Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.7.2007

Satelliittikuva ja metsävarakartta kätevänä apuna taimikonhoitokohteiden paikantamisessa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Joensuun yliopiston sekä Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen yhteistyössä tekemän tutkimuksen mukaan satelliittikuvia ja valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maasto- ja muita tietoaineistoja yhdistävää monilähdeinventointia voidaan suositella taimikonhoitokohteiden tunnistamiseen. Tällä menetelmällä saatiin paikannettua ja luokiteltua oikein jopa kolme neljäsosaa aineistosta. Kangasmailla luokitukset onnistuivat huomattavasti paremmin kuin soilla. Parhaiten luokittuivat kuusivaltaiset kuviot ja heikoimmin mäntyvaltaiset kuviot.

Tutkimuksessa kartoitettiin ja luokiteltiin hoitotarpeessa olevat taimikot ja nuoret metsät, joissa puuston keskipituus on korkeintaan 11 metriä. Luokitusperusteena käytettiin alueen puuston pituus- ja lehtipuuosuustietoja, joiden perusteella alue jaoteltiin hoitotarpeen mukaan neljään eri kiireellisyysluokkaan. Satelliittikuvien avulla luokiteltuja alueita verrattiin maastotarkastuksen pohjalta tehtyyn luokitukseen. Kiireellisyysluokituksen perusteella oikein sijoittui 58 prosenttia aineistosta. Hoitotarvearvion mukaan 74 prosenttia kuvioista luokiteltiin oikein.

VMI:n tulokset osoittavat taimikoissa ja nuorissa metsissä olevan runsaasti hoitorästejä, minkä satelliittikuvatulkinnan tulokset vahvistavat. Kun hoitotarpeet voidaan paikantaa tarkasti, taimikonhoitomäärät saadaan paremmin vastaamaan todellista tarvetta ja hoitotöitä pystytään kohdistamaan ja markkinoimaan paremmin maanomistajille.

Tutkimusalueena olivat Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueet Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa käytetty metsävarakartta saatiin yhdistämällä VMI9:n vuoden 2002 päivityksen maastokoealat satelliittikuvainformaatioon. Landsat TM -satelliittikuvien avulla tuotetusta metsävarakartasta johdettiin taimikonhoitotarvetta kuvaava teemakartta.

Julkaisu: Annukka Pesonen, Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo & Eero Lukkarinen. 2007. Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta. Metsätieteen aikakauskirja 2/2007. 77-86.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi