonnon käytön myönteisistä vaikutuksista, matkailijoiden ympäristöasenteista, luonto- ja virkistysarvokaupan kehittämisen edellytyksistä sekä matkailun ekologisia vaikutuksista.

Luontomatkailua on tutkittu Suomessa 1990-luvulta lähtien, ja Metlassa on pisimmät perinteet alan tutkimuksesta Suomessa. Päättyneen hankkeen peruslähtökohtana on ollut kestävän matkailun periaatteiden ja edellytysten tutkiminen, minkä vuoksi paikalliskulttuurille on annettu erityissija kulttuurisessa tarkastelussa. Hankkeen aikana on myös luotu virkistyskäyttöä ja luontomatkailua eri näkökulmista tarkastelevien tutkijoiden välinen yhteistyöverkosto.

Luonnonvarojen suunnittelua ja päätöksentekoa varten nykyinen tietopohja luontomatkailun ja virkistyskäytön merkityksestä ja luontoyrittäjyyden toimintaedellytyksistä on puutteellinen. Tutkimustietoa tarvitaan lisää muun muassa kansainvälisten matkailijoiden ympäristöodotuksista, erilaisten palvelujen kysynnästä, matkailu- ja virkistyspalvelujen alueellisista tulo- ja työllisyysvaikutuksista, luontoyrittämisen kehittämistarpeista sekä prosesseista, joissa metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen tehdään.

Tutkimushankkeeseen osallistui tutkijoita Metlan lisäksi Lapin ja Joensuun yliopistoista. Ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä selvitettiin Metlan ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen rahoitti Suomen Akatemia.

Metsien vaikutus ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin on myös yksi teema kansainvälisten metsätieteellisten organisaatioiden liiton IUFRO:n uudessa erityisprojektissa Forests and Human Health, joka käynnistettiin IUFRO:n kokouksen yhteydessä Saariselällä keskiviikkona 15.8.2007.

Julkaisu: Tyrväinen, Liisa & Tuulentie, Seija (toim.). 2007. Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi